Lydia Sundström
i Österbottniska Posten
1887–1942


Stötte i Österbottniska Posten på en notis om att Lydia Sundström fyllt sjuttiofem år. Började då fundera över vilka andra spår hon satt i lokaltidningen och det blev en del. Spår bland stadens befolkning satte hon i och med sin lärargärning i Normalskolan under närmare 29 år. Hon var född 1867, dog 1942 och var dotter till råd- och handelsmannen C W. Sundström.

Alla förekomster är inte medtagna, t.ex. när hon omnämns för att ha uppvaktat vid begravningar eller i kommunaltaxeringssammanhang.


Lydia Sundström.
Lydia Sundström i lärarkollegiet 1887.
[Ur Nykarleby Sparbank 100 år av Inger Luoma.]Innehåll

Tog med lite sådant som råkade finnas på samma sida, men inte hade koppling till Lydia. Det är indraget här.
   

Praktiskt prof för lärarinnetjensten och Förordnad

1887
Erhållit fullmakt å tjänsten 1889
Hyllning vid pensionering 1915
     Normalskolans årsexamen
Villa till salu 1917
Kandidat i stadsfullmäktigval 1918
Invald i stadsfullmäktig
70 år fyller 1927
     Flytta icke gamla märken
Sjuttiofem år 1932
Gårds- och lösöreauktion 1934
Gårdsköp
Auktionsannons
     Bilannons
     Besiktningsannons
Inropen uppbäras
Ett varmt tack 1937
80 år fyllde den 7 dns
     Folkhälsan skall uppföra egen kolonigård
Dödsfall 1942

Nykarleby den 27 Januari 1887.

— Praktiskt prof för lärarinnetjensten vid den med seminariets normalskola förenade småbarnsskolan aflades d. 24 dennes af fröken Lydia Sundström. —

Förordnad. Fröken Lydia Sundström att tills vidare bestrida vikariatet för lärarinnetjensten vid seminariets i Nykarleby normalskola. —


Österbottniska Posten, 27.01.1887, nr 4, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

— Nykarleby seminarium. Lärarinnan i normalskolan vid Nykarleby folkskollärareseminarium fröken Lydia Sundström har efter uttjänta profår erhållit fullmakt å tjänsten.


Österbottniska Posten, 11.04.1889, nr 15, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

Hyllning. Normalskollärarinnan Lydia Sundström, som med utgången av vårterminen lämnade sin tjänst efter att i 28½ år hava tillhört härvarande seminariums normalskola, var senaste söndag på eftermiddagen av lärare, hospitanter [en som deltar i undervisningen utan att vara en fast elev] och lärarkandidater vid seminariet inviterad till en enkel avskedskollation i nykterhetsföreningens lokal, där hon vid sin ankomst hälsades med sång. Direktor K. E. Wichman tolkade i sitt tal till fröken Sundström betydelsen av att få vila efter en långvarig verksamhet samt tackade å seminariets vägnar för det goda, välsignelserika arbete fröken Sundström utfört. Senare talade till hedersgästen överlärar Hjalmar Björkvall, som särskilt ägnade uppmärksamhet åt fröken Sundströms betydelsefulla uppfostrargärning. Måttfullhet, kärlek till de små och en djup förståelse för deras behov hade varit kännetecknande för fröken Sundströms verksamhet i skolan, men härtill hennes goda disciplinsförmåga, vilken på ett lyckligt sätt blivit använd, hennes intresse och hängivenhet för arbetet, kunde man förstå, varför detta krönts med god framgång. Tillika utbad sig tal. att få frambära sin uppriktigaste erkänsla och tack för den tillmötesgående välvilja fröken Sundström ådagalagt och det goda stöd hon varit honom under samarbetet i normalskolan. Från lärarkandidaterna, hospitanterna och normalskolans lärarpersonal överräcktes härpå till hedersgästen en guldbrosch såsom erkänsla för gott och förståelsefullt samarbete. Fröken Sundström tackade rörd för den hedersbevisning, som från de närvarandes sida kommit henne till del, och uttalade på samma gång sin tacksamhetskänsla för det goda förhållande, som städse varit rådande emellan normalskolans lärare, i det att under hennes 28-åriga verksamhet vid skolan några misshälligheter emellan dem aldrig förekommit. I denna tacksamhetskänsla ville hon jämväl innesluta skolans förra överlärare, bankdirektör K. F. Spolander, med vilken hon samarbetat i över tjugu år. Under samkvämets förlopp rådde den mest kordiala stämning, vartill även bidrogo den närvarande seminarieungdomens friska, hurtiga sånger.


Normalskolan.
Vid årsexamen senaste måndag dimitterades 27 elever, nämligen från sexklassiga avdelningen Agnes Andersson, Johannes Andersson, Uno Backlund, Agnes Blomström, Verner Casén, Augusta Eriksson, Lisi Granlund, Edvin Hägglöv, Helmi Isaksson, Johannes Jakobsson, Ellen Johansson, Elna Johansson, Robert Johansson, Karl Liljeström, Elna Nordlund, Alfred Nyberg, Eva Nyman, Jenny Rank, Saima Renkonen, Lennart Rundell och Valdemar Sund samt från sammansatta klassen Alfred Andersson, Evald Casén, Johannes Frilund, Jaakko Jussila, Urho Koppelomäki och Boris Vikman.

Vid vårterminens slut voro i skolan inskrivna 203 elever eller en mindre än vid höstterminens början. Under läsåret hade intagits 4 elever, varemot 5 avgått, därav 1 avlidit, 2 avgått på grund av sjuklighet och de 2 övriga för att fortsätta sin skolgång annanstädes.

Skolans elevbibliotek hade under året ökats med 47 band, och upptog accessionskatalogen vid läsårets slut inalles 371 volymer. Biblioteket hade såsom förut varit tillgängligt för eleverna i klasserna III—VI och öppenhållits för utlåning en timme i veckan. Boklånens antal var 1.727, utgörande i medeltal per elev, som varit berättigad att anlita biblioteket, något mer än 13 böcker.


Österbottniska Posten, 04.06.1915, nr 22, s. 2
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

Till salu.

En villa på Djupsten.

Lydia Sundström.


Österbottniska Posten, 13.04.1917, nr 15, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

 

Kungörelse.

Nykarleby stads valberättigade medlemmar till kännedom meddelas härmed, att under i lag föreskriven fataljetid till Centralnämnden ingivits följande, av nämnden vid sitt sammanträde denna dag godkända kandidatlista för den 20 instundande mars skeende stadsfullmäktigval, nämligen:

V. Holmström,

handlande.

K. F. Spolander,

bankdirektör.

A. Kisor,

handlande.

Matts Nyberg,

skogvakt.

Lydia Sundström,

lärarinna.

Joel Nordling,

handlande.

A. Damstén,

bankdirektör.

J. Finnström,

skräddare.

K. J. Hagfors,

seminariedirektor.

P. Nessler,

ingeniör.

H. Österlund,

vaktmästare.

V. Bergman,

trädgårdsmästare.

K. Granberg,

bagare.

Maria Castrén,

orgelnist.

Ossian Sund,

tullvaktmästare.

K. Laurell,

veterinär.

Joel Nilsson,

typograf.

Paul Skog,

skomakare.

V. Jakobsson,

sjöman.

Maria Ahlström,

fröken.

Nykarleby den 28 febr. 1918.
Å Centralnämndens vägnar:
K. F. Spolander.


Österbottniska Posten, 01.03.1918, nr 9, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

Kungörelse.

Vid den 20 innevarande mars verkställt val av stadsfullmäktige och revisorer för Nykarleby stad bleve följande personer valda med röstetal i nedanstående ordning:

Till stadsfullmäktige:

V. Holmström,

handlande,

K. F. Spolander,

bankdirektö,

Axel Kisor,

handlande,

Matts Nyberg,

skogvakt,

Lydia Sundström,

lärarinna,

Joel E. Nordling,

handlande,

Anton Damstén,

bankdirektör,

Joel Finnström,

skräddare,

K. J. Hagfors,

seminariedirektor,

Paul. Nessler,

ingeniör,

H. Österlund,

vaktmästare,

Vald Bergman,

trädgårdsmästare,

Karl Granberg,

bagare,

Maria Castrén,

orgelnist och

Ossian Sund,

tullvaktmästare.


Till stadsfullmäktigesuppleanter:

K. Laurell,

veterinär,

Joel Nilsson,

typograf,

Paul Skog,

skomakare,

V. Jakobsson,

sjöman och

Maria Ahlström,

fröken.


Till revisorer:

Anton Damstén,

bankdirektör,

A. F. Mennander lektor,
Nanna Grundfelt bankassör och
Ludvig Nilsdorff tullförvaltare

Till revisorsuppleanter:
W. Fagerholm, f. d. handlande,
Vald. Bergman, trädgårdsmästare,
Thilda Kjellman, handlande och
Ivar Kisor, handlande.


Centralnämnden.

Österbottniska Posten, 22.03.1918, nr 12, s. 1.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Gjorde en täckningskoll och den blev 96,2 procent. Hittade inte sjömannen V.  Jakobsson.

70 år fyller den 7 september fröken Lydia Sundström. Fröken S. har under cirka 30 års tid varit anställd som lärarinna vid normalskolan härstädes tills hon vid uppnådd pensionsålder avgick i augusti 1915.


Flytta icke gamla märken.
1 Öb., n:o 64 och 68, pläderas för en reform angående sättet att skriva Gamla-Karleby, nämligen i två ord och ej såsom nu sker i ett ord. Artikelförfattaren framlägger en mängd historiska bevis, som belägg på att den äldre skrivformen är den enda riktiga och fordrar respekt för denna. I enlighet härmed borde även Ny Karleby skrivas på samma sätt i. d. v. s. i två ord. Denna reform eller rättare återgång till det ursprungliga och riktigare överlämnar Öb. åt kollegan Ö. P. att genomföra.

För vår del instämma vi full komligt med artikelförfattaren, men på samma gång hysa vi vissa tvivelsmål huruvida den stora allmänheten är villig att följa uppmaningen. Vissa äldre personer å vår ort skriva ännu i dag som är Ny Karleby, eller med bindestreck, Ny-Karleby. Ursprungligen betecknades vår ort med namnet Nie-Carleby uti stadens fundationsbrev, vilket sedermera övergick till Ny-Carleby, en form som vi för vår del gärna ville bibehålla, såsom den historiskt riktiga.


Österbottniska Posten, 02.09.1927, nr 35, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Neo-Carolina.

Sjuttiofem år fyllde den 7 september förra lärarinnan vid normalskolan härstädes, fröken Lydia Sundström.


Österbottniska Posten, 16.09.1932, nr 37, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar

Gårds-

o. lösöreauktion —

förrättas hos Fröken Lydia Sundström vid Gustaf Adolfsgatan härstädes lördagen den 26 maj. Närmare genom annons framdeles.

Joel Nilsson.
Förrättningsman.


Österbottniska Posten, 13.04.1934, nr 15, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

Gårdsköp. Fr. Lydia Sundström har försålt sin ägande gård n:o 68 vid Gustaf Adolfsgatan till maskinmästar [kraftverkschefen] Axel Henriksson. Priset utgjorde 60,000 mk.

I går försålde fröken Elin Malmberg sin villa vid Andrasjön till maskinmästar Axel Henriksson för 15,000 mk.


Österbottniska Posten, 12.05.1934, nr 19, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

Auktioner.

Lördagen des 26 maj

kl. 11 f. m. förrättas auktion hos fröken Lydia Sundström vid Gustaf Adolfsgatan i denna stad, varvid kommer att försäljas ett salsmöblemang jämte andra möbler, gång och sängkläder, husgerådssaker samt en myckenhet diverse. Nykarleby den 17 maj 1934.
Joel Nilsson.  
Förrättningsman.


Till salu

       1 st. Ford A. personbil,
       1  „         „     lastvagn,

i körbart skick, till salu.
    Nykarleby Automobilcentral.
     Inneh. E. V. Fors, Tel. 145.


Kungörelser.

BESIKTNING

av motorfordon registrerade i NY.KARLEBY stad och socken verkställes å torget den 23 maj från kl. 8,30, i MUNSALA 24 maj kl. 8,30, o. i JEPPO 24 maj kl. 4,30 e. m.
Walter Labbart.    
Besiktningsman.   


Österbottniska Posten, 18.05.1934, nr 20, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
I backspegeln – bilbesiktning av Folke Holmström.

Inropen

å fröken Lydia Sundströms auktion äro förfallna till betalning den 23 dennes och uppbäras av undertecknad samma dag.

Joel Nilsson.  


Österbottniska Posten, 22.06.1934, nr 25, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

Från allmänheten

Ett varmt tack
för all vänlig hågkomst på min 80-årsdag.

L y d i a  S u n d s t r ö m.


Österbottniska Posten, 10.09.1937, nr 36, s. 4
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

80 år fyllde den 7 dns lärarinnan Lydia Sundström. Fröken Sundström dimitterades från Ekenäs seminarium 1881. Samma år blev hon lärarinna vid fruntimmersskolan i Tavastehus. Åren 1884—85 var hon lärarinna vid folkskolan i Nääs, Sverge. Efter avlagda föreskrivna examina för kompetens till lärarin netjänster vid seminariernas övningsskolor 1886 erhöll fröken Sundström tjänst vid Nykarleby seminariums övningsskola 1887 och kvarstod i denna tjänst till 1915, då hon avgick med pension. Hon har gjort sig känd såsom en mycket samvetsgrann, kunskapsrik och dugande lärarinna. Sitt otium åtnjuter Lydia Sundström på De gamlas hem i Nykarleby.Folkhälsan skall uppföra egen kolonigård.

Föreningen Folkhälsan i Nykarleby med omnejd, Munsala och Jeppo har redan länge umgåtts med planer på att uppföra en egen byggnad för föreningens sommarkoloni. Planerna ha nu avancerat så långt, att man definitivt beslutat skrida till uppförande av den tilltänkta kolonigården. Byggnadskommittén har haft utlyst entreprenadanbud på byggnaden, och ha fyra anbud inlämnats. Vid kommitténs sammanträde i måndags antogs till entreprenör hr Paul Högberg från Nykarleby, vilken inlämnat det lägsta anbudet, 125,000 mk. Det är meningen, att ännu denna höst få bygget under tak, varefter inredning och slutarbeten utföras instundande vår. Byggnaden skall uppföras vid Monäs-sundet, där av bonden E. J. Helsing inlösts en hektar jord för ändamålet. Det är givetvis ett vågat företag för föreningen, men hoppas styrelsen vinna förståelse för sina strävanden från allmänhetens sida, också när det gäller detta företag.

Vid kommitténs sammanträde meddelade ordf. också den glädjande underrättelsen, att föreningen för sitt kolonibygge erhållit en donation på 10,000 mk av onämnd [John Nylund] i södra Finland.


Österbottniska Posten, 17.09.1937, nr 37, s. 2
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

LYDIA SUNDSTRÖM

På lördagen avled på De gamlas hem härstädes förra lärarinnan vid seminariets övningsskola fröken Lydia Sundström, Hon var född i Nykarleby den 7 sept. 1867 och var således vid sitt frånfälle 84 år gammal.

Fröken Sundström var dotter till rådmannen och handlanden C. W. Sundström. Dimitterad från Ekenäs seminarium 1881, fick hon samma år anställning vid fruntimmersskolan i Tavastehus och var sedermera lärarinna vid folkskola i Nääs i Sverige 1884—85. I början av vårterminen 1887 blev hon ordinarie lärarinna i de lägre klasserna vid seminariets övningsskola i hemstaden. Plikttrogen och samvetsgrann kvarstod hon i denna tjänst i närmare 29 år, tills hon vid uppnådd pensionsålder avgick den 31 ang. 1915. Sedan dess har hon vant bosatt i Nykarleby.

Jordfästningen ägde rum på De gamlas hem på måndagen. Den förrättades av pastor J. Nyström, som i minnestalet bl. a. karakteriserade den hängivna lärarinnan, sådan han lärde känna henne i sin egenskap av elev i seminariet

Sedan anhöriga och närmaste vänner efter jordfästningen smyckat kistan, nedlade direktor Hans von Schanz och överlärare Hj. Björkvall Nykarleby seminariums och dess övningsskolas krans, varvid den förstnämnde talade till den plikttrogna, samvetsgranna och i bästa mening äkta kamratliga lärarinnans minne. Styrelsens för De gamlas hem krans nedlades av tvenne medl. För att hedra den avlidnes minne hade följande personer gjort inbetalningar till Föreningen Da gamlas hems i Nykarleby blomsterfond: Fam. Lina Herler, Ellen och Fredr. Thors, Ester och Alarik Fougstedt, Josefine, Lydia, Hulda o. Matilda Hedström, fam. Hj Björkvall, Eleonora o. J. Nyström, Elin Boström o. Ina Järnefeldt, Tyra Lassell, Rosa Öhman, Senna o. Emil Kjellberg, Ragni Schauman, Edith o. Chally Rosenblad, Linda Mattfolk och Mia Olin, Maria Tillberg, Maja von Schantz, Blondine Rönnhom, Maria Herr gård o, Eva Roos samt Lovisa o. Henrik Vik.


Österbottniska Posten, 24.07.1942, nr 30, s. 2
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Österbottniska Posten.


Läs mer:
Alla sidor där Lydia nämns.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2023-02-05, rev. 2023-12-14 .)