REGLEMENTE


för

kommunaldjurläkaren i Nykarleby stad

samt Nykarleby, Munsala och

Jeppo kommuner.

Antaget vid sammanträde av kommunernas
ombud den 11 nov. 1936.

NYKARLEBY 1937. - J. W. NESSLERS TRYCKERI.

 

 

 

§ 1.

Till kommunaldjurläkardistriktet höra Nykarleby stad samt Nykarleby, Munsala och Jeppo landskommuner.

 

§ 2.

Genom offentlig kungörelse, som bör ingå i minst en i huvudstaden utkommande tidning samt, såvitt möjligt, i Finlands Veterinärtidskrift, anslår stadsstyrelsen i Nykarleby stad kommunaldjurläkartjänsten ledig att inom trettio dagar hos stadsstyrelsen ansökas och bör i kungörelsen tjänsten åtföljande löneförmåner upptagas. Kommunaldjurläkaren, som bör vara i Finland legitimerad djurläkare, väljas av kommunernas i enlighet med 3 kapitlet i kommunallagen för landskommunerna därtill utsedda ombud.

Såsnart någon av sökandena i stadgad ordning blivit vald, äger stadsstyrelsen i Nykarleby för anskaffande av tjänsteutnämning åt den valda, omedelbart efter besvärstidens utgång till lantbruksministeriets veterinäravdelning insända protokoll över valet och bevis däröver att valet vunnit laga kraft även som avskrifter av den valdes ansökningshandlingar.

Sedan valet vunnit laga kraft äger kommunaldjurläkaren, såframt icke annorledes överenskommes, tillträda tjänsten senast inom utgången av därpå följande månad.

 

§ 3.

Kommunaldjurläkaren bör vara bosatt i Nykarleby stad.

 

§ 4.

Kommunaldjurläkaren åtnjuter en grundlön om 21,000 mark i året, som utbetalas av stadsstyrelsen i Nykarleby för kalendermånad den 1 i varje månad.

I denna avlöning deltaga kommunerna sålunda, att Nykarleby stad samt Nykarleby och Munsala landskommuner erlägga två sjundedelar (2/7) medan Jeppo kommun erlägger en sjundedel (1/7), vilka belopp nämnda landskommuner, i händelse annorledes icke överenskommes, halvårsvis äga översända till stadsstyrelsen i Nykarleby.

 

§ 5.

Kommunaldjurläkaren tillkommer ålderstillägg på grund av de tjänsteår, han såsom ordinarie varit anställd i tjänsten, efter 5, 10 och 15 års tjänst, varje gång med fyra (4) procent av grundlönen.

Vid beräknande av tjänsteår för erhållande av ålderstillägg avdrages icke tid, varunder tjänstens innehavare åtnjutit semester eller tjänstledighet, såvida semestern eller tjänstledigheten icke under ett kalenderår varit längre än sex månader, i vilket fall den överskjutande tiden avdrages.

Ålderstillägg utbetalas från den första dagen i månaden näst efter den, varunder de för tilläggets erhållande nödiga villkoren uppfyllts.

I utbetalandet av ålderstillägget deltaga kommunerna på sätt i § 4 mom. 2 av detta reglemente stadgas.

 

§ 6.

Inrättas i kommunerna kontroll av födoämnen, åligger densamma, i händelse icke lantbruksministeriets veterinäravdelning annorlunda förordnar, kommunaldjurläkaren mot särskilt överenskommen ersättning.

 

§ 7.

I ärenden, som avse allmän hälso- och sjukvård bör kommunaldjurläkaren avgiftsfritt avlämna råd och anvisningar åt de kommunala myndigheterna och allmänheten.

 

§ 8.

Vid hotande eller utbruten smittosam djursjukdom bör kommunaldjurläkaren omedelbart därom underrätta vederbörande hälsovårdsnämnd och föreslå härför nödiga försiktighetsåtgärder såsom ock verkställa dessa och övervaka deras genomförande till dess distriktsdjurläkaren i sådant avseende anlänt till platsen.

 

§ 9.

Kommunaldjurläkaren åligger jämväl, att:

1) vid inträde i eller avgående från tjänsten därom ofördröjligen underrätta såväl lantbruksministeriets veterinäravdelning som vederbörande distriktsdjurläkare;

2) i enlighet med av lantbruksministeriets veterinäravdelning givna närmare föreskrifter och inom av densamma fastställd termin årligen genom distriktsdjurläkaren till lantbruksministeriets veterinäravdelning insända berättelse över sin verksamhet under föregående år;

3) föra diarium över anlända skrivelser och handlingar samt konceptbok över tjänsteskrivelser, rapporter och intyg;

4) i sitt arkiv förvara förenämnda diarier, konceptböcker och handlingar ävensom koncepten till obduktionsprotokoll och årsberättelserna, allt ordnat och förtecknat och äger han vid avgående från tjänsten överlämna arkivet i fullständigt skick till sin efterträdare eller stadsstyrelsen i Nykarleby;

5) föra dagbok över av honom skötta patienter, samt

6) årligen till stadsstyrelsen och kommunalnämnderna avgiva en kort redogörelse över sin verksamhet.

 

§ 10.

Kommunaldjurläkaren är berättigad att årligen åtnjuta semester med fulla löneförmåner

a) två veckor, om han före den 1 september varit minst ett halvt år i sin tjänst;

b) tre veckor, om han före nämnda dag varit minst ett år i sin tjänst samt

c) en månad, om han före nämnda dag varit två år i sin tjänst.

Alla i samband med kommunaldjurläkaren tillkommande semester och tjänstledighet förekommande utlåtanden och åtgärder avgöras av de kommunala myndigheterna i Nykarleby stad; och deltaga kommunerna i vikariens avlöning på sätt i § 4 mom. 2 av detta reglemente stadgas.

 

§ 11.

Kommunaldjurläkaren skall avgå från sin befattning vid fyllda 67 år.

 

§ 12.

Kommunaldjurläkaren är berättigad till pension därest han oförvitligen varit i kommunernas tjänst minst 15 år och avgår antingen sedan han uppnått 67 års ålder eller efter uppnådda 40 åldersår på grund av sjukdom eller kroppslyte intygas vara varaktigt oförmögen att sköta sin befattning.

Full pension, som utgör sextio (60) proc. av den tjänsten åtföljande grundlönen, tillkommer kommunaldjurläkare, som varit trettio (30) år i kommunens tjänst.

Avkortad pension utgår efter 15 tjänsteår med 30 procent av grundlönen och förhöjes för varje tjänsteår utöver 15 år med två (2) procent av grundlönen intill dess fullt pensionsbelopp uppnås.

Pensionen utgår från och med månaden näst efter den, varunder kommunaldjurläkaren avgått från tjänsten, till och med den månad, varunder han avlider.

I utbetalandet av pensionen, som verkställes av stadsstyrelsen i Nykarleby den 1 i varje månad, deltaga kommunerna på sätt i § 4 mom. 2 av detta reglemente stadgas.

Anhållan om pension göres skriftligen hos stadsfullmäktige i Nykarleby, som överlämnar ärendet till kommunernas gemensamma avgörande på sätt i 3 kapitlet av kommunallagen för landskommunerna stadgas.

 

§ 13.

Uppsägningstiden är å ömse sidor två månader och bör uppsägningen med angivande av orsaken, göras skriftligen. För att uppsägningen måtte vara från kommunernas sida giltig, bör densamma med två tredjedels (2/3) röstövervikt beslutas å sammanträdet för kommunernas ombud.

 

§ 14.

Tvistigheter mellan kommunaldjurläkaren och kommunerna avgöras av en skiljenämnd, vartill kommunerna gemensamt utse en och djurläkaren en medlem samt dessa en tredje till ordförande. I händelse vederbörande underlåta utseende av medlem eller dessa ej kunna enas om utseende av ordförande utses denna av vederbörande häradsrätt.Reglemente för kommunaldjurläkaren i Nykarleby stad samt Nykarleby, Munsala och Jeppo kommuner. (1936)
Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.

*     *     *

 

Bristfällig förteckning över

Kommunala och andra veterinärer

Kudd-Nils? 1600-talet
Backlund, stationerad i Munsala Notis 1863.
   
Oskar Häggblom, lekman 1890-talet
Kaarlo Laurell, förste kommunale djurläkaren? Notis 1905.
Max Friberg Notis 1923.
Ossian Andersson 1927
Nils von Hellens 1936
  Notis 1939.
Dr Erik Åström? Notis 1945–47.
Mottagning i läkargården. 1947
Hilding Hoffman Telefonkatalog 1958.
I. Karppinen, Bankgatan 25 Turistbroschyr 1971.
Tore Sandås ca 1974
Veterinärgården på Bankgatan 37. 1974?
Mottagning i hemmet på Högbacka.  
Maria Losvik?  
Henrik Storgård Verksam 2015
Maria Losvik, privatmottagning i Forsby Verksam 2015


Läs mer:
Djurläkare av Woldemar Backman.
Skriften var ett Fynd från Nesslers vind.
(Inf. 2015-03-23, rev. 2023-03-14 .)