Het byggsommar i Nykarleby:

Pälsnäringen byggs ut
med tre miljonprojekt


[Destruktionsanläggningen]

Det blir en het sommar på byggnadsfronten i Nykarleby i år. Inom en vecka har stadsstyrelsen i Nykarleby behandlat anhållan om tre industritomter. Det är frågan om tomter för tre storbyggen i pälsdjursbranschen med en sammanlagd investering på tolv-tretton miljoner mark. Alla tre siktar på att komma igång inom juni månad innan lagen om omsättningsskatteåterbäring upphör. Två av företagen bakom byggplanerna är nya, d.v.s. Nykarleby Pälsningscentral Ab och ett bolag vars stiftande möte hålls i dagarna där aktionärerna är foderköken från Larsmo i norr till Smedsby i söder. En gemensam destruktionsanläggning är vad de planerar att bygga.

Styrelsen bordlade anhållan om att staden skaffar tomtmark för destruktionsanläggningen. Detta eftersom det föreslagna området — strax norr om Nyko Frys — inte ägs av staden utan av en privatperson. Stadsdirektör Börje Nygård och stadssekreterare Bror Åström valde att underhandla om köpet med markägaren.

Det planerade bolaget kring destruktionsanläggningen siktar på att få ett ca två hektar område norr om Nyko Frys. På tomten skulle bygga en destruktionsanläggning som skulle ta hand om mink- och rävkropparna från delägarkökens verksamhetsområden och tillvarata materialet för återanvändning som råmaterial till foder. Preliminärt har man räknat med en destruktionsanläggning på 2.100 kubikmeter och ett fryslager på cirka 2.300 kbm. Några exakta kostnadsberäkningar har man ännu inte, men utgår från att det blir en investering på ca 5 miljoner mark.


[Nykarleby Pälsningscentral]

Nykarleby Pälsningscentral anhåller om att få köpa en tomt på 9.800 kvm på industriområdet invid Sibeliusgatan [Nuv. Frillmossavägen.] Styrelsen beslöt att arrendera ut området på samma villkor som området till Ostrobotnia Päls, dvs. med inlösningsrätt sedan priserna på industritomter fastställts.

Företaget planerar att på området bygga en pälsningscentral på 1.500 kvm med tillhörande frysutrymmen. Preliminärt uppskattats byggkostnaderna till 2—2,5 miljoner. Under pälsningssäsongen, dvs. tre månader per år, sysselsätts ca 45 personer. Utöver pälsning har man enligt bolagsordningen möjlighet att planera för annan verksamhet.

Det område pälsningscentralen planerar att bebygga ligger intill Ostrobotnia Päls område, som styrelsen beslöt utarrendera vid sitt möte för en vecka sedan och som är det tredje storbygget i pälsbranschen till Nykarleby. Den hallen är beräknad att kosta fyra miljoner mark.

Nykarleby Pälsningscentrals anhållan om kommunal borgen bordlades i väntan på att företaget lämnar erforderliga handlingar.


Borgen för Lepu

Styrelsen beslöt också för fullmäktige föreslå att borgen tecknas för tre lån på sammanlagt 225.00 mk son beviljats Lepu Vattenledning Ab. Pengarna skall finansiera utbyggnaden av en parallell-ledning i Forsby till Munsala-området och lånetiden är tio år.

Kovjokiborna får nu den utlovade underfarten vid stationen. Stadsstyrelsen beslöt delta i kostnaderna med tolv procent, vilket betyder 130.000 mark. Av den summan finns 100.000 mk med i budgeten för i år. Staden skall också svara för kostnaden för driften och underhållet av anordningarna för torrläggning av underfarten. Arbetena med den nya underfarten är planerade att börja redan i maj. Stadsstyrelsen omfattar också att landsvägen till Kovjoki plattformsväxel och till lastningsområdet ändras till bygdeväg.

SJ och Väg och vatten hade ursprungligen tänkt sig att slopa övergången vid stationen och hänvisa trafiken till Lukus underfartsbro som nyss tagits i bruk, men Kovjokiborna protesterade och vid ett möte i Kovjoki kom man överens om att en underfart skall byggas också vid stationen med stadens ekonomiska medverkan.


Strandplan Andra sjön—Bonäs

Stadsstyrelsen har ingenting att invända mot att en strandplan uppgörs för stranden Andra sjön—Bonäs. Det är frågan om ca 3 km strand från stadens rå och söderut till Munsalarån. Det är tio markägare som rår om strandremsan. Arkitekt Heikki Kankaanpää vid Jord och vatten fungerar som planläggare.

Styrelsen föreslår för fullmäktige att ett reservationsanslag på 350.000 mk i budgeten för i år skall användas för oljegrusning av Socklotvägen ned till Grisselön. Väg och vatten bidrar med 200.00 mk.

— — —

Länets Landskapsförbund har bett kommunerna informera de nya riksdagsmännen om angelägna projekt , som borde drivas den närmaste tiden. Nykarleby framför i sin hälsning till riksdagsmännen fyra viktiga projekt. Det är fortsättningen på stamväg 67 från Ytterjeppo till centrum och den planerade bron vid Juthbacka som man vill hålla högt på angelägenhetslistan. Projektet har stor betydelse för nejden eftersom 67-an är närmaste vägen för trafik och transporter till södra och östra Finland — också norrifrån.

— — —Inger Luoma, Jakobstads Tidning den 7 april 1979.
Margite Enlund tillhandahöll artiklar ur Jakobstads Tidning..


Läs mer:
Ostrobotnia Päls.
Pälsningscentralen.
Feora.
Företagen på Kampen.
Fler artiklar ur JT.
Även Nyko-Frys byggde det året.
(Inf. 2020-11-15, rev. 2021-02-14 .)