Busstationens invigning

 

Till Juthbacka semesterhem var i förra onsdags inbjudna representanter för Nykarleby stad, tidningspressen etc, vilka av Haldin & Rose inviterats till frukost med anledning av att bussbolagets nyuppförda busstation i Nykarleby samma dag öppnades för trafikanterna.

Värdarnas hälsning till de inbjudna uttalades av dir. Arvid Haldin, vilkens uppmaning att låta den goda maten sig väl smaka tacksamt efterföljdes. Från lunchen begav sig värdar och gäster till busstationen i vars kaférum ett rikt kaffebord stod uppdukat. Ordet äskades också först av dir. Haldin, som yttrade:

„Ända sedan den 11 juni 1924, när jag för första gången anlände med ordinarie busstur till Nykarleby har busstationsfrågan här varit aktuell. Största delen av de 30 år som gått sedan dess, har bussarna stannat vid Viks hörn utan att ha någon fast punkt eller något rum där passagerarna kunnat gå in medan de inväntat bussen. De har fått stå ute i så väl vackert väder som i regn, köld och snöstormar. Även med paket- och varuförsändelser har det varit ett problem.

En kortare tid i början av 30-talet stannade bussarna vid Laqvists kafé söder om torget, men när kafételefonen började ringa för ofta, fick vi igen flytta till Viks hörn.

Det rum som vi för ett tiotal år sedan hyrde av överlärare Björkvall och som tills nu tjänstgjort som busstation, har varit ett bekymmer för alla hela den tid som det använts. Dels har det varit besvärligt för den norrut gående trafiken, då bussarna blockerat gatan, dels har rummet varit kallt och otrevligt. Råttorna har många gånger förstört värdefulla matpaket och taket har släppt vattnet igenom vid regnväder och snösmältning. För c:a två år sedan begärde vi att Nykarleby stad skulle upplåta plats på torget för en busstation samt endera bygga eller hjälpa oss med finansieringen för uppförande av busstation å torget. Staden var då villig att gratis upplåta plats å torget, men var ej villig att deltaga i finansieringen av bygget.

Senaste sommar tog vi kontakt med bankerna i Nykarleby för att om möjligt erhålla lån fört stationens uppförande. Samtliga tre banker i Nykarleby förklarade sig villiga att till lika delar bevilja lån för bygget under förutsättning att staden lämnade garanti för lånen.

När vi nu för andra gången vände oss till staden med anhållan om hjälp med finansieringen, visade sig staden stort tillmötesgående och beslöt att lämna bankgaranti samt att även omedelbart bygga ut kloak- och vattenledningen till busstationen.Arkitekt K. J. Ahlskog, har uppgjort ritningarna till stationen och övervakat arbetet samt även bestämt färgsammansättningen i inredningen.

Vid månadsskiftet sept.—oktober skrevs byggnadskontrakt med Bröderna Eng i Nykarleby och nu redan står stationen färdig för användning.

Kafé — väntrummets inredning av plast, nämligen till tak, väggar och golv har givits som gåva av Direktör Valter Nars från Konstläder Ab. i Jakobstad.

Stationen är inte något storverk men vi hoppas att den skall visa sig vara praktisk och väl fylla sin uppgift för Nykarlebyförhållanden.

Jag önskar i detta sammanhang uttala vårt djupt kända tack till stadsdirektör ingeniör Anders Nordström för det stora intresse och tillmötesgående han visat för stationens tillkomst och uppförande.

Likaså tackar jag Nykarleby stadsstyrelse och stadsfullmäktige för den hjälp staden givit.

Till arkitekt Ahlskog som även visat ett mycket stort intresse för stationen och noga följt med alla detaljer i dess tillblivelse och uppförande, vill jag nu uttala vårt djupt kända tack.

Även bröderna Eng som utfört ett gott arbete på mycket kort tid samt deras byggmästare Nylund äro vi mycket tacksamma emot.

Jag tackar även Nykarleby Sparbank, Nordiska Föreningsbanken och Helsingfors Aktiebank som genom att finansiera bygget gjort att byggnadsplanen kunde förverkligas.

Byggets totalkostnader har stigit till mk 2,700.000:—.

Till direktör Valter Nars och Konstläder Ab. som på ett storslaget sätt uppoffrat sig för stationen, önskar jag uttala vårt tack.

Jag förklarar härmed stationen öppnad och överlämnar den till den ärade allmänhetens tjänst. Jag hoppas även att denna allmänhet skall hjälpa oss att hålla denna station i det värdiga skick som denna värdiga plats kräver.

Jag hoppas även att detta skall bli en milstolpe för Nykarleby stad och att staden skall gå emot en ny blomstringstid. Det är min stora önskan att så länge vi sköter stationen och trafiken, vi skall kunna göra detta till den ärade allmänhetens belåtenhet.“

Härtill kan tilläggas, att det nya stationshuset är ytterst elegant och hemtrevligt med smakfulla färger såväl in- som utvändigt. Väggarnas yttre färg är hållen i ljus mossgrön färg med vackert gult omkring fönstren Invändigt är det plast bokstavligen från golv till tak. På golvet finns grön plastmatta, i taket röd dito och väggarna går i brunt. Det är plastläder eller s. k. Telonläder, varav väggarnas övre del är i ljusbrun och nedre delen i mörkbrun färg. Cafémöblerna är ytterst eleganta med blått och grått stoppades stolar och bord belagda med s.k. Perstorp-platta i grå färgton. Nämnda platta är ett svenskt patent, som numera också börjat tillverkas i Finland, och det är ytterst slitstarkt. Det fordras ingen duk på bordet då man har Perstorp-platta, som det oaktat är ytterst tunn och klistras på en hård pappskiva, som insänkes i bordsytan. Perstorp-plattan kan med fördel även användas till diskbänkar, arbetsbord, o. dyl., framhöll arkitekt Ahlskog, som har stått för ritningarna till det nya huset, vars areal är 17x7 meter och vars uppföringskostnader stiger till 2,7 miljoner mark.

Vid invigningskaffet talade också stadsdirektör Anders Nordström, som frambar stadens tack och lyckönskningar till att den nya busstationen kommit till stånd. Han uttalade vidare förhoppningen att den nya stationen skall bli till nytta för såväl Haldin & Rose som för den resande allmänheten. Stadsfullmäktigeledamoten Axel Pensar uttalade stadsfullmäktiges tack o. erkännande till Haldin & Rose som åstadkommit den nya linjebilstationen. Han önskade företaget lycka och framgång samt drog paralleller mellan den nya busstationen och järnvägsstationen, som har placerats på tok för långt ifrån stadens centrum. „Det är svårt att visa en främling till järnvägsstationen, men alla vet var torget (och den nya busstationen) finns i Nykarleby“ sade han


Österbottniska Posten nr 1/1954.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Busstationen av Erik Birck.
Liten caféhistoria från Nykarleby av Lars Pensar.