Till Sollefteå med
minnesgåvor
från Nykarleby


Sedan stadens kommunala myndigheter hade utsett undertecknad och fru Fougstedt som deputation med uppdrag att överbringa stadens minnesgåvor till Sollefteå, inpackades de sköna silverkandelabrarna och böckerna: Topelius' samlade skrifter i 30 band och andra böcker. Härmed skulle Nykarleby bevisa tacksamhet mot sin krigstida fadderort för de många gåvorna under åren 1944—1948.

Medförande allt utom silvret begav jag mig i förväg till Stockholm för att utverka införseltillstånd för kandelabrarna, medan fru Fougstedt skulle dröja hemma i väntan på tillstånd till införsel av de nämnda silversakerna. Efter svårigheterna i Stockholm anser jag mig skyldig avråda envar från varje försök för närvarande att införa silversaker i Sverge. Tre saker bereder svårigheter, nämligen totalt införselförbud för silver, tullen, som är 35 kr. per kg och införselskatten, som är 20 proc. av både silvervärdet, bearbetnings- och konstvärdet ökat med värdet av erlagd tull.

Efter fem besök i Handelskommissionen erhöll jag införsellicens. Tull måste erläggas. För att få befrielse från införselskatten nödgades jag inlämna ansökan därom till konungen, som kommer att avgöra saken i regeringskonselj. Sedan fru Fougstedt ankommit Stockholm och med kandelabrarna passerat tullen, företogo vi resa per järnväg till Sollefteå, ankomst 6 januari. Vid stationen mötte stadsfullmäktiges ordförande samt borgmästaren och flere andra för oss tidigare kärvordna Sollefteåbor. Den 7 januari överlämnade vi gåvorna vid en festmåltid, som Sollefteå stad anordnat kl. 18 i Stadshotellet.

I våra tal betonades uppskattningen av Sollefteåbornas gåvor och vänskap. Adressen från Nykarleby med de många namnteckningarna framräcktes. Å Sollefteå stads vägnar mottog stadsfullmäktiges ordförande K. G.
Hörnkvist gåvorna och nämnde, att sollefteåborna kände sig rörda över nykarlebybornas tacksamhet.

Till envar av den forna fadderortskommitténs medlemmar överlämnades personliga gåvor, bestående i böcker, för vilka mottagarna varmt tackade.

Samvaron vid den högtidliga överlämnings- och mottagningsakten gav de närvarande oförgätliga intryck och minnen.

Efter allt detta stannade vi i Sollefteå ytterligare 2 dagar och voro med på bjudningar hos Sollefteå-vänner, varvid många bevis för vänskap och välvilja kommo oss till del.

Alfred Huldén.
Den ärade allmänheten


meddelas att vi flyttat vårt snickeri till f. d. Nykarleby Virkestjänst invid Kovjokivägen. Vi tillverkar fönster, dörrar och andra till snickeribranschen hörande arbeten. Säljer sågade och hyvlade trävaror. Brännved färdig kapad och kluven samt köper sågstock.

Högaktningsfullt

Bröderna Westerlunds Såg & Snickeri.
Nykarleby — Tel. 162.
 

N ö j e n

B I O   S C A L A
Den mångomtalade storfilmen
„DOMENS DAL“
Lörd. kl. 20. Sönd. kl. 18 o. 20.30.„SAN ANTONIO“

Onsdag och torsdag kl. 20.


D A N S
i Socklot
lördagen den 28 januari kl. 20
BRYLLE och
            Excellent-orkestern.D i v e r s e

HOMEOPAT BACKLUND

Brahegatan 12, Stockholm.
     Skriv om allt!
Även fetma, tobaks- och spritbegär.


 


Österbottniska Posten nr 4, fredagen den 27 januari 1950.


Läs mer:
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2005-10-12.)