Kirurgen Matts Bäck.


     Emedan från några orter af landet förfrågningar ingått angående Matts Bäck och hans förmåga att hela benbrott, får redaktionen för N. P. meddela följande, som kommit till dess kännedom.
     Matts Bäck är fyllda 63 år, men ovanligt rask och kry för sin ålder. Han är bosatt strax utanför Nykarleby stad.
     Sin konst inhämtade han tillika med brodern Jakob, den sedermera så beryktade [berömda torde man mena] och i Wasa aflidna kirurgen Bäck, af Renströmskan, som under 7 års tid bodde i de båda brödernas fädernehem. Renströmskan åter hade inhämtat sin kunskap, dels af doktor Topelius, skaldens och statsrådets på Kuddnäs bosatta fader, dels af några vid Smedsbacka lasarett [har jag aldrig tidigare hört talas om] anställda ryska fältskärer.
     Emedan ofantligt mycket folk anlitade Renströmskan, fingo de båda bröderna så stor praktik att de vid gummans frånfälle kunde uppträda på egen hand.
     Flera hundra är de fall af benbrott och torkade senor, hwilka Matts Bäck under sin långvariga praktik återställt. Framför oss ligger en förteckning på några tiotal af de på sista tiden botade.
     Förteckningen upptar: afbrutna fötter, armpipor, lårpipor, refben, ledwrickningar, borttorkade senor m.m. m.m. Af alla dessa fall uppta vi beskrifningen på ett enda.
     Sednaste höst var man vid Herrfors såg sysselsatt med att föra upp stockar ur älven, hvilka stockar sedan lades bredvid och på hvarandra till en hög stapel. Bäst man höll på härmed, rullade en af de öfversta stockarna ned och träffade en fattig arbetskarl, Matts Lammis, med den påföljd att benet krossades i små stycken, af vilka många stucko fram genom huden. Nu fick Bäck ett arbete. Första veckan måste han ta upp bandet 3 gånger i dygnet och ställa hwarje af de små och ur deras läge lätt rubbade benstyckena tillbaka på deras rätta plats. Såsnart benen wäxt ihop något, blev det lättare för Bäcken och innan kort hade han den glädjen att se karlen göra bruk af sitt ben, som han redan gifvit förloradt. Bäckens ersättning för detta, liksom för månget annat fall, består i ett tack! Och i medvetande att ha gjort något  w e r k l i g t  godt och gagneligt.
     För tillfället är han rest till Uleåborg, dit han genom telegram blifwit kallad.


Norra Posten, Österbottniska Postens föregångare, april 1883.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll.
Matts Bäck (1819–1891)

Margite Enlund tillhandahöll bild på sin mormors farmors far.
(Inf. 2011-09-14.)


Läs mer:
Ny kirurg i Nykarleby. 1874
Minnesskänk till Bäck. 1887
Hastigt dödsfall. 1887
Om kirurgen Matts Bäcks läkareskicklighet i Finland. 1890
Bäck i Bäck i Forsby by av Nykarleby socken. Hemman och släkt 1549—1934 av Woldemar Backman. 1935
Bäck i Berättigade önskningsmål. 1938
Minnestavla. 2010
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2004-12-12, rev. 2022-10-30 .)