Namnet Kovjoki


Som av notis i dagens nummer framgår, strävar man inom folkskolinspektionsdistriktet till att erhålla rent svenska namn på de svenska skolorna. Utom de i notisen nämnda kommunerna har man även i Kovjoki by av Nykarleby landskommun möjlighet att i stället för det n. v. finska byanamnet erhålla ett svenskt skolnamn. I frågan har dock något beslut ännu icke fattats.

I samband härmed vilja vi angående själva namnet Kovjoki erinra om, att detta ingalunda alltid varit en beteckning för byn. Liksom alltid, då ett vattennamn förekommer jämsides med ett ortnamn, är det förra det ursprungliga, och det är här åns namn, som givit upphov åt byanamnet. I sitt övre lopp kallas ån visserligen av finnarna Kovjoki, men den har, åtminstone i sitt nedre lopp, tidigare burit jämväl ett svenskt namn: »Strömmen«. Detta namn övergick även på själva byn. I 1600- och 1700-talets jordeböcker går byn under benämningen »Strömmen« eller (1789), »Strömby«. År 1805 omtalas »Kovjoki« eller »Strömmens by«. Sedermera har namnet Kovjoki (uttal Kåvjokk) blivit den officiella.

Namnet Kovjoki i olika skrivformer återfinnes visserligen redan i äldre tid. Jordeböckerna upptaga sålunda år 1548 en Mattz Kouvick, och 1699 och 1749 förekom »Kåfjoki« och »Strömmen«. Vill man iakttaga största möjliga försiktighet, kunde man ju haka fast sig vid detta »och« samt möjligen tänka sig, att namnet »Kovjoki« och »Strömmen« icke betecknat alldeles samma plats. (Jämför dock: Kovjoki e l l e r Strömmen). Huru än härmed må förhåll sig, står dock fast, att »Strömmen« under långa tider betecknat ifrågavarande bosättningsområde. Vore det ej skäl att, då tillfälle erbjudes, föreviga det forna svenska namnet »Strömmen« eller »Strömby« å en ort, där »Helgabacken« med sina fornfynd bevarar traditioner ända från svensk hedentid.

I Hemman och husbönder i byn Kovjoki och Strömmen 1550—1850 (1998) skriver Rudolf Olson att Strömmen avsågs Karby.


*   *   *


På kopian fanns även:

Från pastorskansliet. Vigda: Johannes Mikael Mårtens från Kyrkoby och Hilma Maria Eriksson från staden. Joel William Mannfors från Kyrkoby och Ester Johanna Nordlund från staden.
     Döda: Lisa Jakobsson från Forsby, 66 år.
  Nykterhetsfesten senaste söndag hade samlat en fulltalig publik i seminariets festsal. Festen inleddes med ett vackert format hälsningstal av lär. T. Granqvist. Därefter talade lär. A. Bäck, som bl. a. påvisade, hurusom mycket av det vackra, som finns i världen, genom dryckenskap förfulas och förstöres. Pastor O. Schalin skildrade i ett föredrag Lars Levi Laestadius såsom nykterhetsarbetare bland Lapplands naturbarn. Programmet upptog vidare violinsolo av frk. Else Juslin, pianomusik av seminaristen G. Segerstam samt sång av seminariets elitkvartett och blandade kör. Festen avslöts med Modersmålets sång.

Österbottniska Posten den 13 november 1925.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Nykarleby Nykterhetsförening av Ture Granqvist.
Kovjoki av Joel Rundt i Den österbottniska byn.
Kovjoki i Finlandssvenska bebyggelsenamn av Lars Huldén.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2004-10-13, rev. 2023-04-29 .)