Österbottniska Posten nr 1 januari 1954


Häst hoppade i älven

Olycka vid Stora bron

En olyckshändelse, som ledde till att en fyraårig häst måste avlivas, inträffade på lördagseftermiddagen. Bonden Otto Fors var med ett lass hö på väg till sitt hem på Forsbacka då hans dragare mötte ett oblitt öde. Backen vid Brostugan var glashal av is och hästen hade svårt att bromsa in släden med hölasset. Fors försökte få hästen att svänga in på bron över älven där det gick bättre att vända, men misslyckades — hästen kände vägen hem och vägrade att lyda tömmarna, dessutom följde den efter den framförkörande hästen från samma gård. Med kraft törnade den mot stenräcket nere vid bron, slädens skalmar brast o. hästen slungades över barriären, varifrån den störtade nedför sluttningen och ut på isen i ån, där den blev liggande utan att kunna resa sig. Tillkallad veterinär konstaterade att hästen i fallet brutit ryggen o. man var därför tvungen att omedelbart avliva den. Ägaren drabbades av en kännbar förlust.

Läs mer:
Brostugan – Stora bron av Lars Pensar.
En ”hästolycka” på samma ställe med lyckligare utgång för hästen – men inte för kusken.
Nykarleby musei-
förenings styrelse

Sammanträdde den tredje jan., varvid en del organisationsfrågor behandlades. Vaktmästarsysslan som varit lediganslagen har sökts av fem personer och utsåg styrelsen bland dem fru Greta Sjöman. Till tjänsteförmånerna hör endast fri bostad, lyse och ved för uppvärmning av bostaden. Vaktmästaren äger dessutom rätt att för odling använda den odlingsbara jorden på museitomten. Till skyldigheterna hör att städa och elda museirummen i den mån detta kan anses vara nödvändigt. Vaktmästarens skyldighet är att under besökstid förevisa museet och dess samlingar, för besökare.
     Den officiella besökstiden är kl. 13—15 vardagar och kl. 12—16 sön- och helgdagar. Även på andra tider vid särskilda fall kan besök ske. Besöksavgiften är fastställd till 50 mark och för ungdomar till 20 mark. För folkskolbarn i grupper om 10 personer är avgiften 5 mark. För medlemmar i föreningen, som besöker museet som ledare för grupper eller kommer i syfte att förevisa museet för enskilda utomstående och med enskilt besök är självfallet fritagna från besöksavgift. Det kan dock vara skäl att vid sådana tillfällen förete medlemskort. Tills telefon blir insatt i museet, vilket knappast sker före 1 maj böra de, som önskar ställa sig i förbindelse telefonledes med museet ringa Herlers Bokhandel.
Sekr.

Läs mer:
Herlers/Nykarleby museum av Erik Birck.Österbottniska Posten nr 1, januari 1954.
Lars Pensar tillhandahöll kopian som egentligen var tagen för artikeln Busstationens invigning.


Läs mer:
Fler olyckor vid Storbron.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.