Zacharias Topelius dagbok


MÅNADEN JUNIUS


1833

{Till och med den fjortonde är unge herrn i Helsingfors
och den femtonde påbörjas resan hem mot Nykarleby.}

Mensis, grata temperamenta prædita,
sed parvum gaudii ferens.

{"En månad, som innehåller lagom mycket behagfullhet,
men för med sig lite njutning."
Ungefärlig översättning.}


    1. Lördag. Steg jag upp kl. 6 och gick till Rectorn, hvarifrån jag fick betyget tillbaka. Sedan gick jag derifrån till Decanus, Professor Pipping, och derifrån att söka Magister Gyldén, men hvilken jag ej träffade hemma. Jag mötte Petterson och gick hem till honom, hvarest jag satt en stund. Efter en 1/2 timme sökte jag åter Gyldén, men lika fåfängt. Derpå hem och gick till Gadolin, som jag träffade hemma. På förmiddagen läste jag litet Grekiska. E. m. var ej synnerligt märkvärdig. Utan jag läste kyrkohistorien och satt hemma. Cederman var hos mej.


    2. Steg tidigt upp och gick till Magister Gyldén, som jag träffade och till Lector Geitlin, men hvilken ej var då hemma förrän efter en half timme. Under tiden satt jag hos Hemming. Ifrån Geitlin gick jag åter till Pipping, och han bestämde examen till i Tisdag. Det gjorde ett streck i mina räkningar. Jag skyndar hem, lånar Carta af Elfving och läser Historie och Geographie. Eftermiddagen tillbragte jag hemma läsande Geographie och Ryska. Elfving och A. Krabbe voro här hos mig några stunder.


    3. Måndag. Det var passabelt ruskigt väder med regnskurar och stormilar. Lyckligtvis hade jag idag ej något springbestyr. Fick bref af Mamma. Jag läste 2 böcker Euclides och traskade till Thuring för att förfråga mig om Herr Blank. E. M. Låg jag och läste Euclides på säng och tog mig en timmas lur, fastän jag hade så brottom. Sedermera läste jag 4 boken uti Euclides äfvensom något Ryska.


    4. Tisdag. Steg jag upp kl. 6 och läste 5 och 6 böckerna i Euclides. — Herr Blank var här. Arvid Krabbe explicerte Ryska. — Jag var illa fast och hade brottom som tusan. Läste alla grammaticorne äfvensom Logiken. — Åt middag. Eftermiddagen klockan tu gick jag till examen och fick vänta litet på Pipping. Här är ej stället att beskrifva examen, alltnog den gick bra, och jag fick 14 röster. Då vi kl. 10 kommo ut för att afvakta utslaget, fann jag der bror Cederman, Stenroth och Reuter. Jag blef högeligen glad och gick hem, der jag ännu träffade magistern och Mamsell Runeberg. — Sedan bäddade jag åt mig sjelf.


    5. Onsdag. Gick jag ut kl. 8 till Pipping och träffade Herr Blank. — Nu fick jag Gratulationer från alla möjliga håll. Jag gick hem och åt frukost. Satt hemma och skref samt städade i kammarn. E. m. gick jag klockan 4 till Rectorn. På Senatstorget mötte jag Reuter och Chydenius, sedermera Elfving och Thudén, med hvilka jag gick in till Catani och tog liqueurer. Var hos Rectorn, men fick ej ännu ut Studentbrefvet. Om afton var jag tillika med Barck ut att växla min 50 och växla 25 rubler. Åt hos Björkströms.


    6. Thorsdag. Gick ut kl. 7 till Rectorn, men han var då ej hemma; derföre spatserade jag litet utom staden och satt helt allena 3/4 timme i det gröna. Sedan träffade jag Rectorn och fick af honom ut mitt studentbref. Var hem och åt frukost, gick sedan ut för att se parad på torget och träffade der Herr Blank. Vaktmästar Häggström satte sigill under st. brefvet. Var kl. ½1 med Cederman till Curatorn, men dessförinnan på nations rummet. Sökte Inspectorn, men njet. E. m. träffade Inspectorn. Bestod bror Cederman hos jungfrun. Gick med honom till mötet i botaniska trädgården, träffade Herr Blank, sprang natthugg och blef taxerad till 8 Banco, samt med ett kort tal af Magister Ståhlberg intagen i Österbotniska nation. Om afton var jag ut att spatsera, ty man trodde att kejsarn skulle komma, men det ryktet var en såpbubla. Skref chiffre.


    7. Fredag. Satt jag inne till kl. 3/4 till 11 och skref hem till Mamma, Mathilda och Syster Sophie. Just som klockan slog 11, kom jag på posten, men fick likväl in mitt bref. Det var mägta varmt, och man pustade vid minsta rörelse. På eftermiddagen var Herr Blank hos mig. Jag var också att simma med Elfving, vattnet var just trefligt, och vi läto vågorna kasta oss af och an. Hela staden var i rörelse, ty allestans visste man så säkert, att Kejsarn skulle komma. Äfven jag gick ned till Esplanaden och såg då ett ångfartyg kom in. Folket blef som galet, man strömmade till stället, der tvenne officerare landstego. „Den midtersta är kejsarn“, skreko många. Äfven jag bortfördes af massan. Sluteligen fick man lång näsa, då den omtalte personen ej var Kejsarn, utan Capten Schantz, som förde depescher i land. Var sedan hos jungfru Thée och sist med Cederman att söka Magister Snellman. På förmiddagen hade jag saknat 2 R. B:co och var ganska ledsen.


    8. Lördag. Var en hiskeligt het dag. Kl. 8 gick jag i sällskap med bror Cederman till Herr Blank och träffade honom hemma. Efter en stund gick jag med honom till skredermester Palmquist, angående en uniformsrock, men det blef ingenting afgjordt. Gick sedan hem, men var ännu på förmiddagen ut på ett skutt till Curatorn och skräddar Rosenquist. E. m. Var jag och simmade och fick simsup. Om aftonen var jag uti botaniska trädgården, hvarest äfven Mag. Runeberg var. Der sjungos flere vackra stycken. Jag fick veta Arvid Krabbes nedriga bedrägeri. C. Krabbe kom hem. Såg en 2000 mans parad.


    9. Söndag. Låg jag länge och sof på morgonquisten. Barcken for af till Sveaborg, förut spelte vi piquet. E. m. var jag tillika med Elfving, Cederman och Reuter ut att simma vid stadens Kronohage. Vi pratade en god stund här hemma hos mig; sedan gingo vi till théejungfrun. Derifrån gick jag till Cederman och sedan hem igen för att skrifva till Farbror Gustaf och Bror Franz, men som ej ville bli rätt af. Efter quällsvarden följde jag till stranden med Castrén, som ville rensa sin bössa. Spatserade ut till Esplanaden.


    10. Måndag. Klockan half 7 vaknade jag af en dånande kanonad. Den ena grofva knalln följdes i ögonblicket af en annan, så att fönsterna dallrade. Jag for upp och inom 10 minuter var jag vid quaterhamnen. Dit kom jag äfven i grefvens tid, för att bequämt kunna se Kejserliga Ischora inlöpa; efter den följde ett annat ångfartyg, och sist en fregatt, som gaf blixt på blixt ifrån sina kanonspäckade sidor. Ändteligen stannade ångfartyget, och efter en stund  s y n t e s  d e  K e j s e r l i g a. (Donnerwetter!) Nicolai var en vacker och välväxt man, något fetlagd, och nu temmeligen solbränd. Hans hållning var majestätisk och hans blick glad, i hvilket fall han ej liknar sina barska porträtter. Kejsarinnan Alexandra hade man då ej kunnat skilja från en af denna stadens handtverkare fruar; så enkelt var hon klädd. Hennes ansigte hade något rörande godt och gladlynt, men det majestät hennes porträtt utvisar, kunde jag ej uptäcka. Härifrån skyndade jag på Academien, dit Hans Majestät snart anlände och höll ett kort tal, hvari han tackade för det goda upförande studenterna hittills vist. Sedan for han ut att promenera. Efter en timma blef det stor parad; Kejsarn var ej nöjd med gardet, utan Ramsay fick snubbor. Efter en stund kommo både Kejsarn och Kejsarinnan upp på Solennitets saln; vi hurrade dugtigt. (det hade jag kunnat låta bli) När jag gick hem, så mötte jag och Sandman det höga paret, som promenerte i vagn, och Kejsarn besvarade vår helsning. — Om afton var det stor bal och illumination med cirka 2000 lampor och ljus på torget. Jag spatserade omkring med Elfving och Cederman ända till klockan elfva om aftonen. Ett ting ångrar jag, nemligen att jag af en ögonblicklig villa hurrade för kejsarn. — (En sednare anmärkning.)


    11. Tisdag. Kejsarn for kl. 10. (lycklig resa hans majestät) Betalte Curatorn och läste på nationsrummen. E. m. träffade Herr Blank. Hos théejungfrun.


    12. Onsdag. Var med Herr Blank på förmiddagen ut att höra efter rum till studentkalaset. E. m. åt jag först tortor hos Catani; sedan var jag till Östring och hem på en stund. Kl. 6 gick jag åter till Catani och höll mitt studentkalas, som räckte till 11. Det bestod af 2 5-B:co bålar, öl samt supar och smörgåsar samt pipor och tobak: Der voro 4 Magistrar, hvaribland Runeberg.och Doctor Alcenius samt 12 andra.


    13. Thorsdag. Hade jag litet crapula. Jag betalte 24 R. 12 sk. åt Catani, såf hela eftermiddagen, på 4 timmar när, och var sedan hos théejungfrun.


    14. Fredag. Hade jag brottom till resan. Cederman och jag uppvaktade Curatorn. Dessförutan skref jag till Farbror och bror Franz. E. m. Var jag ut i stan, köpte flor och var hos jungfrun. Jag satt upp till kl. ½1. Tog afsked af det sakramentskade nötet A. K.


    15. Lördag. Morgonen kl. 6 var jag ut att handla. Hade bestyr och packade in. Var hos Rectorn och Inspectorn. Växlade skjutspenningar och köpte småsaker och kam åt Sophie. Herr Blank och Östring voro hos mig. E. m. Herr Blank tog afsked. Hästen kom ½ 3, vi voro färdiga och väntade på Runeberg till kl. ½ 6; då han icke kom, så måste vi fara, och alltså skildes jag från Runebergs. Resan gick bra nog, men vi blefvo litet blötta. Natten: vi åkte till kl. 3 och såfvo på Nuckars gästgifvargård. —


    16. Söndag. Kl. ½ 7 voro vi åstad. Läto smörja kärran — åkte utan äfventyr ända till kl. 2, då vi såfvo i 3 timmar på Pojala och hade åkt 14 mil den dagen. Middagstiden passerade vi Tavastehus. Kl. ½12 kommo vi i Wasa län. Vi hade Moster Anna Stina att dras med denna tiden. —


    17. Måndag. — Kl. 5 voro vi till vex. — Sen vi rest en lång tid (hvarunder vi hade Karpas och äfventyret med kärran,) så frågade vi på en gästgifvargård hvad klockan var? — Nie. — Såå tänkte vi, den tiden har gått bra fort, då klockan ren är nie på afton. — Men på nästa gästgifvargård funno vi, att vi missräknat oss på 12 timmar — vi reste allt vidare — natten kom — kl. 12, just spöktimman hörde jag ett lik hosta och spotta — 2 timmar derefter stupade jag kullerbytta mellan hästfötterna och kärrhjulen — denna natt såfvo vi ej alls — vi läto laga kärran. —


    18. Tisdag. Vi läto gå friskt. — Om afton träffade vi min kära bror Lappjoki {Lappo å}, som äfven här ej var liten herre. — Hade en förbannad häst på ett 2 mils håll — och det var dimmigt och rätt kallt. —


    19. ONSDAG. Vi hade såfvit 3 timmar på Frändilä — kuskade dugtigt på fast bakbrädet ibland föll bort. — På Juthas blefvo skjutspengarna slut, och der fick jag bestämt veta, att Mamma och Sophie voro borta. — Kl. ½ 10 kom jag till stan och såg först Moster L. och H. B. och Nyberg. — På Kudnis var ganska öde och tomt. — Morbror Berger var här och frågte om Levelius. — Åt frukost. — Morfar {Calamnius} kom hit och bad mig till sig — kl. 1 gick jag ock — skref till Mamma — satt dernere och pratade. Var hos Calamniuses och Lithéns. — Kröp till kojs kl. 11 om aftonen. — [Mamma och Sophie vara borta, och du gulle Mathilda långt bort på andra sidan hafvet — den som ägde vingar!] —


    20. Thorsdag. — Natten öfver låg jag med Hindric. — Morgonen kl. ½ 11 gick jag till Kudnis och var der till 1 — sedan åter till stan — på vägen var jag in till fru Köpingson och Mormor Wacklin. — E. m. drack jag caffe hos Turdins, men var ej hemma alls, utan mördade flugor till tidsfördrif. —


    21. Fredag. — Var en rätt varm och vacker dag — på förmiddagen var jag hem på en stund — e.  m. kl. 3 vara Hindric och jag att simma vid brunnshuset; vattnet var varmt, vi voro uti 1/4 timme och stretade mot strömmen. — Efteråt fann jag, att jag fått hosta för besväret. — Essen och J. C. vara hos mig på Kudnis. —


    22. Lördag. Var jag hemma och skref un peu i dagboken — hade ledsamt efter Mamma — E. m. Vistades jag på Kudnis. — Jag besökte Aspen och fann allt som förr. — Med Nybergs bössa, som jag fått låna, sköt jag på sparfvar, men träffade ej — A. D., {Albert Dyhr} H. B. {Henrik Backman}, Lalin, Nyberg och Essen — Nej, jag ljuger, detta hände ett dygn sednare. Denna var den dag, då Essen var här, och vi voro ut att ro un peu. —


    23. Söndag. Hindric och jag spatserade ut och voro först till Essen, der vi suto en stund — sedan till Kudnis — det regnade erbarmligt. — Jag åt middag hemma. — E. m. också hem. — Om afton komma de ofvannämnde hit på ett skutt — sedan jag här hemma ätit afton, gick med ut att spatsera — först till Turdins, sedan till Lithéns trädgård, der vi drucko caffe och limonad, åto strufvor, sköto och hurrade för Johannes. — [Mathilda var dock ej med;] sedan spelte vi Koriza hos Collander och togo oss liqueurer till kl. ½ 5. —


    24. M i d s o m m a r d a g e n  a n n o  a d e r t o n h u n d ra d e t r e t t i o t r e (1833). Kl. 8 steg jag upp och gick att gratulera morfar — sedan med Logren i Kyrkan. — Derifrån hem och sof en blund — så åt jag middag hemma, lade mig sedan att blunda och sof ända till kl. ½ 8 aftonen, då Hindric kom efter mig. — Vi gingo för att se efter knytorna, men de voro borta — sedan var jag på ett skutt till Kampen. Dagen var annars något ruskig. — Och sålunda förflöt detta årets midsommardag nästan som året förut (notabene i anseende till väderleken).


    25. Tisdag. Var ej synnerligen märkvärdig, jag var hos morfar, läste Jungs andelära och var hem på ett skutt på e. m.


    26. Onsdag. — Var det skönt väder. — Jag var hem och skref i dagboken samt gungade i aspens topp. — Om afton metade jag och fick 3 löjon vid Frillasberget, hvilka kissen fick. —


    27. Thorsdag. — I dag ponera vi, att  M a m m a  r e s e r  från Uleåborg. — Nog är det tid också redan. — E. m. var jag hos Lithéns i gatboden — blef sedan bjuden på kalas till Lybecks — kl. ½ 8 gick jag till Turdins för att hemta Hindric. — Der fick jag veta Fortunas olycka. — Vi gingo till Lybecks och drucko punsch och sjöngo — jag blef bror med Calenius — kl. ½ 12 kommo vi derifrån och åto ännu hos morfar afton. —

 

Ny-Carleby på 1840-talet. {Teckning av Emelie Topelius, litografi av Knutson.}


    28. Fredag. Var en skön dag. — Jag var hem på ett skutt. — E. m. var jag hos Lithéns och bad om låf för Franz att följa med och meta, men man gjorde invändningar — jag gick hem och for i samma förtreten ensam ut att meta till Lindqvists magasin — bara 2 abborrar fick jag och sedan slapp jag ej upp genom Ragnörn, utan måste spatsera hem. — Derpå gick jag till Turdins och låg der. —


    29. Lördag. Då jag gick hem på f. m., träffade jag Logren, och han följde mig hem och satt här och rökte till kl. 1, då vi spatserade till stan och kommo öfverens att gå och meta. — Vid bordet talte jag om detta för morfar, och han sade, att Hindric fick följa med, och låfvade oss Djupstens nycklar — kl. 5 e. m. kom Hindric till mig och for genast öfver till Logren. — Denne bad mig i en billet komma dit, och jag kom — vi drucko ett glas toddy der, och bror Cederman var med — sedan foro vi af. — Vi metade vid Rågårdshällan, der vi fingo bra nog — sedan till Djupsten — der vi lågo och åto. — Logren och Hindric voro ½ galna. —


    30. Söndag. Midt i natten kommo Nyberg och Schale dit och höllo väsen. — Snart foro de — kl. var ½3 — jag tittade efter Ellida — och satte mig sen att meta — kl. 5 stego de andra upp, och kl. 6 foro vi. — Frukost spisades på Diktan. — På Rågårdshällan simmades — kl. 10 kommo vi hem. — Jag åt middag hos Morfar — e. m. såf jag litet och läste Andeskådarn. — Nyberg, Schale, Ekberg, Backman och Dyhr drucko toddy hos mig och spelte knack. —


Topelius dagböcker (1918) första bandet utgifna af Paul Nyberg.


Nästa månad: Juli 1833.
(Inf. 2003-11-23.)