Torkel Hellström

Filosofiemagistern Torkel Hellström avled i sitt hem härstädes den 22 februari.

Magister Hellström var född i Gamlakarleby 1890, där hans fader var läkare, men flyttade redan i pojkåren efter faderns frånfälle till Helsingfors och blev student från Nya svenska läroverket år 1908. Sin magistergrad vann han vid Helsingfors universitet efter studier i kemi, fysik, botanik och zoologi. Han sökte sig dock aldrig in på de verksamhetsfält, mot vilka hans studier och anlag pekade. I början av frihetskriget 1918 genomgick han Vörå krigsskola samt efter krigets slut artilleriskolan i Willmansstrand, befordrades till fänrik, men överfördes på anhållan till reserven och befordrades inom denna till löjtnant 1938.

För halvtannat tiotal år sedan flyttade magister Hellström till Nykarleby, hans hemstad på mödernet, där han under skol- och studieåren tillbringat många somrar, och övertog senare släktgården härstädes, den gamla och förnäma grundfeldtska gården. Han har här i stillhet ägnat sig åt sina specialintressen. Från trycket har av hans penna utkommit ”Några österbottniska släkter från 1700—1800 talet” , och i denna tidning har han publicerat flere skildringar med motiv från ortens historia. Det grundfeldska hemmets värdefulla minnen från gamla tider har han med pietet omhuldat och i en bibyggnad på sin gård inrättat ett mindre privat museum.

Den avlidne sörjes närmast av maka, född Granberg.

Jordfästningen försiggick i går i stadens kyrka, varefter den avlidnes stoft fördes till Gamlakarleby, för att jordas i fädernegraven.


Österbottniska Posten nr 9/1945.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren:

Småtrycket ”Från gångna tider”, tryckt på Nesslers tryckeri utkom 1939. Pärmbilden av ångbåtsbryggan är ett fotografi taget av hans hustru Marita.


Läs mer:
Hellström om sig själv i Några österbottniska släkter från 17—1800-talet.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2014-01-22.)