Österbotten. X

NYKARLEBY.

Notiser i februari 1925


Stadsfullmäktige.
Vid stadsfullmäktiges sammanträde den 16 dns behandlades bl. a. följande ärenden.

Årsarrenden. Godkändes kyrkovärden Jakob Strandéns anhållan om arrenderätten till den s. k. Kvarnbackshagen om 1,628 gamla tunnland ävensom förlängning av frk. Ch. Rosenblads arrenderätt till villatomt vid Andrasjön.

Frågan om tullstation m. m. Behandlades ett kommittébetänkande angående inrättandet av en sommartullstation eller permanent tullkammare i staden. Frågan bordlades på två veckor och remitterades till drätselkammaren, som dessförinnan äger inkomma med utlåtande i saken.
     Likaså bordlades på samma tid ett förslag till ny hamnordning, vilket skulle av drätselkammaren granskas samt hållas tillgängligt å rådhuset varje dag kl. 7—8 e. m.
     Att genomgå ett reglemente till trafiktariff för staden tillsattes en kommitté bestående av hrr O. Wilkman, A. Kisor och V. Holmström.

Fullmäktiges sammanträden beslöts hädanefter hålla den första helgfria tisdagen i varje månad kl. 7 e. m.

Kommunalhistorik. Frågan om utarbetande av en kommunalhistorik i anledning av, att 40 år förgått sedan stadsfullmäktigeinstitutionen infördes i staden sam att 50 år sedan drätselkammaren vidtog med sin verksamhet, remitterades till drätselkammaren. Likaså frågan om att hädanefter utgiva tryckta berättelser över kommunalförvaltningen, omfattande 5 år i gången.

Jutasmonumentet. I anledning av väckt fråga om inskriptionernas å monumentet försättande i skick beslöts infordra drätselkammarens utlåtande.

Automobilförares kompetens. Landshövdingen har genom cirkulär uppmärksamgjort polismyndigheterna i länet på, att för rättighet att utöva yrkesmässig automobiltrafik enligt 20 paragr. i förordningen av den 14 oktober 1922 erfordras utom annat, att föraren under en tid av minst 3 månader praktiserat i mekanisk verkstad.


Privilegierna på Kaskö apotek
har tilldelats provisorn R. Strömberg.

Städernas tjänstemän. Borgmästartjänsten i Kristinestad har ansökts av bl. a. borgmästaren i Nykarleby Carl Stenfors, kronolänsmannen i Korsholm vicehäradsh. Ruben Österberg och t. f. borgmästaren i Kristinestad Axel Herlin. Sökandenas antal är sju.

Post-statistik. Enligt poststyrelsens senaste statistik ha från bl. a. nedannämnda postanstalter avgått följande antal brev jämte postkort, korsband, paket och postanvisningar:
     Nykarleby 62,139, Kaskö 97,989, Kristinestad 101,033, Gamlakarleby 262,260, Jakobstad 274,222 och Wasa 1,283,216.
     Medeltalet postförsändelser per invånare utgjorde i Finland 15,4 i Norge 46,4 och i Danmark 64,8.

85 år fyllde den 17 dns f. d. föreståndarinnan för Nykarleby seminariums kosthåll, änkefru Mathilda Petrelius, som innehade nämnda befattning åren 1881—93. Hon övertog därefter enahanda befattning vid Mustiala lantbruksinstitut och verkade där till 1900. Å båda orterna har fru Petrelius vunnit såväl lärares som elevers aktning och vänskap genom den sakkunskap, ordning och plikttrohet, som hon utvecklade vid skötseln av sitt ofta rätt betungande arbete. Fru Petrelius är numera bosatt i Helsingfors, Brändö.

Gårdsköp Norra hälvten av dir. G. Hedströms arvingars gård och tomt n:o 60 vid Borgaregatan har genom köp övergått till handlanden Emil Nylund härstädes.
     På exekutiv auktion inropades i måndags sjömannen J. W. Jakobssons gård i Källbacken, av fru M. Jakobsson för ett i pris av 16,525 mk.

Otydligt utmärkta brandvakar. Till följd av att brandvakarna å älven icke varit tydligt utmärkta ha deras platser, synnerligast när flödvatten svallat över, icke varit så noggrant skönjbara, att icke fara för inplumsningar förelegat. Torsdag morgon hände det också icke bättre, än att brandvakten själv gick ned sig i den med tunn is betäckta vasen nedanför apoteket. Han lyckades dock med egna krafter taga sig upp. [Drunkningsolyckor och -tillbud.]

Konstutställning. I normalskolans festsal har hr Jalmari Elia de senaste dagarna utställt ett 40-tal målningar. Utställningen öppenhålles sista dagen i dag fredag kl. 3—7 e. m.


Österbottniska Posten den 20 februari 1925, nr. 8, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.Läs mer:
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2018-06-04, rev. 2022-03-06 .)