KOVJOKI-BREV TILL AMERIKA

 

I nyskiftet, som pågått i flera år, ha intressenterna redan mottagit sina åker- och ängsskiften, som de intensivt bebruka, men en del intressenter ha besvärat sig över dem påförda skogslikvider, varför skiftet icke kunnat slutföras. Ägodelningsrätten torde i närmaste framtid sammanträda för att avgöra besvären ävensom för att avhjälpa andra bristfälligheter. Överhuvud är största delen av intressenterna nöjda med sina nya skifteslotter, men några finnas, vilka anse sig ha blivit missbytta och förfördelade. Skifteskostnaderna ha också blivit mycket stora, varför intressenterna i en lång tid komma att besväras av betungande årliga amorteringar.

Mejeriet, som kan blicka tillbaka på en 40 årig verksamhet, fortsätter rörelsen på traditionellt sätt. Det gamla mejeriet börjar verka otidsenligt, men beslut på uppförandet av ett nytt tidsenligt är fattat och uppföres, blott platsfrågan blir avgjord. Mejerirörelsen har varit till stort gagn för orten. Tid efter annan ha enskilda delägare försökt leverera sin mjölk till Jakobstad, men återvänt till mejeriet, därifrån de alltid fått sina jämna likvider också under tider, då priset på mejeriprodukterna varit låga.

Helgeberg elektriska andelslag u. t. har denna höst fått vidkännas stora kostnader genom nya ledningar, som dragits till utflyttarenas nya boplatser.

Kovjoki såg- och kvarnbolag upprätthåller fortfarande sin husbehovs kvarn och sågrörelse. Inrättningen har de senaste åren utarrenderats. Den n. v. arrendatorn har lyckats få sågen i sådant skick, att prima bräder och virke numera kan erhållas samt prima takpärtor från pärthyveln. Gott mjöl erhålles även vid förmalning i kvarnen. En kontrollförening, gemensam med Soklot, verkar inom byn sedan flera år. Både ayrshire- och västfinska kor kontrolleras i broderlig sämja. Denna förening verkar mycket för en riktig och rationell kreatursskötsel.

Hönsskötseln har gjort stora framsteg, sedan spiritus rector på området Artur Liljelahl för några år sedan inrättade sin hönsfarm, varifrån avelskycklingar och avelsägg försålts vida omkring. En jaktvårdsförening verkar här sedan en tid tillbaka.

Så ha vi de gamla föreningarna, såsom ungdoms-, nykterhets, marta- och sjömansföreningarna, vilka var på sitt håll arbeta för bildning och framåtskridande.

Martaföreningen har i dagarna haft en spädbarnskurs. I folkskolan har vi elevbespisning. Elevernas hälsotillstånd under sökes årligen av skolläkare. Dessemellan kontrollerar, mäter och väger en hälsosyster barnen.

Allt är sålunda väl sörjt för det uppväxande släktets både lekamliga och andliga välbefinnande. Allt kontrolleras nu för tiden, börjandes från spädkalvarna till barnen. Ja, så hade vi denna höst här en arkeolog, som undersökte en forngrav på det s. k. Helga berget. I denna hittades ej annat än brända ben. Forngravarna på Helgaberget förskriva sig från vår tideräknings början. Så leva vi här i fredlig id, var och en på sin torva. Ny uppbrutna tegar, uppradade stengärden m. m. vittna om, att nya vinningar göras, kommande släkten till fromma och välsignelse.


E. K., Österbottniska Posten 30.11.1934, nr 48, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


*Armring KM 8739:2”Den ena hopböjda halvan av en bronsarmring med åttkantig genomskärning; prydd på ändan med "tärningsögan"; armringen har stor likhet med en armring från norra delen av guvern. Perm, avbildad i Dre... Kamskoj Zygn (1902) pl XV:22, som av A. Spitzyn säkert med orätt hänföres till 10nde seklet, samt med några finländska armband från romersk järnåldern. Armringen är funnen vid punkt 1.” Tillverkad 200–400, yngre romersk järnålder, av brons. Förstoring.
Från Museiverkets arkeologiska fynd på Finna.fi.

en annan sida finns förklaring till knappen KM 8214:2 ”Liten rund kalottformig knapp av ljus tennfattig brons av östrysk eller permisk typ; prydd på toppen med en pånitad slät liten ring samt kring randen med en likaledes pånitad tvärstrierad ring; på den ihåliga undersidan finnes en pånitad tvärslå i och för knappens fästande vid ett band eller en rem. Knappen är funnen vid punkt 2.”
(Inf. 2023-01-30.)Läs mer:
Innehållsförteckning till Kovjoki.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2023-01-30, rev. 2023-01-30 .)