Tema Skatan

i

Österbottniska Posten

 


Innehåll

Inledning
Karta
Notiser och annonserInledning

Skatan är den östra delen av en ”halvö” som i öster begränsas av Nykarleby älv. I öster finns Bådan och i norr Djupsten. I söder gränsar den mot Högbacka.

Kapitlet kom som en spin off av Tema Bådan.Skatan från Kartplatsen. Förstoring.


Notiser och annonser

Auktion 6/2 1914
Ko till salu 5/12 1919
Självmord genom hängning 4/5 1923

Gräsväxten

26/6 1925
Båt till salu 8/4 1927
Gårdsauktion 15/6 1928
Dryckesrörd son knivskar sin moder 23/8 1929
Auktion 2/10 1931
Stadsfullmäktige 1/3 1935
Kommunalfullmäktige ”      ”
Bärgningsrätten 10/7 1936
Familjenotiser 5/3

1937

Auktion 23/4    ”
Dödsannons Tekla Sofia Rank 2/5 1941
Vårko till salu 30/10 1942
Allt kreatursbete förbjudet 28/5 1943
Dödsannons Maria Lovisa Åström 25/2 1944
Förhärjande eldsvåda 12/4 1946
Ditt och datt av Effe 26/7    ”
Arbetsblus tillvaratagen 9/8    ”
Tillvarataget 9/8 1946
Härmed meddelas 20/12    ”
Gård på Skatan 30/5 1947
Gräsväxten 11/7    ”

*     *     *

Auktioner

Medels offentlig auktion som förrättas på Högbacka å Skatan onsd. d. 11 febr. kl. 12 p. d. försäljes en boningsbyggnad innehållande twå rum, ett fähus och foderlada, en mindre båt samt något diwerse.      Betalningsanstånd bewiljas till den 1 april detta år.
     Nykarleby den 4 februari 1914.
     På kommunalnämndens wägnar:

E. Rundell.Österbottniska Posten, 6 februari 1914, nr 6, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar. Brukar ändra w till v, för det blir så tungläst annars, men här lät jag det vara kvar.
(Inf. 2022-05-23.)

*     *     *

Till salu

En ko, som kalvar till julen till salu hos Nils Rank d. ä. Skatan.Österbottniska Posten, 5 december 1919, nr 49, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2022-05-23.)

*     *     *

Självmord genom hängning. Sistlidne lördag avdagatog sig genom hängning arbetaren Viljam Welin, (f. d. Gustafsson) i sitt hem på Skatan i Nykarleby landskommun.

Welin hade haft nattarbete på ångsågen och hemkommen därifrån lördag morgon gått till vila. Stugan har bebotts av W. och hans moder. Kl. halv 12 på dagen hade modern begivit sig till staden, och hade sonen då varit vaken.

Då modern kl. halv 8-tiden på kvällen hemkom, märkte hon till en början ingenting ovanligt. Stugurummet var tomt och från kammaren, vars dörr var tillsluten, hördes intet ljud, varför modern antog att sonen gått ut. Hon begav sig strax till fähuset för att mjölka.

Då hon åter inkom och skulle inträda i kammaren fann hon sonen hängande i en snara, fästad vid en märla i taket. Snaran hade W. gjort av sin livrem, vilken han tillskarvat med en repstump. Luckan till den i kammaren befintliga källaren var öppen, och hade W. tydligen emedan det är lågt till taket öppnat densamma för att med säkerhet kunna utföra sitt uppsåt. Emedan märlan i taket ej var fästad alldeles över källaren, hade kroppen dock kommit att få en halvt sittande ställning. Dådet hade antagligen egt rum före halv 2 e. m. Vid den tiden hade nämligen en person besökt stugan men funnit det större rummet tomt och dörren till kammaren tillsluten, varför han återvänt. Antagligen hade W. då redan utfört sitt uppsåt. Vid nedtagandet av den döde befanns även kroppen redan så stel, att den bibehöll sin ställning.

Den avlidne, som redan som barn varit sjuklig, har en längre tid varit dyster och grubblande samt lidit av huvudvärk, varför man med sannolikhet får ställa gärningen i samband med nämnda omständigheter. W. var född 1901.


Österbottniska Posten, 4 maj 1923, nr 18, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2022-05-23.)

*     *     *

Gräsväxten

å mina samtliga ägor för innevarande sommar bortauktioneras måndagen den 6 juli. Ägan vid Lippjärvi om c:a 20 tunnland försäljes i mindre lotter kl. 2 p. d. De övriga ägorna på Högbacka och Skatan försäljas kl. 5 e. m. med samling hos undertecknad på Högbacka. Närmare om anstånd o. dyl. vid auktionstillfället.
     OBS! Kreatursauktionen förfaller till betalning den 5 juli och uppbäres av Joel Nilsson.

Gustav Granroth.Österbottniska Posten, 26 juni 1925, nr 26, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2022-05-23.)

*     *     *

En 18-fots båt

till salu hos

Hjalmar Åström.
Skatan.     


Österbottniska Posten, 8 april 1927, nr 14, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


(Inf. 2022-05-23.)

*     *     *

Auktioner

Gårdsauktion.

Tisdagen den 26 juni kl. 12 p. d. försäljes å auktion min ägande bonings- och uthusbyggnader uppförda å egen parcell vid Skatan (mittemot Gamla hamn) samt två stadslindor.

Maria Delin (Gustafsson.)


Österbottniska Posten, 15 juni 1928, nr 24, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2022-05-23.)

*     *     *

Dryckesrörd son knivskar sin moder. En dag under föregående vecka hade medlemmarna i familjen Haarus, nyligen inflyttad från Kortesjärvi och nu bosatt å den s. k. »Skatan», mittemot Åminne gård, Nykarleby landskommun, tillställt ett supgille. Härunder greps sonen Gustav Haarus av bärsärkraseri, överföll sin fader med knytnävarna och inslog hans ena öga, varefter turen kom till den närmare 70 åriga modern, som fick ett knivhugg i ryggen så att han sjönk ned till golvet. De närmaste grannarna grepo in när de märkte vad som försiggick, fråntog knivhjälten två knivar, samt transporterade modern till sjukhus, där hon fort farande vårdas. Hopp om hennes vederfående torde finnas.


Österbottniska Posten, 23 augusti 1929, nr 34, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2022-05-23.)

*     *     *

Auktioner

Genom offentlig frivillig auktion försäljes måndagen den 5 oktober kl. 11 f. m. min ägande gård och parcell på Skatan samt en stadslinda, en ko, lösegendom m. m.

I. Haarus.


Österbottniska Posten, 2 oktober 1931, nr 40, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2022-05-23.)

*     *     *

Stadsfullmäktige behandlade vid sammanträde den 25 febr, bl. a. följande ärenden. Godkändes stadsstyrelsens förslag om anläggande av vattenoch avloppsledning vid stadens frihem.

Likaså godkändes förslaget om försäljning av stadens tomt n:o 205.

Meddelades, att ombudsmännen för frk. Lotte Dyhrs sterbhus till staden inbetalat fmk 15,000:—, utgörande Hildegard och Albert Dyhrs midsommarfond. Förslaget om anskaffande av en Topeliusbyst till staden omfattades i princip och beslöts hos Svenska Litteratursällskapet ansöka om bidrag härtill. Till stadens representant i styrelsen för Stiftelsen Z. Topelius Barndomshem återvaldes för tre år framåt bankdir. Einar Hedström.


Kommunalfullmäktige i Nykarleby landskommun behandlade vid sammanträde i onsdags bl. a. följande:

Godkändes ritning och kostnadsförslag till lokal för Kyrkoby folkskolas elevbespisning.

Frågan om inköp av Hjalmar Åströms lägenhet å Skatan diskuterades förberedelsevis och enades fullmäktige om att tillsätta ett värderingsutskott, vari invaldes G. Grahn, Vilh. Nylund och Emil Nylund. Därjämte skulle fattigvårdsstyrelsen inkomma till ordinarie sammanträde med nödig utredning.

— — —


Österbottniska Posten, 1 mars 1935, nr 9, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2022-05-23.)

*     *     *

Auktioner

Bärgningsrätten

till ägor vid Matapall och Skatan bortauktioneras lördagen den 11 juli med början kl. 8 e. m. vid Matapall.Österbottniska Posten, 10 juli 1936, nr 28, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2022-05-23.)

*     *     *

Familjenotiser. 70 år fyllde i går fru Mimmi Laquist i Nykarleby.
      50 år fyllde i går bonden Johan Harald i Soklot.
      50 år fyller i morgon lördag Vilhelm Markkula å Skatan.


Österbottniska Posten, 5 mars 1937, nr 9, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2022-05-23.)

*     *     *

Auktioner

Medels auktion

som förrättas å Skatan tisdagen den 27 april kl. 12 p. d., försäljes 3 st. katsryssjor samt ett parti strandryssjor, nät m. m.

Maria Åström.Österbottniska Posten, 23 april 1937, nr 16, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2022-05-23.)

*     *     *

Dödsfall


V å r  k ä r a
Lotsänkan

Tekla  Sofia  Rank

avled stilla i sitt hem på Skatan den 29 april 1941 i sitt 71 levnadsår. — Närmast sörjd av son, sonhustru och barnabarn.

Frans Mäkinen.

     Ljuvt är att vila från lidandet ut,
     Somna från allt som har smärtat.

———————————

Släkt och vänner, som önska följa den avlidna till hennes sista vila, meddelas endast på detta sätt, att jordfästningen äger rum i Nykarleby kyrka söndagen den 4 maj efter slutad gudstjänst. Samling i den avlidnas hem kl. 9 f. m.


Österbottniska Posten, 2 maj 1941, nr 18, s. 1.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2022-05-23.)

*     *     *

Till salu

En vårko

till salu hos

August Ceder.     
Nykarleby, Skatan.


Österbottniska Posten, 30 oktober 1942, nr 44, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2022-05-23.)

*     *     *

Diverse

Allt kreatursbete

å Nykarleby-Purmo kommunalhems [Östervall] marker är förbjudet och all skada, som åstadkommes genom olovligt bete måste den skyldige kreatursägaren ersätta enligt lagen om ägors fredande mot husdjur. — Kommunalhemmets gärdesgårdar borttagas å Skatan ock Nyåkern.

Nykarleby—Purmo kommunalhem.


Österbottniska Posten, 28 maj 1943, nr 21, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2022-05-23.)

*     *     *

Dödsfall

 

Vår kära moder

Maria Lovisa Åström

(född Sigfrids)
avled i sitt hem å Högbacka, Skatan, den 20. 2. 1944 i en ålder av 72 år, 4 månader och 2 dagar. Sörjes närmast av barn, barnabarn jämte övriga släktingar och vänner.

Hjalmar Åström      
Berta o Antti Kling.

     Tung var dagen, lång var striden,
     O, vad vilan nu är ljuv.
     Gud Signe mot för de tusen stegen,
     För oss i hemmet du trampat har,
     Gud signe mor, du gick tyngsta vägen
     Och alltid redo att hjälpa var.
     Vår bön till den som i höjden bor,
     Gud signe mor i gravens ro

———————————

Alla, som önska följa den avlidna till den sista vilan, meddelas endast på detta sätt, att samlingen sker i sorgehemmet söndagen den 27.2 kl. 8 och jordfästningen i Nykarleby kyrka kl. 11,30.


Österbottniska Posten, 25 februari 1944, nr 8, s. 1.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2022-05-23.)

*     *     *

Förhärjande eldsvåda.

I tisdags [den 9 april] vid 13 tiden observerades att elden kommit lös i arb. Erkkiläs stuga på Skatan mittemot Åminne. Erkkilä var själv ej hemma för tillfället, men han hade nyss gräddat bröd i ugnen, varför elden sannolikt uppkommit på grund av någon spricka i muren.

Trots de kringboendes släckningsförsök nedbrann stugan till grunden, men fähuset kunde dock räddas. Erkkilä led en stor förlust genom branden, särskilt då stora delar av lösöret även brann upp.


Österbottniska Posten, 12 april 1946, nr 15, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Bränder.
(Inf. 2022-05-15.)

*     *     *

Ditt och datt

Det stilla livet i den lilla staden går verkligen lugnt framåt nu i högsommaren. T. o. m. bovar och rackare ha tagit sig ledigt, så att inte polisen behöver anstränga sig i sommarvärmen. Det enda i den vägen som vi kunnat upptäcka under veckan, var en minst sagt överförfriskad person av det slag, som skämttecknarna bruka kalla enkla turister. Men också han var mycket stillsam, han låg nämligen i gräset vid trottoarkanten och sov den berusades sunda sömn.

Himlen har i stället varit något mera högljudd än vanligt, kanske beroende på, att den blivit uppretad över alla beskyllningar om spökraketer. Den har några gånger avbröstat sitt tunga artilleri, utan att dock önska åstadkomma direkt skadegörelse. Varningen höll på att bli av allvarligare art härom dagen vid den s. k. Skatan mittemot Åminne. Ett åsknedslag satte i gång en god början till skogseld, men denna släcktes i sin linda av tillskyndande. Som vanligt har åskan gått förbi själva staden och med den också det synnerligen behövliga regnet. I måndags t. ex. väntade vi stadsbor förgäves på en liten extra tilldelning väta efter söndagens och nattens mycket försiktiga inledning. Men ingenting kom. I stället hade det regnat bl. a. i Sorvist som om skyarna varit öppnade. På tisdagseftermiddagen skockade sig molnen igen och det såg redan ut som regnet skulle komma. Tyvärr hade några promenerande gått ut iförda överrockar och paraplyer och det räckte till för att göra vädrets makter onådiga. Egentligen är det kanske orätt att klanka på vädret. Det är solsken och sommarvind och knappt mera än två veckor sedan den senaste rotblötan. Det har varit ett idealiskt höbärgningsväder och ett lika idealiskt semesterväder, men potatis- och rotfruktslanden äro inte lika belåtna med klimatet. Och människan, som är den ombytligaste av alla varelser, är sällan nöjd.

*

Den i början omskrivna stillheten i staden existerar i alla fall mera på ytan. I själva verket sker det rätt mycket av större betydelse för stadens liv just nu. Detta skeende befinner sig visserligen i ett sådant utvecklingsstadium, att man ingenting vinner på allt för öppen offentlighet ännu, men några saker skola vi ändå gå in på. Järnvägsfrågan t. ex. har ingalunda dött bort, som man hör en och annan påstå. Tvärtom bearbetas projektet som bäst på högre ort och man kan med säkerhet i framtiden vänta ett avgörande, ehuru det icke är bestämt i vilken riktning detta kommer att utfalla. Den segslitna läkarfrågan håller på att avföras från dagordningen. Den av kommunerna tillsatta kommittén har gjort sitt val och sänt handlingarna till medicinalstyrelsen, där valet väntar på stadfästelse. Om allt går som kommittén hoppas, skall den nya distriktsläkaren snarligen tillträda sin befattning.

Värre är det med en annan, minst lika svårlöst gåta, nämligen hyresfrågan. Till alla de många som köa för att få tak över huvudet, sällar sig nu också läkaren och med honom veterinären. Hyresnämndens arbete är ingen sinekur och medlemmarnas ersättning för osparad möda består i skällor. Detta har resulterat i att hyresnämnden fått mer än nog av en dylik nedsvärtning anhållit om befrielse från sitt uppdrag, knappast löser hyresproblemen.

Stadsstyrelsen, som icke vill lägga sten på hyresnämndens börda, föreslår att några av medlemmarna befrias från den tråkiga sysslan och hoppas att få nya i stället. Men också dessa nya få kämpa med precis samma svårigheter som de gamla. Rumsbristen är alltjämt lika skriande och hyresvärdarna kunna inte med nuvarande bestämmelser vänta att deras gårdar skola bli mera räntabla. Obalanserade människor komma att utösa sina vredes skålar över de nya medlemmarna likasåväl som över de gamla, tills även de få nog. Och så börjar ringdansen igen.

*

Nybyggnadsverksamheten kunde råda bot på rumseländet, men det är mycket, mycket lättare sagt än gjort att bygga nu. Först och främst är det så gott som omöjligt att uppbringa byggnadsmaterial, och så blir byggandet alldeles ohyggligt dyrt. T. o m. om man bygger helt „legalt” torde en liten gård på tre rum och kök bli på ungefär en halv miljon. Utan att räkna skatter, underhåll och amorteringar med ge endast räntorna på denna summa en månadshyra på 2 500: I verkligheten blir den hyra, som måste beräknas naturligtvis mycket högre.

Rötmånaden har börjat och tvåbenta kalvar kunna väntas när som helst. Men jätteägget behöva vi inte vänta på. En höna, som tydligen kan läsa almanackan, passade på att redan den 23 således första dagen värpa ett rötmånadsägg på 130 gr. Den hedervärda hönan bor i Markby hos nämndeman Erik vilken vi gratulera till ett så klokt och duktigt husdjur. Med risk att den visa hönan skall läsa också dessa rader, våga vi knappt skriva, att det präktiga ägget med god smak förtärts av

Effe.


Österbottniska Posten, 26 juli 1946, nr 30, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2022-05-23.)

*     *     *

Tillvarataget.

Arbetsblus upphittad på vägen Högbacka— Skatan. Närmare å tryckeriet.Österbottniska Posten, 9 augusti 1946, nr 32, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2022-05-23.)

*     *     *

Diverse

Härmed meddelas,

att jag frånsäger mig all skyldighet att hålla hägnader kring min Beckbruksåkern benämnda äga, samt uppmanas de, som tänka hålla djur på bete i Högbacka skogen, att själva svara för hägnaderna.
     Skatan, den 11 december 1946.

Joh. Karlsson.Österbottniska Posten, 20 december 1946, nr 51, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2022-05-23.)

*     *     *

Till salu

Gård på Skatan

med c:a 2 tunnland jord till salu. Lämplig som villaplats. Närmare med

Wilh. Markkula.


Österbottniska Posten, 30 maj 1947, nr 22, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2022-05-23.)

*     *     *

Auktioner

Gräsväxten

Skatan bortauktioneras måndagen den 14 juli kl. 18.

Wilhelm Markkula.


Österbottniska Posten, 11 juli 1947, nr 28, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2022-05-23.)Läs mer:
Alla sidor där Skatan nämns, dock även andra än den här behandlade.
Tema Bådan.
Fler artiklar ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2022-05-23, rev. 2022-05-23 .)