Lektor Arne Jernström.


Natten mot den 18 dennes [september 1937] avled härstädes efter en tids ohälsa i hjärtförlamning lektorn i teckning, välskrivning och slöjd vid seminariet Lars Arne Jernström. Han var född i Viborg 1879.

Lektor Jernström hade studerat konsthistoria, målning och teckning vid Helsingfors universitet, i München och Berlin samt vid universitetet i H:fors avlagt ritlärarexamen med högsta vitsordet. Sin tjänst vid seminariet tillträdde han den 1 februari 1922 och har sålunda verkat här som lärare 15 1/2 år. Genom väckande undervisning och utomordentlig handledning har han i hög grad förmått intressera eleverna för sina ämnen, utvecklat deras anlag och nått goda resultat, vilket alla besökare av utställningarna av elevarbeten vid seminariets årsavslutningar kunnat konstatera.

Såsom utövande konstnär har lektor Jernström åstadkommit många vackra tavlor, särskilt med motiv från skog och hav, vilka genom behaglig solbelysning tjusa blicken. Som porträttmålare var han även synnerligen framstående.

Lektor Jernström har även varit verksam på det kommunala området som ledamot i olika nämnder och kommittéer. Med särskilt intresse har han omfattat stadsbiblioteket och på många sätt sökt befordra dess utveckling.

Genom sitt förfinade väsen och sitt försynta, anspråkslösa uppträdande har han vunnit många vänner, vilka känna sorg och saknad vid hans så plötsliga och oväntade frånfälle.

*

Seminariets lärarkår och elevkonvent ha tagit initiativ till grundandet av en stipendiefond vid seminariet till hugfästande av lektor Jernströms minne. Forna elever och andra vänner till den avlidna äro i tillfälle att insända bidrag till fonden, om de så önska. Bidragen adresseras till seminariets direktor.Österbottniska Posten, 24 september 1937, nr 38, s. 1 och 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Arne Jernström av K. J. Hagfors.


*     *     *


På sidan fanns även:

Hyllning. Stadsdirektör Oskar Wilkman blev på sin 50-årsdag livligt hyllad och uppvaktad. Kl. 12 på natten väcktes han med sång av Nykarleby manskör, och under dagens lopp infunno sig olika deputationer, varvid minnesgåvor överräcktes, och tal höllos till jubilaren. Blommor smyckade det Wilkmanska hemmet, och Lyckönskningstelegram ingingo i mängd från när och fjärran.


Läs mer:
Sonen Börjes minnen.


*     *     *


Folkhälsans kolonibygge.

Arbetena på Folkhälsans kolonigård i Vexala ha redan vidtagit. Som kontrollör från föreningens sida har anställts byggmästar Joel Holm från Jakobstad.

En f. d. Nykarleby-bo, som även tidigare ihågkommit hemstaden med särskilda donationer till behjärtansvärda ändamål, affärsmannen John Nylund i Helsingfors, har i dagarna donerat en summa, stor 20,000 mk för kolonibygget. Summan får lyftas i jan. 1938. Föreningen vill här uttala sitt varma tack till givaren.


Läs mer:
Kolonin av Ture Granqvist.
Enligt Statistikcentralen, som för övrigt var evakuerad till Nykarleby under Vinterkriget, motsvarar 20,000 mk drygt 7,800 € år 2021.


Läs mer:
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2022-10-13, rev. 2022-10-13 .)