TILL ALLA HEM

En jubileumshälsning
från Helsingfors Aktiebank

HAB-kontoret
i Nykarleby 100 år

[125-årsjubileumet 2006 uppmärksammas med ett urval ur jubileumstidningen.]


Det började i Hanssonska gården

     Den 2 maj hissar Helsingfors Aktiebanks kontor i Nykarleby flaggan i topp. Kontoret firar 100 års jubileum. Själva huset är ännu äldre, det byggdes redan år 1861.

     — Den ekonomiska utvecklingen i staden har varit mycket god, säger bankdirektör Allan Blom. Vi stöder pälsdjursnäringen, motorn i välståndsutvecklingen.


    Helsingfors Aktiebank har ett fusionsrikt förflutet. Den egentliga jubilaren är Vasa Aktie Bank som öppnade sitt kontor i Hanssonska gården mitt emot gamla apoteket den 1 maj 1881.


    Nykarleby upplever nu som pälsdjursstad sin andra storhetstid. Tjärhanteringen från slutet av 1700-talet till branden 1858 var den första.

    — Banken är en del av det fungerande samhället, säger bankdirektör Blom i en intervju på mittuppslaget. Den kan överföra inlånade pengar till investeringar som alla kan dra fördel av.

Här är besättningen på HAB-skutan i Nykarleby, stående från vänster Marine Blomqvist, expeditionschef Gunhild Nymark, Marita Sundqvist, Eivor Rännar, Mona Jungell, biträdande bankdirektör Gunilla Nybäck, Britta Nord och Britta Kronqvist samt sittande Yvonne Isaksson och bankdirektör Allan Blom. På bilden saknas Ann-Louise Gleisner och Gun-Maj Blomqvist.
ϧ Här är besättningen på HAB-skutan i Nykarleby, stående från vänster Marine Blomqvist, expeditionschef Gunhild Nymark, Marita Sundqvist, Eivor Rännar, Mona Jungell, biträdande bankdirektör Gunilla Nybäck, Britta Nord och Britta Kronqvist samt sittande Yvonne Isaksson och bankdirektör Allan Blom. På bilden saknas Ann-Louise Gleisner och Gun-Maj Blomqvist.HAB-kontoret under 100 år

Tjärhandel blev skinnexport

De österbottniska kuststäderna upplevde från början av 1870-talet en svår omställningsprocess. Deras välmåga hade haft sin grund i fraktseglationen, som igen var en följd av kusttrakternas tjärproduktion.
    Genom Suezkanalens öppnande år 1869 hade en stor del av världens segelflotta blivit arbetslös. Konkurrensen mellan ång- och segeldrivna fartyg avgjordes till de ångdrivnas förmån. Dessa kunde ta större laster, var billigare i underhåll och hade lägre försäkringspremier.
    De alltmera olönsamma träfartygen trängdes av järnfartygen bort från de inbringande traderna. Segelfartygsvarven tvangs lägga ner verksamheten. Tjärbränningen måste drastiskt skäras ner. Största delen av tjäran hade gått till nybyggnad och underhåll av träfartyg.
    Varvens behov av gott virke hade medfört att de bästa stockskogarna hade huggits ner i kusttrakterna. De sågar som höll på att byggas upp i landet kunde alltså inte finna tillräckligt med råvara längs den österbottniska kuststräckan.
    Kuststädernas betydelse som importhamnar för de inre delarna av landet minskade genom järnvägen, vars första tvärbanor byggdes i de södra delarna. Saima kanal fick också en del av inlandstrafiken. Kuststäderna i söder hade också längre isfri seglation under året.


ϧ Svårigheter

    Stadsvapnet - den brinnande tjärtunnan -berättar om stadens storhetstid under tjärepoken.
* Stadsvapnet — den brinnande tjärtunnan — berättar om stadens storhetstid under tjärepoken.
   

När Finland avsnördes från Sverige 1809 minskades kuststädernas möjlighet att förse Stockholm med jordbruksprodukter. I försörjningen av St Petersburg kunde man inte konkurrera med städerna i sydost. Österbottningarna kom att koncentrera sig på spannmålsodling, som inte på samma sätt som boskapsskötsel och mjölkproduktion kunde försörja den snabbt vaxande befolkningen.
    Kuststädernas nya läge var inte avundsvärt.
    Vasa Aktie Bank, som utgör den äldsta beståndsdelen i Helsingfors Aktiebank, beslöt redan under sitt första verksamhetsår 1879 att inrätta ett filialkontor i Nykarleby. Den 8 oktober samma år erhölls det officiella tillståndet till att öppna kontoret.
    Bankens styrelse var tveksam. Ekonomin i den efter branden år 1858 återuppbyggda staden visade ingen större livskraft, affärslivet var ringa och befolkningen fåtalig. Stadsvapnet med den brinnande tjärtunnan berättade om en svunnen tid.
    
Wasa Aktie Bank öppnade sitt kontor i Nykarleby den 1 maj 1881. Seminariet hade grundats 1873 och hade redan nu satt sin prägel på staden. Stadens sparbank hade öppnat dörrarna år 1874.
    Men det fanns tecken på att en ny tid höll på att bryta in.
    I Jakobstad hade kommerserådet Peter Malm år 1860 byggt en ångsåg, den andra i sitt slag i landet. Tullen för trävaror i England hade upphävts år 1866. En expanderande gruvindustri behövde props. Uppbyggnaden av cellulosaindustri i Finland och i övriga delar av Europa skapade efterfrågan på pappersved.


ϧ Emigration

    Den stora emigrationen till Amerika inföll strax före sekelskiftet. Wasa Aktie Bank fick ta mot dollarremissor till betydande belopp. Virkesflottningen längs älven tog fart. Fartyg lastades vid Åminne och vid Alören.
    I Wasa Aktie Banks årsberättelse för året 1881 sägs att avdelningskontoret i Nykarleby varit verksamt sedan den 1 maj och ”därvid har banken lyckats tillvinna sig allmänhetens förtroende, så att dess affär haft en jämn och stadig tillväxt”. Berättelsen konstaterar också att bankens depositioner fördubblades under året.
    En annons i tidningen Mellersta Österbotten berättar att Wasa Aktie Banks kontor i Nykarleby först var inrymt i en gård vid hörnet av Kyrkogatan och Norra Tvärgatan (nuvarande Borgaregatan). Första banklokal var alltså hanssonska gården mitt emot gamla apoteket. Tidningen hade grundats av klockaren J. W. Nessler år 1882. Namnet ändrades till Norra Posten, som igen blev Österbottniska Posten år 1884.


ϧ Fusioner

    Wasa Aktie Bank flyttade efter tre år sitt kontor till grundfeldtska gården, i hörnet av Lybecksgatan och Västra Esplanadgatan. Hösten 1898 inköpte banken av konsul Petter August Lybeck gården vid Bankgatan 8. I årsberättelsen konstateras det att ”den i Nykarleby på fördelaktig plats vid salutorget belägna byggnaden lämpar sig väl till banklokal för orten”. Gården hade uppförts år 1861.
    Ett pittoreskt inslag i stadsbilden blev loket och de några vagnarna på den smalspåriga banan spårvidden var endast 60 cm mellan Kovjoki och Andrasjön. Trafiken inleddes år 1902 efter tre års banarbeten och lades ner år 1916. ”Riktig” järnväg fick staden år 1949.
    En alldeles speciell plats i Finlands bankhistoria intar Nykarleby Aktiebank, som inledde verksamhet i Pensars [nuvarande Brage Nylunds] gård år 1899. Kontor öppnades i Oravais och Vörå. Konkurser bland låntagare och oegentligheter i bankförvaltningen ledde till att banken själv gick i konkurs hösten 1913. Deponenterna förlorade en fjärdedel av sina insättningar.
    Genom fusionen mellan Wasa Aktie Bank, Åbo Aktiebank och Landtmannabanken Ab år 1921 bildades Ab Unionbanken, som tio år senare förenades med Helsingfors Aktiebank. I Nykarleby hade Landtmannabanken varit verksam sedan 1913, först i handlande Nordlings gård vid Sollefteågatan och därefter i handlande Sigfrids gård vid Bankgatan 10.
    Kantor J. W. Nessler överraskade stadsborna med att få igång en generator i stadskvarnen år 1903. Staden fick el. ljus. Kraftverket byggdes 1924—1925. En del av dammen rasade år 1926.
    Helsingfors Aktiebank åter öppnade sitt kontor först år 1921 i Laquists gård (Esso), men flyttade till handlande Holmströms gård vid Bankgatan där senare Herlers bokhandel var inrymd. Efter sammanslagningen med Unionbanken flyttades kontoret till Bankgatan 8 där banken nu finns.

* Marknadsbild från sekelskiftets Nykarleby.


ϧ Tjära blev skinn

    Bankhuset fick år 1966 en tillbyggnad av en affärsflygel längs Västra Esplanadgatan med sex affärslokaler på sammanlagt 490 kvm. Bankhusets väggrappning ersattes med brädfodring.
    År 1973 grundrenoverades bankhuset, expeditionslokalen förstorades från 50 till 120 kvm. Nästa utvidgning av expeditionslokalen skedde år 1980, från 120 till 250 kvm.
    Filialdirektörer:

Wasa Aktie Bank
1881–1921
K. H. Ekroos       1881–1883
Hugo Grundfeldt 1883–1903
Anton Damstén 1904–1921
Landtmannabanken
(1913–1921)
Henrik Wiik 1913–1921
Unionbanken
(1921–1930)
K. V. Ekmark 1921–1930
Helsingfors Aktiebank
Helsingin Oskaepankki
- 1933
- 1953
- 1963 eller tidigare
- 1971
- 2006
K. V. Ekmark 1931–1944
(1931–[1986]) Reinhold Blomqvist 1945–1961
Ole Fagernäs 1961–1967
Allan Blom 1967–
  [Gunilla Nybäck 1982 el. 83–86]


[De senaste 25 åren har fortsatt i fusionernas tecken. Om jag tolkat uppgifter på olika webbplatser rätt samt med kompletteringar av Ralf Skåtar har gången varit denna:
Föreningsbanken i Finland
(1986–1995)
(Sammanslagning med Föreningsbanken.)
Gunilla Nybäck 1986–87
11/10 96 fanns den gamla skylten kvar. Foto Tom Åström. Jan-Christer Eriksson 1987–88
  Jan-Erik Frostdahl 1988–93
  Ralf Skåtar 1993–95
Merita Bank
(1995–1997)

(Sammanslagning mellan Kansallis-Osake-Pankki och Unitas, moderbolaget till Föreningsbanken i Finland.)
Ralf Skåtar 1995–97
MeritaNordbanken
(1997–2001)

(Sammanslagning med Nordbanken)
Ralf Skåtar 1997–2001
Nordea
(2001–)
Jan-Erik Bäckström 2001–05
  Ralf Skåtar 2005–14]

[yle.fi:

Nordeas kontor i Nykarleby slås ihop med kontoret i Jakobstad, som renoveras som bäst. Öpettiderna för kassatjänster förkortas på kontoren i Vasa och Karleby.
     Kontoret i Nykarleby med sina tre anställda slås från och med 2015 ihop med kontoret i Jakobstad. De tre anställda flyttar alla till kontoret i Jakobstad.
     I Nykarleby är betalautomaterna och Otto-automaterna tillgänliga som normalt.
     Ingen sägs upp på grund av ändringarna. Men Nordea har de senaste åren haft en naturlig minskning av personalen via pensioneringar och andra arrangemang. En handfull per år, enligt regionchefen för Kust-Österbotten Markus Lindahl.

(Inf. 2014-08-23)


Den 2 januari 2015 togs skylten ner från den sista lokalen i Ämbetshuset i den f.d. postlokalen och därmed var en 133-årig bankera all.
(Inf. 2015-01-02)]


    Bankkontoret i Nykarleby kom till i slutet av tjärhandelsepoken. Hundra år senare domineras verksamheten av en ny och alldeles speciell näring — uppfödning av minkar och rävar.


   

     Banken är en del av det fungerande samhället. Den kan fungera som motor för sin omgivning genom att kanalisera pengar till viktiga investeringar.

     — Bostadsbyggandet är ett bra exempel på hur banken samlar resurser genom in-låningen och fördelar dem som lån åt bo-stadsbyggare.
     Vi skapar både bostäder och syssel-sättning.
 
”Banken är en del av det samhället”

Allan Blom har sitt arbetsrum i den nyaste delen av Helsingfors Aktiebanks kontor vid torget. Efter tillbyggnaden för drygt ett år sedan sitter han i tidigare bankdirektörers vardagsrum. I hörnet står den sekelgamla kakelugnen i grönt.
    Vilken ställning hade pälsdjursnäringen haft i Nykarleby om inte bankerna hade kunnat sträcka till kapital för utbyggnad av näringen?
    Blom ställer frågan och slår ut med händerna.
    — Mink- och rävfarmningen är snart hälften av vår rörelse. Räknar man kontoren i Jeppo och Munsala med har vi fyrahundra farmare som kunder.


ϧ Ömsesidigt

    Farmarna är normala kredittagare under uppfödningstiden på hösten och deponenter under vårmånaderna. Nyttan är ömsesidig.
    — Sedan två år har vi inom Helsingfors Aktiebank intagit en återhållsam linje. Vi har gett krediter till nyinvesteringar inom ramen för redan etablerade farmer.
    Bloms uppfattning är att en återhållsam linje över hela fältet hade dämpat den våldsamma expansionen bland rävfarmerna. Skinnutbudet hade blivit mindre. Man hade sluppit djupdykningen på prissidan i början av säsongen.
    Helsingfors Aktiebank har koncentrerat den verksamhet, som hör till pälsdjursbranschen, till Nykarleby. Vi går upp och ner med konjunkturerna.


ϧ Stor apparat

    Farmarna sitter mitt i en stor apparat, som omsätter samma summa pengar många gånger om. Främst i raden ligger foderanskaffningen med betalningar till utländska fiskleverantörer, transportföretag, inhemska fiskare, slakterier, kvarnar och andra. Nästa i tur att omsätta råvarorna och pengarna är foderköken, som får sina pengar av farmarna. Dessa i sin tur får pengar från skinnauktioner i Köpenhamn och London.
    — Inköpen av foderråvaror från främst Norge innebar att vi byggde upp en avdelning för utländska betalningar.
    När först Hudsons Bay and Annings Ab och sedan Ab Turkistuottajat erlade skinnlikvider också i utländsk valuta kunde Blom och hans stab vid torget bygga upp en valutaavdelning.


ϧ Valutakonton

    —Vi har över fyrahundra valutakonton. I motsats till övriga banker har HAB alla konton i Nykarleby. Dessutom sker valutahandeln i Nykarleby.
    Allan Blom är vasabo och mera marknadsförare och affärsman än bankdirektörer i allmänhet.
    — Bankverksamheten blir allt mera inriktad på rådgivning förutom rena penningtransaktioner. Vi hjälper med köpekontrakt, testamenten och bouppteckningar, säger Blom, som själv är offentligt edsvuret köpvittne i Nykarlebynejden.
    Redan under lyceitiden i Vasa fick den affärsinriktade Allan historielektorns uppmärksamhet mot sig: ”Med ren marknadsekonomi kunde säkert världshistorien ha varit en annan”.

Han blev merkonom och praktiserade i HAB:s kontor i Forum i Helsingfors. Ett halvår senare utsågs Blom till bankdirektör vid kontoret i Oravais. Som intern bankrevisor reste han också runt bland HAB:s kontor i landet under två års tid.

Under åren i Oravais kom han att vara ordförande i Svenska Österbottens ungdomsförbund (SÖU) i fem år och också arrangör för en lantbruksutställning i Oravais med närapå 50.000 besökare. Till Nykarleby kom han ”en fredagseftermiddag år 1967”.


ϧ Engagemang

   Vi hjälper med köpekontrakt, testamenten och bouppteckningar, säger Allan Blom.
Vi hjälper med köpekontrakt, testamenten och bouppteckningar, säger Allan Blom.

    I Nykarleby har Allan Blom under flere perioder suttit i stadsfullmäktige och också deltagit i den kyrkliga förvaltningen. I Oravais verkade Blom, förutom i kommunala sammanhang, också som kyrkoekonom i tio år.
    — Ett engagemang i samhället innebär att man ger sin personliga arbetsinsats för att föra det framåt. Samtidigt kan jag förmedla information från mitt eget arbetsområde, vilken kan vara till nytta för samhället.
    Blom säger att informationen från omgivningen ger honom igen möjlighet att aktivera bankens resurser. På rätt sätt.
    Banken har ett affärsmässigt mål. Hur sammanfaller detta med den vanliga bankkundens intressen?
    —Kundens bästa måste alltid ställas främst. Det är en hederssak och den grund som en ansvarskännande bankdirektör har att arbeta från.
    Ett gott kundförhållande bygger på ömsesidigt förtroende, säger Allan Blom. Han avser närmast att ingen bank verkar i ett tomrum utan konkurrens och att kunderna har verklig information om vilka alternativ som står till buds när olika beslut skall fattas.
    — Vid yngre år behövs oftast pengar till studier, ett hem, en bil eller annat. Vid äldre år finns det kanske pengar på sparkontot. Vi ger då råd om hur pengarna kan förräntas bättre.
    Förutom den rena penninghanteringen hör till bankens uppgifter en mera allmän rådgivning. Allan Blom, som är offentligt köpvittne och som därför hjälper med köp och skrivandet av köpebrev säger att penningproblem oftast är nära och personliga.
    — Bankpersonalen har fullständig tystnadsplikt. Vi hjälper med testamenten och bouppteckningar.
    Mångsidigheten i verksamheten avspeglar därför enligt Blom bankens roll i samhället.

 

Jubileumsprogram

• Program med servering inom olika institutioner i regionen som sjukhus, kommunal- och pensionärshem samt i skolor april—september.

• Första maj-aktivitet med föreningen Hem & Skola med bl.a. gratis ballonger mm.

Måndagen den 4 maj kl 9.00
börjar det officiella jubilerandet och pågår hela dagen på kontoret i Nykarleby.
Kaffeservering vid samtliga kontor i nejden.

Allmänheten hjärtligt välkommen!

• Särskilda aktivitets tillfällen med olika yrkesgrupper och olika föreningar i bankens egna utrymmen. Dessa grupper kan ännu utökas. Ring fru Britta Kronqvist och tipsa henne om grupper.

• Informationer med föredrag i olika kreditfrågor hörande till jordbruket samt dess binäringar.

• Bostadsärenden, bostadsfinansiering och andra till denna sektor hörande frågor, informationstillfällen för alla som står i beråd att byta, bygga, köpa eller sälja bostadsaktielokaler eller egnahemshus. I bankens egna utrymmen.

En jubileumsföreställning
för allmänheten av det mycket roliga och omtyckta teaterstycket Boeing-Boeing med förmågor från högstadiet samt gymnasiet.

Lördagen den 17 maj kl 17.00 i högstadieskolan. Bussar gratis från:
— Pensala genom Jeppo kl 16.30
— Hirvlax via kyrkbyn kl 16.30
— från HAB-Esse via Kållby kl 16.15.

Biljetter gratis från alla HAB-kontor eller vid ingången.

J V Snellman firas 5 september
med en svensk huvudfest som sker i Nykarleby. Festtalare är minister Pär Stenbäck. Huvudarrangör är en av Statsrådet tillsatt arbetsgrupp. Den lokala festkommittén leds av Holger Wester, känd historiker från Keppo. Snellman föddes för 175 år sedan och det är 100-år sedan han dog. Han hade nära kontakt med sina släktingar på Keppo gård, och deltog också aktivt i sällskapslivet i Nykarleby.

Allmänheten inbjudes.
Fri entré och gratis kaffeservering.

Nykarleby kan tacka
pälsdjuren för sin välmåga
ket


    Ekonomin för människorna i Nykarleby har förbättrats på ett storartat sätt. Se till exempel bara hur folk bor i kommunen.
    Reinhold Blomqvist är den långa linjens man inom Helsingfors Aktiebank. — Bygden kan tacka pälsdjursnäringen för sin välmåga.I april fyllde Reinhold Blomqvist 86 år. Han dimitterades som lärare från seminariet i Nykarleby år 1917. Han är född i Hirvlax.
    — I Vexala fick jag min första lärartjänst. Jag utsågs till kontrollant för Helsingfors Aktiebanks kontor i Munsala kyrkoby.
    På senhösten 1912 hade Nylands Aktiebank öppnat ett kontor i Munsala.
    — Kontorets direktör John Svedberg ville pensionera sig. Jag blev tillfrågad och accepterade från februari 1925. Banken var ju bekant för mig.
    När Einar Hedström pensionerades från HAB:s nykarlebykontor blev Reinhold Blomqvist efterträdare år 1945.
    — Allt var så stilla i staden, allt skedde i det lilla formatet. Folk försökte strax efter krigsslutet försörja sig själva. Stadsborna hade fähus. Kor betade i esplanaden.
    Handelsmännen — det var Casén, Holmström, Pensar, Kisor, Nordling och handelslaget — var det som stadens ekonomi kretsade kring. Därtill fanns stadshotellet och några caféer.
    — Expanderande industrier var Gyllenbergs och Joupers, som tillverkade utombordsmotorer respektive bilfjädrar och lastbilstippar.
    I bryggeriet på älvstranden tillverkades mest lemonad.
    Bröderna Gyllenbergs företag gick över styr år 1957. Joupers övergick i nya händer år 1959 och lades slutligen ner år 1967.
    En ny industriell expansion skedde inom plastfabriken Prevex, som år 1956 flyttade till Nykarleby från Jeppo där en brand hade ödelagt tillverkningen.
    Reinhold Blomqvist skötte HAB-kontoret med tillhjälp av två damer.


Vi hjälper med köpekontrakt, testamenten och bouppteckningar, säger Allan Blom.
* Några stora undersökningar med invecklade mätmetoder använde vi inte för att se vilken ställning Helsingfors Aktiebank hade i staden, säger Reinhold Blomqvist. Vi jämförde de summor som hade influtit på insamlingslistor i bankerna.

    — Slutet av femtiotalet innebar storinvesteringar i foderkök för minknäringen. Vi kunde ge pengar.
    En tryggad foderförsörjning innebar att nya farmer byggdes upp inom foderkökens distributionsområde.
    Utbetalningen av löner via bank innebar nya penningströmmar. Det var på 1950-talet en stor nyhet i Nykarleby.”Småhus naturligast”

Vi försöker finansiera
ett våningshus per år

    Vår målsättning är att finansiera åtminstone ett våningshus per år, säger Gunilla Nybäck, som sedan ett år tillbaka är biträdande direktör vid HAB i Nykarleby.
    Men vi anser att det är naturligast att bygga småhus med den karaktär som staden har idag.


   Vi hjälper med köpekontrakt, testamenten och bouppteckningar, säger Allan Blom.
Gunilla Nybäck: — Arbetsresultatet — inte om det sitter en kvinna eller en man på bankdirektörsstolen skall avgöra inställningen till personen.
[Klockan fanns i banken redan vid 1900-talets början.]

Hittills har Helsingfors Aktiebank i Nykarleby finansierat tio våningshus. Att just HAB har blivit ledande bostadsfinansiär beror enligt direktör Nybäck på att banken redan i ett tidigt skede öppnade lönekonton för de anställda i olika företag.
    — Vi har över ettusen lönekonton. Att köpa eller bygga en bostad brukar för de flesta bli verklighet någon gång under livet. Vi har kunnat hjälpa med lån.


Splittring är inte bra

Det är en missuppfattning att en splittring på flere banker skulle innebära att det går lättare att få lån.
    — När en kund anlitar två eller flere banker har ingen det egentliga ansvaret för att låntagaren verkligen kan slutföra sitt husbygge.
    Gunilla, som är merkant, är hemma i Pedersöre och började jobba på bank i Jakobstad. Men när familjen flyttade till Jeppo där mannen Ulf, som är järnvägare i andra generation, hade sitt arbete blev arbetsresorna för långa.


Valutaspecialist

Banken vid torgkanten i Nykarleby höll formligen på att ömsa skinn när Gunilla tillträdde sin tjänst år 1969. Den gamla sirliga bankinredningen från början av seklet fanns kvar. Men vid sidan av detta var bokföringen toppmodern och sköttes med ADB i Helsingfors. Valutaaffärerna hade fått en sådan omfattning att Gunilla fick dem som sitt specialområde.
    — När sedan banken övergick till realtid var nykarlebykontoret det första utanför Helsingfors som tog i bruk systemet.
    HAB i Nykarleby sysselsätter sammanlagt tolv personer. Rörelsens omfattning innebar att en ny direktörspost inrättades i fjol. Gunilla som tidigare varit expeditionschef fick jobbet. Ny expeditionschef blev Gunhild Nymark. Sedan två år tillbaka sköts HAB:s essekontor från Nykarleby. Det betyder att Allan Blom vistas en dag i veckan i Esse.


”En vana att gå till Allan”

Gunilla övertog Allan Bloms tjänsterum.
    — Många stegade först raka vägen in. När det inte var Allan som satt här uppstod ibland roliga episoder. Med humor klarlades den nya situationen. Man var van att gå till Allan.
    Gunilla Nybäck är den enda kvinnliga bankdirektören i regionen. Det är arbetet som man utför som bankanställd som påverkar människors inställning, säger hon. Att jag är kvinna är en andra rangens fråga.
    — Däremot har jag andra personliga kontakter, som mera anknyter till barn och familj, än en manlig bankdirektör, säger hon.
    Varje affärsbankskontor har kontrollanter, ett slags förtroendemannaråd, som skall övervaka kontorets verksamhet.
    HAB i Nykarleby har följande kontrollanter: köpman Gustav Bergfeldt, köpman Emil Fors, ingenjör Max Nilsson, ekonomidirektör Roger Nybäck, verkställande direktör Sven-Josef Nyman, rektor Carl-Johan Palm, verkställande direktör Matts Riska, veterinär Tore Sandås, verkställande direktör Bo Sjöholm och farmchef Ulf Sjöholm.

 HAB visar
jubileumsfilm!

En jubileumsfilm har framställts till HAB-kontorets 100-års festligheter.
    — Det började med att bankdirektör Blom ville att jag skulle ta bilder av de större byggprojekt som banken har finansierat i Nykarleby.
    Pensionerade stadsingenjören Anders Nordström har sedan många tiotal år smalfilmning som hobby. Han har deltagit i tävlingar med några kortfilmer, varav en har prisbelönats. Åt Farm-Frys har han gjort en företagsfilm. Den handlar om minknäringen, från valpning till färdig minkpäls.
     — Bankfilmen knyts till jubileet. Jag har rotat i arkiv och fått fram bilder och fakta, säger Anders Nordström. Den första delen bygger på stillbilder från bl.a. värdshuset, bryggerierna, järnvägen och går därefter över till bankverksamheten 1980 med personalpresentation, kontrollantsammanträden samt en ”generalinspektion” med chefdirektör Filip Pettersson i spetsen.
    Anders Nordström understryker att det är ett amatörarbete att användas mest för internt bruk och nöje. Filmen är 132 meter lång, d.v.s. en visningstid på cirka 25 minuter.Utgivare:
Allan Blom
Helsingfors Aktiebank
Nykarleby

Läs mer:
HAB växer. 1983
I september 2008 flyttade man från det ärevördiga huset.
Nordiska Föreningsbanken.
Sparbanken.
Andelskassan.
Andelsbanken informerar i Nykarleby. 1997
Nordeaflagga. 2007
(Inf. 2006-04-26, rev. 2024-04-21 .)