(Till H:fors Dagblad.)
Nykarleby den 13 jan. 1881.

Likasom hvarje sak har äfven Nykarleby två sidor, belägna på hvar sin elfstrand. Den vestra delen kallas »Nystaden» och är genom en bro förenad med den östra, som kort om godt benämnes »Staden». Uti »Nystaden» finnes telegrafkontoret, ordförandens i magistraten bostad, tullkammaren, seminariet och åtskilliga bostäder för fiskare m. m., alla tillsammantagna representerande en korrespondens, fullt tillräcklig att berättiga en förut uttalad önskan om uppsättandet af en breflåda någonstädes uti »Nystaden» eller kanske lämpligare vid bron, som förenar båda stadshalfvorna, hvarigenom äfven mången innevånare i »Staden» skulle ha gagn af densamma. Så mycket större skäl har allmänheten att motse förverkligandet af en så billig [rimlig] önskan, som stadens för närvarande enda breflåda finnes vid sielfva postkontoret och den utgift en ny breflådas inrättande åsamkar postverket är ytterst ringa.

—————

Följer man elfvens lopp, har man nedanför »Nystaden» och strax ofvanom »Ragnafors» (sic!) från elfstranden en ganska vacker utsigt af det på andra sidan elfven belägna »Kuddnäs», inbäddadt ibland granar, rönnar och lummiga björkar. »Kuddnäs» är som bekant skalden Z. Topelii barndomshem. Det är från ofvannämnda ställe, som »Kuddnäs» finnes framstäldt på den tafla artisten A. Liljelund utförde under sin vistelse på orten senaste höst. Denna tafla inköptes af ett antal stadsbor, hvilka sedan skänkte den åt statsrådet Topelius såsom ett minne af den ringa ort, som sett honom uppvexa — honom »professorn» skalden, barnens (de små och storas) vän.

Till det förflutna årets händelser hör äfven kapten Jakob Kerrmans konkurs. Staten upptar: aktiva 58,077 mk och passiva 42,381 mark.

Det förflutna året har att uppvisa en i jemförelse med de föregående stark ökning i folkmängden. Då dessa näml. dels visat en ökning af några personer, dels en minskning eller såsom året 1879 hvarken ökning eller minskning, ha vi att för året 1880 annotera en ökning af 49 pers., deraf 6 flere födda än döda och 43 flere in- än utflyttade.

Nykarleby landsförsamling åter hade 67 flere födde än döde, men deremot 62 flera ut- än inflyttade, hvadan ökningen blir 5 pers.

Uti Nykarleby stad utgör antalet af de unga män, hvilka under 1880 fyllt 21 år och hvilka sålunda äro skyldiga att inställa sig vid lotturnorna i och för befrielse eller fullgörande af värnepligten i aktiven 10.

—————

Det ser ut som om det nya året genast i sin början skulle uppfylla ett af stadens käraste önskningsmål. Det berättas näml. med anspråk på trovärdighet att Wasa aktie bank skall inrätta en filial härstädes. Såsom verkställande direktör för filialen nämnes apotekar Ekroos.

Ett annat önskningsmål — icke blott stadens, utan äfven ortens — är uppsättandet af ett  tryckeri och i sammanhang dermed utgifvandet af en eller flere tidningar för befolkningen uti norra delen af Wasa län. Detta önskningsmål sväfvar ännu »ins Blaue hinein» som man säger, men många tecken tyda derpå att dess förverkligande innan årets slut ingalunda hör till omöjligheterna. Härtill fordras blott att en man med en smula energi upptar saken och ställer sig i spetsen för en aktieteckning i och för uppsättandet af tryckeriet.

Nog uppstå tidningarna sedan och det så mycket säkrare som en erfaren och sedan gammalt fördelaktigt känd redaktör och stilist, näml. hr A. Svedberg, är bosatt på icke fullt 2 mils afstånd här i från.

Till härnäst:
—ax.

 


Helsingfors Dagblad nr 16 den 18 januari 1881, sid 3.


Läs mer:
Bemötande av Oskar Järnefelt.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2012-09-20, rev. 2012-09-20.)