Dödsfall.

Natten till onsdagen avled i Vasa till följd av hjärtsjukdom f.d. bankdirektör Anton Damstén.

Damstén var född i Ilmola år 1862 och alltså vid sitt från fälle 64 år gammal. Efter att genomgått 7 klasser av Vasa svenska lyceum erhöll han 1883 tjänst vid Vasa Aktiebanks huvudkontor i Vasa. År 1904 överflyttade han till Nykarleby såsom föreståndare för bankens filialkontor härstädes och var stöd i denna befattning till 1922, då han transporterades till Unionbankens kontor i Vasa. Efter tvenne år avgick han med pension från bankens tjänst.

Under sin adertonåriga vistelse i Nykarleby innehade Damstén flera kommunala förtroendeuppdrag. Han var sålunda bland annat mångårig ledamot i drätselkammaren och stadsfullmäktige; även tillhörde han Sparbankens principaler.

Anton Damstén efterlämnar minnet av i en i sitt arbete plikttrogen och till sitt väsen stilla och försynt person. Han sörjes närmast av maka född Malm, samt tvenne döttrar.

Jordfästningen försiggår i Nykarleby instundande söndag.


Österbottniska Posten, 18.02.1927, nr 7, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


*


Dödsfall. Den 31 dns avled å De gamlas hem härstädes efter ett längre lidande fru Aline Damstén, född Malm, i en ålder av 71 år. Den avlidne var född i Jakobstad. Hon ingick år 1899 äktenskap med d. v. banktjänstemannen Anton Damstén i Vasa, sedermera under c:a två decennier föreståndare för Wasa Aktiebanks kontor i Nykarleby, vid vilken ort fru D. sålunda var fästad med många vänskapens band och dit hon även efter en tids vistelse i Vasa återvände. Hon sörjes närmast av barn och barnbarn.


Österbottniska Posten, 04.01.1936, nr 1, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Foto av Anton.
Damsténs villa.
En gammal Nykarlebybo minns sin barndoms stad av dottern Meta Sahlström.
Annonsen som aktualiserade runorna.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.

Alla sidor där Damsténs nämns.
(Inf. 2023-04-30, rev. 2023-05-03 .)