”Österbottniska Pressen, Tidning för Nykarleby och omnejd”

     tillkännager i ett cirkulär till sina prenumeranter, att tidningen nödgas upphöra i och med mars månads utgång, emedan den icke omfattats med det intresse som påräknats.
     Tidningen, tryckt i Jakobstad och en avläggare av Jakobstads Tidning, begynte utkomma på nyåret och har under sin korta livstid haft tvenne ansvariga redaktörer, lektor K. T. Oljemark och senare redaktören vid J:stads Tidn. Ruben Troberg. Mag. Torkel Hellström har senast fungerat såsom bladets Nykarleby redaktör.
Läs mer:
Enl. förteckning på Åbo Akademis webbplats utkom 3 provnummer 1934 och 24 nummer 1935.
Österbottniska Pressen av Erik Birck.
Provnummer 1 i Nationalbibliotekets digitala samlingar.


I samma nummer fanns också:

 

Den tilltänkta Topelius-bysten.

På stadsfullmäktiges anhållan hos Svenska Litteratursällskapet om ett bidrag, förslagsvis 20.000 mk för en Topeliusbyst i staden, har litteratursällskapet givit avböjande svar.


Österbottniska Posten nr 14/1935.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll.

Fortsättning i nr 29.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2009-01-18, rev. 2022-01-21 .)