SEPTEMBER MÅNAD 1834

 


      1. Måndag. Om förmiddagen med Hr. Blank till staden och hos Hindrik; han hade hört ett rykte, att  k u n g e n  i  S v e r i g e  [Karl XIV Johan] s k  u l l e  v a r a  d ö d,  hvilket dock näppeligen äger grund. Det hade blixtrat och dundrat starkt i natt, och dervid hade en Rysse yttrat sig:  d e t  b e t y d e r  i n t e t  a n n a t  ä n  k r i g.  — Att simma vid notvarpet i sällskap med Hr. Blank och Hindrik; en sådan manöver är vid denna tid på året mera sällsynt i våra nordiska bygder. —
      E. m. Flickorna Lithén här så oväntadt. Sedan Mamsell Olsson. — Vi suto på bron och sågo på regnet, men rasade emellanåt lusteliga. Fruntimmerna gjorde derpå en visit i min kammare der uppe, något som jag länge väntat. — Kransen blå/ bemärktes då/ ingen kunde gissa på/ hvari det nöjet kan bestå/ Och hvarföre den hängde så/ Vid sängen, att der vissna få/. Jag visade min Madonnabild och min andra favorittafla. Den sednare blef omtyckt, den förra ej. Mina dagböcker framvisades och undergingo en liten mönstring. — — — — Vi drucko thé ute på vinden, flickorna voro muntra af hjertans grund, rasade och sprungo i kapp. Mathilda och Hr. Blank dansade en ballet, som såg just rolig ut. Sedan fångades vi i en snara och måste utan förbarmande springa. — Klockan var endast 8, då flickorna gingo. Men det roliga var ännu icke slut. Vi, samteliga trefaldiga ungdomen från Kudnis, följde dem hem. Jag skulle ha en bok hem, och vi gingo derföre in till Lithéns allesammans och suto der i en treflig skymning. Kling kling, lät det på en gång, och vi sprungo alla upp. Sophie hade med stolkarmen stött till en blomburk och sålunda slagit sönder en ruta. Det glömdes snart. — Man klädde på mig en hvit halsduk och den välbekanta bruna shawlen. — Bror Östring kom, och jag blef presenterad för honom såsom Mamsell Turdin; i mörkret gick det för fullt, och vi skulle just börja en conversation, då Sophie röjde mig. — Så skulle vi åter begifva oss hem och följdes i vår tour af dem från staden. Så spatserade vi ända till tulln, ledande hvarandra under armen i en enda lång rad, Collander utan mössa. — Godnatt sedan. [Jag hade ledt Mathilda. Nu läser hon min dagbok. Skall jag gifva henne chiffret dertill och låta henne på en gång se klart in i min hemlighet? Eller skall jag neka och göra henne ledsen?] — Jag är obeslutsam och väger mellan båda. [Dock — det må ske på Guds försyn. Gud känner mitt hjerta och skall leda mitt öde. Hon får chiffret.] —


      2. Tisdag. Åter en glad dag. Det säger jag förvisso, och med fullt skäl, att ingen sommar i min lefnad har så rikeligen unnat mig glädjens ögonblick som denna. Visst kan man redan säga med Wallin: „Den gröna, den sköna, den lekande våren förflyger, den gula den fula September i spåren sig smyger“ — men glädjen bindes ej af någon årstid. Vi voro bjudna till Lithéns trädgård, der Collander, såsom nyss vorden handels- och borgersman här i staden, höll ett thé dansante. — Brodren Östring satt en stund hos oss och ville gå att simma, men det blåste alltför kallt. E.  m. samma dag, klockan omkring 5, spatserade Monsieur Blanque och underskrefven till ofvannämnde trädgård, chemin du rivage. — Samme polack, som spelte hos Lundmarks, utgjorde äfven i dag orchestern, men vi hade allt skäl att vara nöjda dermed. Utan dröjsmål börjades dansen vid pass kl. 6 med vals och strax derpå potpourrie, (Ma dame: Anna Kempe), 2:do Rysk quadrille (Rosalie L.) 3:0 potpourrie (Mathilda L.) 4:0 potpourrie (Marie B.) 5:to åter potpourrie (Jeana B.) och 6:to ännu ett potpourrie (Johanna C.). Allt emellanåt valsades ifrigt. Sista potpourriet var med 2 cottiljonger och föreföll oss muntert i hög grad, likasom hela aftonen. Officerarne skulle vara premier cavaljerer, men det ville ej rätt lyckas. Capitainen Gadding satt vid slutet beskedligt stilla på sin stol och ville conversera, men beständigt gick det sönder. — Hvarje gång jag dansar i denna salong, minnes jag den 4 Augusti 1832. — Efter att sålunda af hjertans grunde hafva roat oss, skyndade alla bort på en gång, medan svetten ännu dröp af oss så att dervid inga klena kroppar skulle ha hållit ut med hälsa. Men man hörde icke att någon dervid hade förkylt sig. Kl. var då öfver ½ 12. — Några herrar dröjde ännu qvar och dansade treman engelska. — Blank och jag hem i båt. Med nöje såge vi flera sådana dagar.


      3. Onsdag. I trädgården, i sällskap med mina kära aspar. — Mitt hår blef klippt af Mamma så att jag utanpå hufvudet liknade en Rysse. Jag säger utanpå, ty innuti liknar jag allt annat snarare än en sådan. E. m. Tant Rosenkampff, Fru Backman, Jeana Backman, och ma Tante Emelie hos oss, sedermera Madame de Platen med sin lilla Calle. — Med Hr. Blank på ett ryck till staden till Collander och uti Lithéns trädgård, der les Mademoiselles skuro bönor med allsköns smak. — Jag föreföll dem visst ovan, då jag icke blef igenkänd under promenaden långs strand. — Hem derpå strax åter. — Hr. Blank och jag voro bjudne till J. Lybeck, men vi föredrogo la compagnie des dames. — Jeana Backman musicerade och Monsieur Blank satt så förtjust och hörde deruppå. Kl. 9 följde vi damerna hem. Friherrinnan och lilla Fanny stannade qvar för att blifva några dar hos oss.

 

 


      4. Thorsdag. I dag icke alls till staden. Tant Rosenkampff var allt ännu hos oss och arbetade med perlsöm. — Gamla Fru Lybeck och Fru Brunström. Läste utantill några stycken ur Axel, det herrliga poemet. — Fannys vals: kom lilla Herman valsa me mej — o. s. v. —


      5. Fredag. Sunnanvind blåser ännu och håller luften vid medelmåttig temperatur så att ännu hafve vi ej hösten rigtigt i faggorne. — Syster Sophie hade brutit af ma tantes perlsynål och skyndade i förtviflan till staden och fick ändteligen der en annan. — Hr. Blank och underskrifven hade tecknat i Johanna Calamnii minnesbok och förde densamma tillbaka åt ägarinnan. Vi suto der en stund. Sedan till morfar och från honom uti Lithéns stora trädgård, der flickorna voro, vi dröjde en temmelig stund och gingo kl. 1 middagstiden hem. — S. D. kl. 5 e. m. åter till staden. Till Hindrik; jag kom, må man tro, i grefvens tid, just då stora, delicata gåsstrufvor voro i farten, och blef med en sådan tracterad; en bit som blef öfver, gömdes i min näsduk och gaf sedan anledning till ett lustigt missförstånd. —Med Hindrik till fruntimmerna hos morbror G. W. Turdin — Lithéns der; tvist om företrädet mellan söta canaljen och M:ll Winge. — Captenskan Petrofski. — Östring hade i går arrest.


      6  S e p t e m b e r  1 8 3 4.  L ö r d a g.  U n d e r s k r i f v e n s  e n d a  n a m n s d a g.  Jag  v ä c k t e s  a f  t v e n n e  s k a r p a  s k o t t  och skyndade upp. Hindrik och Albert Dyhr gjorde mig denna honneur, likasom 1833 och 1832 på samma dag. Vi doppade i caffe, och jag spelte Septembermarschen likasom förr, förr för tu år sedan. Men kamraterne hade ej tid att länge dröja, utan återvände till staden kl. ½  7, hvarvid ännu tvenne skott aflossades. — Disput med Monsieur Blank i anledning deraf, att jag tyckte det skulle vara en pröfning för couraget att låta skjuta på sig med löst skott. — Min dag ledde vid handen en föga välkommen gäst, hösten; det hjälpte icke att skryta i går, ty nu är han förvisso här. Mulet och regnigt. — Tant R. hem på e. m. f Jag gick till staden, först till Hindrik, sedan till Lithéns med  L y c k s a l i g h e t e n s  ö. — Uti nya byggningen, der jag fick undervisning om rummen. Salen deruppe är mycket rymlig. — Inne. Muntert om den sönderskjutna kransen och den tappade strufvan. Afton hos Lithéns. — Ännu länge der, ända till kl. 11. Hem som Don Quixote; i ridderlig kappa. Stormigt ute, men lugnt inombords.


     7. Söndag. Hindrik Backman hos underskrefven på f. m. — Jag hade ämnat gå i kyrkan, men blef hindrad af några små omständigheter. I trädgården med nyssnämnde kamrat. — Middag hos morfar och snart åter hem. Rosalies Holländare i Newyork, en passabel pjes. Kl. ½ 6 till Hindrik. Ut att promenera, i Lithéns trädgårdar och på stora bron. Hos H. med några andra. En pipa och Mazara vin. ytterligare promenader, ända till kl. 9. [En skymt af henne hugnades mig dock.] —


       8. Måndag. Ruskigt regnigt väder. Holländarne i Newyork utgjorde mitt nöje på förmiddagen. N:o 13 af Ephemererne. Johanna Calamnius plockade här svarta vinbär. Cederman hade sökt mig. S. D. kl. 6 till staden till Hindrik. — Sjömän hade vid tullen ofredat folk. Vår välbekanta Capten G. hade frågat af någon om de sett till de andra officerarne. Sjöman svarade i fyllan sturskt, capten blef vred och gaf karlen en orre, men fick den genast liqviderad. Några af kamraterne togo captens partie; min mening var: de stridande äro hvarandra ingenting skyldige, alldenstund den ene hade jemt lika mycket att beställa med sin motpart som den andre. Till Lithéns, dit kallad genom Albert på en kopp thé. Hr. Blank läste upp Ephemeren. „Alltid har du brottom, du skall väl till Hindrik igen.“ [Ingen hade velat ha mindre brottom än jag.] — Till Hindrik enligt löfte åter. Pennknif. Morbror Gustaf berättade något förvånande, olyckliga efterlåtenhet! — Nu skulle åter toddyglaset fram; Gud straffe mig om jag icke är helt led den varan. — „En promenad med Hindrik. Förtroende. — Calle Platen.


       9. Tisdag. Höstens intåg lemnar ännu inga särdeles bedröfliga spår efter sig; i dag är det mulet och mildt väder. — E. m. Sophie och Le monsieur i staden hos Lithéns. Mamma och underskrefven hemma i all stillhet. Vi uttågade klockan vid pass nio och företogo en liten spatserfärd åt staden till, och se! då mötte oss en hel skara damer, convojerade af notre monsieur. — Till vår grind tillbaka, till torget och åter till vår grind (nej till tulln) följda af les mademoiselles L. — „Inte behöfver du följa, vi äro icke rädda.“ — „Får jag icke?“ „Nå kom då, hvarför skulle du inte få, men — —“


       10. Onsdag. Regn, rusk och dimma öfver allt. N:o 14 af Ephemererne. Stämde Fortepianot litet. Bjudna till morbror G. W. Turdin. Åkte kl. 5 till hängbron och spatserade till vår bestämmelseort. Der var blott fromma familjen. Ungdomen dansade, jag spelade Fortepianot en tid. — „Hör du Z., får jag ock bli medlem af din tidningsredaction ?“ „Gerna morbror, skada bara att det väsendet snart är slut.“ Hindrik. — Några sångstycken, somliga Fredmanniana. Hem kl. nära 9, åkande i chaise. P. S. S. d. stod på Ephemern om Hildas tre favoriter. „Skärthorsdagsaftonen“ och alla stycken om Hilda och Herman skola hänga ihop. [Hon var ledsen i afton, och några tårar perlade i hennes öga. Hvad betyder det? Jag drömde om henne.]


       11. Thorsdag. Var vädret passabelt nog. Förmiddagarna gå förbi, nästan utan att man vet, huru det går till, och det är egenteligen på eftermiddagarna man lefver, att jag så må säga. Nu börja vi räkna dagarne till resan; i nästa Onsdag är den påtänkt. E. m. var doria hos M:ll Calamnius, och fruntimmerna voro der. Jag gick till staden, förbi caffecolorum, men tordes ej se upp, hvilket jag sedan smått ångrade. „Han såg så desperat ut.“ — Till bror Hindrik, och på ett ryck till Albert. — Musik på torget. Bland annat speltes ock Svenska folksången. Hvad skulle burlackerna säga, tänkte vi, om någon med högan röst skulle sjunga sjelfva orden. Hindrik han sjöng hvarjehanda: „och du vore den första, som jag skulle hissa uti galgen till stor gamman“. Det var nemligen en af officerarne som gick förbi. — Annars lät deras musik som om den varit componerad af någon isvoschik vid brännvinsflaskan. — Åter till Albert med Hindrik och Schale. Sedan äfven J. F. Blank. — Ett glas öl. Hindrik och jag valsade ifrigt efter burlackernes musik. — Promenad.


      12. Fredag. Mig tarfvar en svart ny klädning, för hvilken orsaks skull jag i dag kl. ½ 11 på förmiddagen begaf mig till Collander och tog kläde af denne nybakade handelsman. Herr Blank proponerade en liten ryck till Lithéns! — 1.) „Nå, har du varit hos Hindrik i dag?“ „Nej alls intet.“ „Nå, hvar ska vi då slå kors!“ — 2.) „Försök om du kan se i kors.“ — „Jag kan inte.“ „A jo, du kan, Herr Blank säger, att du en gång sett i kors.“ — Nej, jag kan verkeligen inte och jag tror att Hr. B. sjelf såg i kors, då han tyckte att jag gjorde det; jag tycker dessutom inte om det.“ — „Nå men försök nu.“ — „Det är inte värdt att du ber honom sen han en gång sagt nej.“ — „Ja den Z. hvad han är envis.“ — „Ja, han är grufligt envis, minns du på Alörn, huru ledsna vi blefvo på honom.“ — Förgäfves bedyrade jag, att jag ej kunde, man trodde mig ej, och jag var och förblef envis. Herr Blank och jag stannade qvar till middagen. På eftermiddagen piquet med samma kort och samma medspelerska som på Alörn. Jag vann russin och mandel. Hr. Blank upläste sagan Cendrillon: „Vore det icke roligt att ha en sådan der gummor som Cendrillon hade?“ — „Ja visst, t. ex. Moster Schioman.“ — Vi skrattade så godt. — .„Du blir capotte!“ — „Å nej; ska vi slå vad?“ — „Nå ja, men hvad sätta vi upp?“ — „Säg du.“ — „Ja, intet vet jag.“ — Det blef icke af, men vi hade hållit hvarann redan i hand, hvaraf åter en lustig historia hade upkommit. — Besynnerligt! med fruntimmer har jag lycka i spel, med karlar deremot en enorm otour. Enligt sägen skall det förra betyda ingen lycka hos det vackra könet. Frågas: följer häraf, att jag skulle lyckas bättre hos mitt eget kön? Hände hvad som hända vill, jag är länge sedan beredd derpå och skall veta se stormen och fortuna i synen; medgång tror jag vore mycket farligare. Dessutom känner jag väl, hvem som leder marionettspelet. — Bjuden till Lybeck på ett glas thé. Dit afhämtad af Blank kl. 7. — Brorskål med J. Lybeck. — Promenad. Sourander le snoque.


      13. Lördag. Monsieur Blank reste med Sourander till Wasa uti affärer. På f. m. till staden hos Collander att betala min liqvid. Vi skulle dervid dricka ett glas öl; korken flög i taket och ölet efter i kapp, det var lustigt att beskåda. Hos Hindrik. E. m. hela tiden hemma med Mamma och Sophie, gemenligen Fikjin eller cusinchin kallad. Ingenting af vigt uträttades. Morbror Calamnius lånte Ephemererna.  C h o l e r a n  i  S t o c k h o l m!!!  Arma Sverige! intet har du åtminstone mer än Finland förtjent vidkännas härjarens gissel. Men skall väl ditt broderland undslippa? [Gud vare lofvad att Mathilda for från Stockholm, medan ännu tid var.] —


      14. Söndag. Med Mamma i kyrkan. Fonselius predikte och gjorde det just skönt och upbyggeligt. Ryssar stodo gången full. — Det var i dag nattvardsgång; jag tycker det är något så oändeligen rörande att se en gäst vid Frälsarens bord, en menniska med Jesus i hjertat och tåren i det fromma ögat, man kan sätta sig i deras ställe och man känner samma känslor.
      Vi hade i dag ämnat oss till Lithéns, men under det vi åto middag, fingo vi bud från Tant Kerrman, att hon skulle besöka oss. Det var litet förtretligt. — Snart anlände herrskapet, Moster K., Sophie Molander., Lowis Kerrman och Lottchen Backman. Systers pappersdockor mönstrades af damerne. Fruntimmerna från Lithéns. Vals efter Fortepianot, munter och liflig. Lottchen och Mathilda talte om våra älsklingsämnen, händelser och små äfventyr från „förr i verlden“. Det är något just bra roligt, att så der påminnas om dessa sköna tider. — Klockan 8 gick sällskapet bort; jag följde hem flickorna Lithén. — Regn först, sedan klarnade himlen upp.
      P o s t S c r i p t um. Den der nervfebern var en treflig feber, det var jag sjelf, som då var otreflig. Den underbara Nattmössan och drömmen, som jag skulle drömma efter, den glömmer jag visst aldrig.


      15. Måndag. Vädret var vackert och klart. Nästan hela förmiddagen [använde jag till att skrifva chiffer åt Mathilda, nu är mitt beslut fattadt.] — Bergers och Flickorna Calamnius här på eftermiddagen. Morbror B. berättade om Upsala, och vi talte om kämpastyrkan i forntiden. „Då drack man intet caffe och thé, då åt man icke sylt och slisk.“ Hr. Blank och underskrefven följde sällskapet hem och tittade på återvägen in hos Lithéns. Lowis Kerrman och Lotta Backman der. Man var munter i hög grad; der var en förlofning för sig gången mellan L. K. och bror A. Dyhr — „Hör du Z., det var inte rätt gjordt af dig att icke bjuda mig på din förlofning i Fredags“! — Man kall föreställa sig huru rasande stora ögon jag fick vid en så beskaffad förebråelse. — Då blef jag påmint om det der tillämnade vadet, och skrattade af hjertans grund. — Vi promenerade till Kerrmans logis och sedan åter till Lithéns. Sedan afhemtade jag Syster Sophie och flickorna Calamnius, och nu gick hela sällskapet, bestående af 7 fruntimmer och 4 gardeskarlar, ut att spatsera söderut. Vädret var herrligt och förskönades af ett det klaraste månsken. Vi stannade icke förr än förbi Rajåkers grind. Der satte sig Haralds damerne och Janne Kerrman på en kärra och reste hemåt. Vi vände om. Fick veta att Muchanoff är död och att Fröken Haartman är farligt sjuk. — Slutligen mötte vi Hindrik och Mamma.


      16. Tisdag. Vår resa är upskjuten till i Thorsdag. En del af f. m. tillbragte jag i sällskap med denna min dagbok. E. m. skref jag sista nummern af mina Ephemerer; den innehöll en harangue till publiken. Kl. ½ 5 till staden. Hos Hindrik på en momang; han lemnade mig skrifteliga frågor att göra sållet. — Till Lithéns. Jag rensade stickelbär i sällskap med flickorna. Lundmark. Vi företogo femkort. Sophie och Hr. Blank. — Lingon mer än mycket. Sednare på afton företogs det roligaste af allt, nemligen  l e k e n  m e d  d e t  s p å e n d e  s å l l e t.  Underskrifven förde protocollet, som till beständig åminnelse skall förvaras tillika med denna dagbok; huru roligt det var, ser man strax på detta protokoll. Bror Albert var illa ut för sållet. Jag skrattade af hjertans grund; jag är säker på, att om detta skett för ett år sedan eller blott i början af sommaren, så skulle jag varit ganska alfvarsam dervid. Nu är jag så förändrad, att jag ej finner något alfvarsamt uti att såder leka med framtiden. — Collander var ej nöjd med sållet. Efter oraclets utsago var jag den nöjdaste bland sällskapet; kanhända var jag den gladaste. I allmänhet anmärkte jag, att sållet sade sannt nog i sådana frågor, som man redan kunde bedömma; men sanningen är en ömtålig sak; dock skrattade vi allesammans hjerteligen. Kl. var väl nära 10, då vi gingo hemåt, följda af fruntimmerna och vederbörande cavaljerer. Hindrik. — Månskenet vackert: „och hvarje gast som legat bunden Då solen sken blef lös och red På månans strålar upp och ned.“ — „Hu, inte skall du tala om spöken!“ —
      Efter hemkomsten badade jag i sällskap med Hr. Blank, hvilket bekom rätt väl; kanske jag sköljde bort en smula envishet.
      De få stunder, som nu återstå af mitt vistande hemma för denna gång, skall jag i H:fors upteckna och sedan hit afskrifva. Ett par ord om denna sommar:
     Uti min dagbok för Junii Månad detta år sade jag, att sistförflutna år förändrat mig mycket och gjort mig alfvarsam. Om denna sommar kan jag med glädje säga: den har icke förändrat mig, men gjort mig glad. Glada kunna större delen menniskor vara, men icke alla rent glada. Gudvarelof att jag icke är förändrad, fastän jag blifvit glad. [Och jag vet väl hvem jag har att tacka derföre. Mathilda Lithén heter hon. Ingen annan än hon skulle kunna så omskapa mig.]

—————

       [Mathilda!] Min dagbok, min utvalda förtrogna [har nu sqvallrat och låtit dig se mina hemligaste tankar. Är du ledsen på mig? Du är god och uprigtig, Mathilda, teckna hit under ett ja eller ett nej, jag tror dig som på evangelium.]
                                                                             Zachris Topelius.


      D a g b o k f ö r  d e n  1 7  S e p t e m b e r  1 8 3 4.  N y C a r l e b y.  F. m. uptogs af små bestyr. Vår kärra var färdig. — E. m. till staden med mångahanda beschäftigungen. — Till H. Backman. — Till Lithéns; jag satt en stund der hos flickorna och åt lingon. Talet var om Stockholm, om Hr. Hedenskog och h:ng [?] Girolla. — Var icke mulen, bror Albert Dyhr, n'avez pas du besoin ce que vous craignez est tout de suite partî; faites comme vous voyez que je fais, c'est le mieux. Vous êtes depuis le maître. J'en rise. — Sandperlor i commission, hvaraf de ljusblå lades på minnet. — Herr Blank sökte upp mig, som han sade. — [Kan man väl annat än hålla af dessa flickor, dessa sköna oförderfvade själar! Chifferaftal]. Liqvid med Albert. Till Tant Augusta, der jag spisade afton. Fanny hade insjuknat, Morfar sjelf var skraler. —
     Fantasier än en gång på fortepianot; jag älskar det rigtigt med en slags passion och kommer att mycket mycket sakna det. — Mamma, min goda goda Mamma, skulle jag ej mer älska henne? Skulle jag med otack vedergälla hennes oändeliga kärlek? Bort, goda Mamma, med dessa mörkrets ingifvelser. Helt annorlunda än mitt, skall en sådan sons hjerta vara, kanske har jag ibland sårat Mamma, men känn mig rätt och förlåt mig.
      Sista Natten hemma för denna gång.


      D e n  1 8  S e p t.  T h o r s d a g.  Kl. 9 gingo Hr. Blank och jag till staden och voro borta till kl. nära 1. — Jag växlade först skjutspengar, sedan till J. Lybeck och Morbror Berger. Till Hindrik och sedan till Lithéns, der jag satt en liten stund. Herr Blank. Den såkallade rörande scen, hvilken åtskilliga önskat se, speltes med leende mund. En kyss af flickorna. — Till Calamniuses, en kyss af damerna der. Till Bror Nyberg uppe i hans kammare. „Måtte jag återse dig frisk och sund.“ — „Ja, jag hoppas nu bror att vi träffas än.“ — Deroppe, tänkte jag, och död man är frisk och sund. * Gud vare hans själ nådig, här i lifvet lär jag knappt se honom mer. — Äfven Gubben Turdin, morfar, var bra skraler. — „Måtte nu morfar snart återvinna helsan.“ — „Jag blir väl aldrig frisk igen“, sade han, „nå, hvad är det mer, man skall ju en gång dö“. Goda morfar, hvad man ock må hafva att tillräkna dig, likasom oss alla, emot mig och många andra har du varit en ädel anförvandt, och många tårar skola visst en gång falla på din graf. Guds nåd och välsignelse vare med dina grå hår, och syndernas förlåtelse med din själ och ditt samvete. Amen.

      * Redlige, olycklige broder Nyberg, du har till en del sjelf förkortat dina dagar; lyckligt att du sjelf icke betänker det, det vore en afgrundstanke på din dödsbädd. Far då väl den långa färden, dina vänners tårar skola falla på din tidiga graf, du var alltid en redlig kamrat och ditt hjerta var godt. Gud styrke dig i din sista stund.

  Kudnis. 1870?

      Till Morbror G. W. Turdin. I Stockholm graserar choleran förskräckligt. Spatserade i sällskap med Hindrik, min trogna vän och broder. Packade in. Middag. Afsked från hemmet, det kära älskade hemmet, det hvita Kudnis. Jag var ganska alfvarsam. Inne ännu i staden. Mamma och Sophie följde oss uti en annan chaise till Karkaus. Hr. Blank och jag måste vända om på ett ryck för att taga afsked af Tant Rosenkampff. — In på Harald. Flickorna Lithén spatserade långs strand på andra sidan ån, vi sågo dem, och då vi foro från Haralden voro de ett par bösskott derifrån. — In på Karkaus. Lottchen Backman och Jeana. Collins [?].  A f s k e d  a f  M a m m a  o c h  s y s t e r.  Till Vitala till natten, 4 ½mil fr. N:y. — Vi skulle resa till C., men de sofvo redan der.

 

 

Oafbruten

DAGBOK

Från och med den 19 September 1834

till och med årets slut.

 

 

Helsingfors den 27 Sept. 1834.

Zachris Topelius.

 

 

 


Allt har sin tid, och vi, tänkande tropp,
och vi skulle vårt klockslag ej veta!

     Blott flit så dygd som lärdom gör!

      „Barnslig är han, det måste jag säga“, säger kanske den, som torde läsa min dagbok. Förlåt, förlåt käre vän, det blir väl bättre. Många barnsliga idéer skola snart nötas bort, men det barnsliga hjertat ville jag ej för mycket, mycket godt bortbyta.

 

 

SEPTEMBER MÅNAD 1834.

      19. En Fredag. Nu, vid början af detta häfte af min Dagbok, befinner jag mig just stadd på min fjerde resa till Helsingfors. Den sköna sommaren 1834 hade hastigt som en dröm flutit hän på tidens ström, och i dess spar följde höst och saknad. Midt under glädjen ljöd pligtens röst i ynglingens öra och kallade honom åter ut i verlden och verksamheten för att på framtidens och förhoppningens osäkra fält utså kunskapernas, sanningens och det godas välsignade sådd. Han följde utan knot, ty han visste att bedömma sin ställning. Men hvem undrar, hvem tadlar väl att saknaden, minnets vemodiga dotter, då och då hviskade sin klagosång i hans själ? — Denna dag reste vi från Vitala till Tulijoki, 13 mil.


      20. Lördag. Vårt nattqvarter var rätt godt; för det samma och för några andra små förnödenheter begärde värdinnan i sin gästfria enfald 3 sk.; vi gåfvo henne 3 dubbelt. Resan fortgick bra och utan äfventyr. Sednare på aftonen reste vi i ett vackert månsken, och jag, som vid sådana månskensstunder ofta är så der litet hvad man kallar poetiskt stämd, jag fann det trefligt. Jag sjöng stycken utur Axel, mitt älsklingspoem, och det föll mig dervid in, om icke denna Romanse kunde bildas till ett slags musikaliskt dramatiskt sagospel. Jag skall närmare fundera derpå. — Vi hunno i dag 12½mil och lågo. på gästgifvargården  H u u t i j e r f v i  uti Kangasala socken. Godt ställe nog.


      21. S ö n d a g. Vi foro i dag på förmiddagen genom en af det herrliga Finlands herrligaste trakter. Öfverallt ljödo kyrkklockornas högtidliga ljud i våra öron, och stora skaror af kyrkfolk upfyllde vägarne. Kl. 1, middagstiden, ankommo vi till Tavastehus. Der hade nyss förut varit marknad, och nu, midt på söndagen var den så godt som i full gång allt ännu. — „Ack, das leben, das leben, utropade Herr Blank, vi hade bordt dröja här.“ „Jo jag betackar mig för ett sådant das leben, jag är glad att komma bort ju förr dess hellre.“ Vi foro också genast. Nu hade vi 12 mil till H:fors. — Vi råkade i sällskap med 2 herrar från nyssnämnde stad. De körde på som ena små canaljer, och vi följde dem. Sålunda gick på somliga håll 1 ½ mil i timmen. Vi dröjde likvisst länge på gästgifvargårdarne. Det blef vackert månsken, natten inbröt och med den en rigtigt skarp köld. Här, tänkte jag, här håller ingen klen helsa ut. Mig bekom det ej illa, kanske blott litet snufva. Herrarne togo sig en knäpp då och då. Den ena var bekant med en gästgifvare. „Kom, sade han, du skall få ta en sup“. Den andre tackade ödmjukast, men då suparne skulle betalas, så räknades ej den gästgifvaren druckit. Då kunde han som bjöd, med rätta säga: ingenting att tacka före. Klockan var vid pass 3 om natten, då vi välbehållna  a n l ä n d e  t i l l  H e l s i n g f o r s.  Nattens tystnad, det klara månskenet och den ovana anblicken af de stora husen och de breda gatorna och torgen gaf en vacker anblick. Vi fingo rigtigt vår nyckel af vår Madame och inträdde i vårt trefliga logis. — Gud vare lof att man är här.


Topelius dagböcker (1922) första bandet andra delen utgifna af Paul Nyberg.


Nästa införda månad: Januari 1835.
(Inf. 2004-05-20.)