K U D D N Ä S
SKALDEN Z. TOPELIUS' FORNA
HEMGÅRDS HISTORIA

SKILDRAD
AV
ZACHRIS SCHALIN

Det dyra minnet
av
min mormoder CATHARINA SOPHIA TOPELIUS, född
Calamnius, min moder JOHANNA SOPHIA SCHALIN,
född Topelius, och hennes broder ZACHARIAS TOPELIUS,
vördade, älskade,
tillägnas tacksamt denna bok.

Författaren.

[Gick som följetong mars—juni 2004.]

 I N N E H Å L L.
Sid.
Inledning 9
I.
13
II. Kuddnäs under doktor Z. Topelius' och hans familjs tid 19
III. Doktor Topelius' familj, fränder och husfolk 26
IV. Industriella företag under doktor Topelius' tid 41
     1. Bränneriet 41
     2. Kvarnen 44
     3. Smedjan 49
V. Ekonomisk utveckling 55
VI. Fortsatt, men reducerat hemmansbruk 62
VII. Doktor Topelius' övriga livsuppgifter, hans lidande och död 67
VIII Kuddnäs trädgård 78
IX. Karaktärsbyggnaden. Inredning, möbler och minnen 104
X. Vindskamrarna och hemskolan 122
XI. Rumsuthyrning, omflyttningar och märkeshändelser 150
XII. Majniemistugan 167
XIII. Doktorinnan Topelius' sista tid och Kuddnäs ödestimma. Gravrunor 176
XIV. Kuddnäs och Majniemis senare öden 185
XV.

Slutord

197

Förteckning över illustrationer

———

201


Zachris Schalin (1935) Kuddnäs. Skalden Zacharias Topelius forna hemgårds historia. Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland, CCLI.


Läs mer:
Recensionen Boken om Kuddnäs.
Zacharias Topelius i Uppslagsverket Finland:
Kuddnäs i kapitlet Fakta.
(Inf. 2004-03-14.)