Kartor och kartografi


  
32. kartor. Detalj av Olaus Magnus karta 1539. [Denna karta visar ett mindre utsnitt än i uppslagsverket, där den dessutom är i svartvitt. Carta marina i Nordisk familjebok, förstoring av ovanstående (80 kB) och förstoring av kusten mot Bottniska viken.]

kartor och kartografi. Araben Idrisis världskarta från 1154 är den första karta som berör även Finland. Övriga medeltida kartverk bidrog inte mycket till kännedomen om vårt lands konturer; först J. Ziegler (1532), Olaus Magnus (1539) [Charta Marina], Lucas Waghenaer (1584) och Gerardus Mercator [Olika metoder att avbilda en sfärisk form på ett plan yta kallas projektioner. Än i dag är projektionen som utarbetades av Mercator den mest använda.] (1595) kunde ge detaljupplysningar om Finland. Anders Bureus' kartor över Lappland (1611) och Nordeuropa (1626) grundade sig på vetenskapliga mätningar och överträffade därför alla föregångare i tillförlitlighet. Finland avbildades i stort sett riktigt på Bureus' karta.

Finlands kartläggning kan sägas ha börjat 1633, då landets första lantmätare utnämndes. Samma år publicerades Nicolas Piscators karta över Skandinavien, som överträffade Bureus' karta i exakthet. De kartografiska arbetena leddes av Lantmäterikontoret i Stockholm till 1796, då bergsrådet Samuel Gustav Hermelin, biträdd av Carl Petter Hällström (1774—1836), en bror till Gustaf Gabriel Hällström (se denne), tog vid. Det Hermelinska kartverket (1796—1818) var epokgörande även för Finland. Den 1777 organiserade Rekognosceringsbrigaden (Rekognosceringskåren) för Finland utförde under Carl Nathanael Klerckers ledning ett tusental kartblad som tillsammans torde utgöra den äldsta kända militärtopografiska kartan i världen (förvaras i Krigsarkivet i Stockholm). Under ryska tiden från och med 1812 verkställdes de kartografiska arbetena av generallantmäterikontoret, 1848 omdöpt till överstyrelsen för lantmäteriet (sedan 1918 lantmäteristyrelsen, se d.o.). Den topografiska kartläggningen var hemligstämplad och handhades av de ryska myndigheterna. De ryska topografiska kartorna (1:42 000) publicerades senare och täcker en betydande del av s. Finland. Claes Wilhelm Gyldéns karta i skalan 1:100 000 hör till de första i världen, där även höjdförhållandena framgår. På basen av storskifteskartor började man 1828 uppgöra sockenkartor (1:20 000), som sedan mätningsmetoderna förbättrats, utkom i ny följd 1899—1950. Sockenkartorna låg till grund för häradskartor (1:100 000), från 1912 kallade ekonomiska kartor, utgivna 1841—1955. 1873 färdigställdes en generalkarta över Finland (1:400 000) i 30 blad, som publicerats i flera korrigerade upplagor, senast 1966.

Sedan Finland blivit självständigt, kunde verksamheten påskyndas bl.a. genom flygfotografering, som togs i bruk i början av 1930-t. Geodetiska institutet (se d.o.). gr. 1918, har utfört ortbestämningar, triangulationer och precisionsavvägningar bl.a. för att skapa en exakt bas för landets topografiska kartläggning. 1947 igångsatte lantmäteristyrelsen i samarbete med topografkåren (se d.o.) ett nytt projekt som syftade till kartläggning av hela landet i skalan 1:20 000. För s. och mell. Finland uppgjordes en grundkarta, som utgavs bladvis i femfärgstryck och som för landets n. delar motsvarades av en topografisk karta, tryckt i tre färger. Fältarbetena för detta storstilade kartläggningsprogram slutfördes 1975 och två år senare förelåg grundkartan komplett i 3 712 blad. Med utnyttjande av samma material uppgjordes samtidigt en ny riksomfattande topografisk karta (1:100 000) och en ny generalkarta (1:400 000) i 49 blad. Grundkartan förnyas kontinuerligt. Arbetet på en ortofotokarta i skalan 1:5 000, som är avsedd att täcka hela landet, inleddes 1981 på n. Åland.

Lantmäteristyrelsens kartografiska avdelning, som årligen (sedan 1970) publicerar en förteckning över tillbudsstående kartor, utger även kartor för en mängd specialändamål, t.ex. Vägkarta över Finland (1:200 000), Bilistens vägkarta (1:800 000), friluftskartor och olika tematiska kartor. Sjökort och hamnkartor utges av sjöfartsstyrelsens sjökartsavdelning, geologiska kartor av geologiska forskningsanstalten och agrogeologiska kartor av lantbrukets forskningscentral. För förberedande behandling av principiella och vittbärande ärenden, som ansluter sig till kartverksområdet och för främjande och koordinering av samarbetet inom detta område finns i anslutning till lantmäteristyrelsen en kartverksdelegation, inrättad 1973 genom förordning.

Finlands nationalatlas, Atlas över Finland, utgiven av Geografiska sällskapet i Finland (1899, 1910, 1925 och 1960), var då den första gången utkom ett banbrytande arbete; den beledsagades av textband som ger en översikt över naturförhållanden, bosättning, näringsliv och sociala förhållanden vid den aktuella tidpunkten. Under utgivande (1982) är den femte editionen, som kommer att omfatta drygt 23 temahäften, av vilka fyra utkommit. Utgivare är lantmäteristyrelsen och Geografiska sällskapet i Finland. Av samma typ är Atlas över Skärgårds-Finland, utgiven 1960 av Nordenskiöld-samfundet i Finland. Grundandet av ett kartografiskt institut med tillhörande kartmuseum förbereds i Hfrs. (Suomen maantieteen käsikirja, 1938)
Uppslagsverket Finland (1983).
Fig. 33. Gerardus Mercators karta 1595 och fig. 34. Karta utgiven av S.G. Hermelin och ritad av C.P. Hällström 1799, utelämnade.


Läs mer:
Innehållsförteckning till kapitlet Kartor och stadsplaner .

VÖBAM — Din källa till den äldre bild- och kartvärlden.
Abraham Ortelius' karta Sepentrionalium Regionum Descrip. Antverpiae 1570 — Föredrag för Geografiska Föreningen den 18 mars 1908 av Bruno Tallgren på VÖBAMS webbplats.
(Inf. 2003-09-27.)