Anteckningar om Nykarleby stad.
(Ur handlingar i Statsarkivet.)

II

Av  H u g o  S v e d b e r g.

 

Den 20 sept.  1 6 6 5  beviljar sockneallmogen i N:by 2 öre kmt [kopparmynt] av var rök till skolstugutakets reparation.

Vid tinget 17—18 febr.  1 6 6 8  uppmanas de, som restera med djäknepengar (djäkne= lärjunge) till kollegan herr Jacobum Jeremia, att de „sådant i rättan tid ifrån sig leverera, såframt de vill undfly straff“. År  1 6 7 4  besvärar sig samma kollega vid tinget i mars över att djäknepengarna ej ordentligt inbetalas. „icke ens av de som hava förmåga, de fattige skolbetjänte till märkeligt förfång“. (I djäknepengar betalades en viss summa av var rök.)

*

Att man anlitade älven som färdeväg framgår av följande tvist. Greve Totts befallningsman på Karleborg (på nuvarande seminarietomten [högstadiet]) hauptman Forsman uppträder mot herr Erik Florins dräng och Mats Järf vid N.  T. [Nykarleby ting] i oktober 1674 och påstår obevisat“, att de skadat hans kvarndamm vid västra sidan om älven. Herr Erik har kvarn på östra sidan. Herr Erik och intressenter påstår, att rätta båtfarleden stängts av Forsman. Denne påstår, att rätta farleden går på östra sidan om holmen i ån [Brunnsholmarna?]. Rätten utser synemän, och frågan kommer upp vid februaritinget 1675. Uppskov igen till hösttinget, då saken ej heller kan avgöras, emedan Forsman är bortrest. Någon slutlig dom har jag ej funnit i protokollen.

Flera anteckningar från 1600-talets rådstuga har jag ej. Med nästa anteckning är vi nära 50 år framåt i tiden, ett rådstuguprotokoll av år  1 7 2 2, övergångstiden från stora ofreden, som satt sina märken på ärendena.

Vid sammanträde den 14 febr.

å r  1 7 2 2

behandlades bl. a. följande:

1) En kunglig förfrågan, huru mycket tjära, som kunde tillverkas, och om det vore bäst att „sätta tjärhandeln under ett välinrättat generalkompani eller särskilt“.

De få hemmavarande av borgerskapet kunde ej i hast ge svar på en så hela riket omfattande sak, emedan de ej nu visste, huru lantmännen hade det. De skulle „rådgöra och förena sig häruti med närmaste grannstäder“.

2) stadens kvarn skulle efterses och „göras vad till nytta vara bör“.

3) Karl Matson förordnades till gästgivare.

4) Vikter och mått ställdes under uppseende.

5) Till broarnas reparation skulle framföras virke.

6) Till förekommande av eldsvåda skulle hö- och halmbosset från rysstiden bortföras.

7) Karl Matson skulle upprensa farleden.

Vid sammanträde den 2 maj upplästes av ett kungl. brev angående bl. a. handeln. Vidare delgavs att tryckta biblar finnas att köpa på statskontoret, meddelande om tobaksstämpel, åtgärder mot boskapssjuka o. a. Påmintes om bro- och kvarnreparationer och rengöring av skorstenar.

Från den 4 juli är antecknat ett kungl. brev angående seder och sabbatsbrott, frakt- och forsedlar, som av resande städerna emellan skall uppvisas vid tullportarna, förbud att ha i tjänst eller på annat sätt befatta sig med personer utan pass.

En punkt i protokollet av den 13 augusti omtalar att en sjuk kvinna länge legat staden „till last och tunga“ och nu varit 2—3 dagar utan mat, varför rätten bestämde, att hon skulle sändas till Kronoby hospital, „så att man skulle slippa henne alldeles utur staden“. Borgerskapet skulle bekosta inlösen.

Den 27 oktober hotas med taxering. Vidare är antecknat att det finns för få bakugnar i staden, så att de hemvändande äro i nöd, likaså råder brist på bostäder. Största delen av invånarna är ännu borta och „deras hus och gårdar äro nu för allas ögon icke annat — än ett öppet fält“. Staden bör få plank och tullport till förekommande av underslev [fusk med tullavgifter]. Borgerskapet, som nu „med sin husreparation är mycket sysslosatt“ fick uppskov med gärdandet till våren.

*

Stadskassörens siffror kan det var av intresse att granska. Här är en tablå för

å r  1 7 2 3

 

Utbetalade löner; (myntsorterna är daler, öre och penningar).  
Borgm. J. Klowensiihn 200:—:—
Rådman Nils Brask 20:—:—
D:o Petter Gädda 20:—:—
Notarien och stadskassören Petter Gädda 20:—:—
Stadsbetjänten Erik Hanson Mjölnare 13:—:—
D:o Hans Gustafson 10:—:—
   


Så har vi en

„Förteckning uppå åtskilliga stadsens högstnödiga tarver och ugifter som stadscasseuren efter order haver utbetalt för år 1723.

Efter räkning inköpt papper och pennor för 10:1:—
Lack för 5:21:1/3
Postporto för magistratens brev 1:—1:—
Summa  26:12: 2
Inbindningspengar för stadens protokoll 6:16:—
Till arrestrummet under Rådstugan samt stadskvarnens rearation är inköpt plankor för 7:6:4
En hjulstock 1:—:—
Tvenne lås 2:—:—
För byggnaden vid kvarnen
12:29:2
Summa  23:4:—

Till kyrkotakets tjärande 4 tunnor tjära

10:—:—
Resepengar för rådman Rörvik o. Daniel Kempe 8:—:—
D:o skjuts för Lisa Henriksdotter till Kronoby hospital 1:—:—
Till Herr kommissarien Holmsten 3:—:—
För farkostledens upprensande är betalt 2:—:—
För skolmästarens husrum är i hyra betalt 2:—:—
En beslagen kassakista är inköpt för
6:—:—
Summa  90:—2
J o s e p h  K l o w e n s i i h n.  


Hugo Svedberg, Österbottniska Posten nr 10/1941.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Första delen av Anteckningar ...

(Inf. 2004-02-14.)