Skogsparken
i Nykarleby.

Den vackra naturparken bakom seminariet iståndsättes på nytt.

Nykarleby kan som bekant uppvisa många vackra platser, o. en av dessa är den s. k. Skogsparken i närheten av seminariet. Denna trevliga naturpark observeras i vanliga fall inte av farande främlingar, därför att den ligger en bit bort från allfarvägen. Dessutom har parken under den senaste tiden fått förfalla och ej kunnat uppvisa sitt vackraste ansikte.

I början av 1890-talet anhöll seminariet om att få överta området av staden mot löfte om att hålla parken i skick. Detta beviljades även. I parken fanns då en vacker näckrosdamm, vid vilken stod en liten paviljong. Dessutom fanns här „Vindarnas tempel“, ett av runt timmer uppfört lusthus, där vinden hade fritt spelrum mellan de pelarrader, som uppbar byggnaden. Seminaristerna vårdade parken och utförde här varje år 300 dagsverken. Men efter en tid upphörde man av någon orsak med arbetet och staden övertog området, som sedan dess fick ligga mer eller mindre för fäfot och förvildas.

Nu har dock seminariet åter fr. o. m. detta år övertagit omvårdnaden av parken. En hel del arbeten har redan utförts. Gångarna har iståndsatts och vid näckrosdammen, som till stor del vuxit igen, har paviljongen uppbyggts sådan den tidigare var. Dammen skall muddras upp och likaså skall man bygga upp „Vindarnas tempel“.[Vilket ej utfördes, men namnet började användas för paviljongen./L.P.]

Snart kommer skolungdomen i seminariestaden åter att i ljusa vårkvällar svärma på Skogsparkens stigar, som kan tälja om så mycken älskog och så månget ungdomssvärmeri i gången tid.30 juli 1948


Skogsparkens romantiska vattendamm och paviljong.
[Skogsparkens romantiska vattendamm och paviljong. Förf.:s arkiv. Gösta Cavonius (1988) Den svenskspråkiga folkskollärarutbildningen i Finland 1871—1974, sid. 111.]

 


Vandaler i farten
i Källbacken

     Under natten mot första maj voro busar åter en gång ute i Källbacken. Plank flyttades och nedrevos och de sannolikt överförfriskade huliganerna störde natten med högljudda samtal o. skrål.
      Redan tidigare har liknande utspelats i samma trakter nattetid till förargelse och besvär för de kringboende. Dessutom åsamkas ofta de ingalunda alltför rika gårdsägarna i närheten av Karleborg kännbara utgifter för reparationer av hägnader och plank.
      Vågar man hoppas att festarrangörer och ordningsmakt i framtiden sätter stopp för slika vandaldåd.


Nr 19/1948Tackskrivelse
från Sollefteå.

     Vid tisdagens stadsfullmäktigesammanträde upplästes följande skrivelse från ordföranden i stadsfullm. Sollefteå.

     Till stadsfullmäktige i Nykarleby.

     Med skrivelse av den 19 mars 1948 har Stadsstyrelsen i Nykarleby översänt en konstnärligt utsmyckad adress med utdrag av Nykarleby stadsfullmäktiges protokoll den 16 mars 1948 med förmälan, att stadsfullmäktige beslutat att Köpmansgatan i Nykarleby därefter skulle bära namnet Sollefteågatan.
      Sedan detta ärende föredragits vid sammanträde av stadsfullmäktige i Sollefteå den 9 april 1948, beslöto fullmäktige, som med största intresse åhörde tillkännagivandet, uppdraga åt ordföranden att i skrivelse till vederbörande myndighet i Nykarleby överbringa skriftligt tack.
      På grund härav får jag i egenskap av Sollefteå stadsfullmäktiges ordförande betyga fullmäktiges djupt kända tacksamhet för den utomordentligt vackra hyllning, som sålunda ägnats Sollefteå och som enligt min övertygelse är i hög grad ägnad att ytterligare stärka vänskapsbanden mellan våra båda städer.

     Sollefteå, den 13 april 1948.
     K. G. Hörnkvist.


Nr 18/1948.

Österbottniska Posten,
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Skogsparken i kapitlet Fakta.
Namnändringen gjordes som ett tack för erhållet bistånd under kriget.
Sollefteågatan före 1889.
Fler artiklar ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2004-01-11, rev. 2011-04-12 .)