Nykarleby kraftverk – några märkesår
1900 togs en ”dynamomaskin” i bruk i stadskvarnen på verkmästare J.W. Nesslers initiativ. Strömmen räckte med nöd och näppe till några gatulampor.
1908 installerades en större turbin.
1918 i juli inlöstes anläggningen av staden.
1919 under hösten började man, under K.F. Spolanders ledning, söka tillstånd för att bygga ett nytt kraftverk i Nybroforsen.
1920 anförde fabrikör Walter Eng besvär.
1922 förkastades Engs besvär.
192 anförde Eng besvär än en gång.
1923 i november förkastades Engs besvär än en gång och staden fick tillstånd att anlägga kraftverket.
1924 under våren började man budgetera och ta fram ritningar.
1925 ”Arbetena påbörjades under sommaren och tilldrog allmänhetens intresse. Vattnet dämdes upp med vallar och ställningar. Sprängskotten ljöd från morgon till kväll och de talrika arbetarna skänkte liv åt staden och satte fart på affärerna.”
i november konstaterades att budgeten kommer att spricka.
1926 var vårfloden ovanligt kraftig. Den 5 maj stjälpte två dammpelare p.g.a underminering och den 10 maj stjälpte en tredje. Dammen stjälper av Erik Birck.
”Under sommaren fortsatte diskussionerna kring olyckan. En olycksbådande tystnad rådde kring arbetet i forsen. Skotten hördes, varmed de lutande betongpelarna sprängdes, men ingen fick komma in på arbetsplatsen. Grindarna var stängda med lås och alla plank försedda med taggtråd.”
”Någon vecka in i sept. kunde ortstidningen meddela, att kraftverket ”redan låtit sitt ljus lysa i staden några kvällar.”
I december fortsatte processerna om stadskvarnen
1927 i februari slutfördes arbetena, ”varefter endast nödiga efterarbeten utfördes”.
visade sammanställning av kostnader att bygget kostat nästan 4,5 miljoner, mångdubbelt mer än budgeterat.
1928 i september beviljades byggnadsstyrelsen ansvarsfrihet.
1929 i april avkunnade Högsta domstolen beslutet att kvarnen ej stod på Nygårds hemmans mark
1930 ± 2 Tillbyggnaden.
1933 anskaffades en reservmotor.
1945 fyllde kraftverket konsumenternas elbehov till 97 %.
1953 tog Anders Nordström över ledningen.
1956–57 moderniserades och utbyggdes kraftverket till dubbla effekten. [*]
1960-talet expanderade man och utvidgade verksamhetsområdet så att det slutligen sträckte sig från Kimo i söder till Öja i norr.
1962 höjdes dammen med 105 cm, byggdes en ny stockränna och en gångbro anlades; ”Lillbrooen”. [Den del av gångbron som fanns närmast kraftverket finns numera vid fiskehamnen i Vexala.*]
1963 anslöts ledningsnätet till stamlinjestationen i Katternö. [*]
1964 producerade verket hälften av stadens och landskommunens elbehov.
1966 började man planera för ett nytt kraftverk med 9,5 meters fallhöjd (5,3 vid det befintliga).
1967 stod kraftverket för hälften av stadens budget.
1973 byggdes transformatorstationen på Kampen.
1974 producerade verket 13–15 % av stadens och landskommunens elbehov.
Tog Max Nilsson över efter Anders Nordström.
1984 höjdes dammen och ett nytt kraftverk byggdes, trots protester från miljövårdshåll, Museiverket, Regionplaneförbundet, Vasa länsstyrelse, markägarna, Nykarleby fiskelag och Fiskarförbundet, kyrkofullmäktige, institutioner och föreningar samt enskilda personer inom och utom staden.
1993 Affärsverket Nykarleby kraftverk bildades. Samordning av el-, vatten- och avloppsverken inom Nykarleby.
2004 tog Tony Eklund över efter Max Nilssons 30 år i ledningen.
2006 Medströms i 80 år. Nykarleby kraftverk 1926–2006 av Leif Sjöholm.
2007 inleddes utbyggnad av fjärrvärme.
2010 tog man fram en ny logo.
2011 togs i bruk efter ett driftstopp som började i april 2010.
2013 togs beslut om bolagisering vid ingången av 2014.
2014 förberedande arbeten för en till turbin.
2015 i februari beslöt stadsstyrelsen att dra sig ur det planerade kärnkraftverket Fennovoima i Pyhäjoki. Oklart vad som händer med investeringen på 800 000 euro. Jan-Erik Frostdahl missnöjd med beslutet och drog sig ur allt kommunalt- och kraftverksengagemang.
2020 i januari snurrade för första gången turbinen på det nya kraftverket.


Sammandrag av Erik Birck (1988) Nykarleby stads historia del III, sid 505–541 med kompletteringar.

[*] Finns dokumenterat på smalfilmer av förre kraftverkschefen Anders Nordström. Nykarleby museiförening har fört över filmerna till VHS. Även mycket annat intressant finns på Nordströms filmer, som numera inte är av världens bästa kvalitet. Men en film med dålig kvalitet är sjufalt bättre än ingen film.


Läs mer:
Kraftverket i kapitlet Fakta.
(Rev. 2023-04-26 .)