Brage
Brage, förening för vård och främjande av finlandssvensk folkkultur, sådan den tagit sig uttryck i diktning, seder, musik, danser och lekar; stiftad 1906 på initiativ av folkloristen Otto Andersson; arbetar uppdelad på sektioner för olika ändamål. Sektionen för folklivsforskning har fungerat som en fri sammanslutning av finlandssvenska folklivsforskare. Den startade 1922 tidskriften Budkavlen, vars redigering numera övertagits av Åbo Akademi. Sektionen utger vidare Brages årsskrift sedan 1906. Sektionen för bygdedräkter har utforskat gamla folkdräkter och gjort rekonstruktioner av dem. Den upprätthåller en bygdedräktsbyrå och ett bygdedräktsmuseum för Svenskfinland och ger ut dräktplanschverket Svensk-Finlands bygdedräkter. Inom sektionen för folkmusik arbetar sedan föreningens tillkomst en blandad kör. En stående stråkorkester grundades 1922. Sedan 1974 verkar inom sektionen även ett spelmanslag. Inom föreningen har vidare sedan dess tillkomst arbetat en sektion för folkdanser, som även anordnar lek- och folkdanskurser för barn. Ytterligare finns en dramatisk sektion, kallad Brage-dramaten gr. 1914. På initiativ av Otto Andersson inrättades även ett pressarkiv, Brages urklippsverk. Föreningen grundade 1981 en musikskola. — En filialförening till B. upprättades i Vasa 1908. Vasa-Brage upprätthåller Bragegården, ett stort friluftsmuseum i Sandviken invid stadens centrum, och arbetar f.ö. enligt samma program som huvudföreningen. I Borgå arbetar sedan 1975 Östnylands Brage som en filialförening till B.Uppslagsverket Finland (1982).


Brage var skaldekonstens gud bland de fornnordiska asarna.


Läs mer:
Brage gav 1927 ut vykort med folkdräkter.
Nykarlebyfödde Evert Ekroth var ordförande i föreningen 1945–50.

Föreningens webbplats.
(Rev. 2019-12-09 .)