Stadsbrunnen
Kyrkbrunnen
eller varför inte
Spruthusbrunnen!


Brunnshuset, som står på trottoaren nordost om kyrkan och är målat i samma färger som den, stod ursprungligen mitt emot klockstapeln på andra sidan Kyrkogatan.


Kyrkbrunnen.
[Kyrkbrunnen på sin ursprungliga plats. Vid Normalskolans gavel finns ”askkistan” med plåtlock, julgranen på torget syns genom brunnen, därefter poliskammarens gavel och längst tlll höger vedlidret. Förstoring.
Foto: Holger Haglund julen 1955.
Elisabet Sund tillhandahöll.
(Inf. 2009-12-08.)]


Staden lät gräva och stensätta brunnen år 1841 på den såkallade Klockbacken, och söderom, intill den uppfördes ett spruthus 1844. Det bestod av en byggnad inköpt på Matias (Mats) Lithéns konkursauktion för stadens brandredskap. Brunnens överbyggnad i empirestil torde ha tillkommit samtidigt. Brunnen skulle tjäna brandförsvaret, ävensom befolkningens behov och hästekipage.

De förmodade ritningarna till brunnen, liksom övriga ritningar över stadens gårdar, förstördes vid stadens brand 1858.

Vid hälsovårdsnämndens analys av vattnets beskaffenhet år 1892, visade det sig vara av så dålig kvalitet att det förklarades odugligt att användas till dryck och matlagning. Dock kunde brunnen utnyttjas för vattenförsörjningen till den år 1907 nybyggda Normalskolans ångvärmepanna. För ändamålet nedlades en rörledning från brunnen till pannrummet. Den ersattes med tiden av en rördragning från älven.[Brunnen på sin ursprungliga plats med grönt plåttak, lika kyrkan och klockstapeln. Målning av Helge Henriknäs vid Nykarleby museum, datering ser ut som 1933. Ramen redigerad i övre högra hörnet. Förstoring. (Inf. 2019-11-03.)]


I julistormen 1957 föll en stor björk över brunnshuset och krossade det så gott som fullständigt. Diskussion fördes om att alls bygga upp det igen, men till lycka för stadsvyn reste sig brunnshuset som en fågel Fenix, medan den stensatta brunnen fylldes med bråte. Under åren som följde var brunnshuset flera gånger utsatt för åverkan och såg tidvis mycket förfallet ut.

År 1990 flyttades brunnshuset till sin nuvarande plats och brunnen igenfylldes slutgiltigt. Och spruthuset, det flyttades redan på 1870-talet och blev till poliskammare, ”butkan” samt förvaringsutrymme för stadens brandutrustning.

Tillsammans med kyrkan och klockstapeln utgör dock brunnshuset en byggnadshelhet invid det forna kyrktorget.

 


Kyrkbrunnen
Brunnen. Pärmbild från Nykarleby Min barndoms och min ungdomsstad av Einar Hedström.


Lars Pensar, april 2007.


Läs mer:
Brunnen i kapitlet Fakta.
Nykarleby i konsten.
(Inf. 2008-04-09, rev. 2024-02-28.)