Österbotten.

NYKARLEBY.

Nykarleby kyrkas inre.

Genomgående ommålning, påbättring av takbilderna,
elektrisk belysning m. m.


Å sammanträde med ordinarie och förstärkta kyrkofullmäktige i söndags behandlades åter frågan om reparationsarbetena i kyrkan. Kommittén, vilken hade frågans utredning om hand, hade rådfrågat särskilda sakkunniga, främst arkitekt Rafael Blomstedt i Hfors. Kaloriferuppvärmningssystemet befanns ännu vara under experimentstadium och föga tillfredsställande, varför frågan härom lämnades till framtiden. Genom särskilda omändringar hade kaminsystemet i kyrkan gjorts effektivare, såsom envar kunnat erfara under vinterns lopp. Fara för nedrökning av kyrkan har däremot ej kunnat helt undvikas för framtiden, ehuru draget i kaminerna nog gjorts bättre. Fullmäktige beslöto att tillsvidare bibehålla de nuvarande kaminerna under noggrann skötsel.

Däremot beslöts enhälligt att låta ommåla kyrkan invändigt under instundande sommar enligt plan av arkitekt Blomstedt och att för renovering av bilderna i taket vidtala dekorationsmålaren Hongell. Måhända komme denne även att erhålla i uppdrag att åter framskrapa bilderna å de 18 fälten å läktarbalustraden, samt att måla altaret och predikstolen. Härom skulle kommittén och fullmäktige senare överenskomma med vederbörande konstnär. Bilderna i taket komme sålunda ej att övermålas, såsom några förmodat, utan tvärtom att upputsas. Kostnaderna för samtliga målningsarbeten bleve omkring 35,000 mk.

I enlighet med sakkunnigas utlåtande kommer i sommar att inledas elektrisk belysning i kyrkan medelst starkare ljuspunkter, vilka placeras möjligast osynligt. Detta system lämnar de gamla vackra kronorna och lampetterna å väggarna orörda, varför vi även i framtiden kunna hålla oss med stearinljus vid julen. Vad vore julkyrkan utan deras varma ljussken? Dessutom ställer sig detta system billigast i alla avseenden. Under läktaren kommer att insättas en ny dörr för att hindra golvdraget, när menigheten kommer in i kyrkan.

Vidare beslöto fullmäktige att å kyrkans mellantak lägga torvströfyllning, för att hindra värmen från att hastigt förflyktigas i kyrkrummet.

På orgelnistens önskan beslöto fullmäktige även att införa elektrisk luftpumpning till orgeln. Även detta beslut fatta des enhälligt, och var detta väl att fatta delvis såsom en gärd av tacksamhet för den långa tid som fröken Castrén tjänat församlingen med en obetydlig lön, utom att fullmäktige ansågo församlingen väl betjänt av en sådan förbättring å orgeln.

Förutom dessa nu nämnda viktigare förbättringar upptog kommitténs kostnadsförslag även en del nödiga mindre arbeten, vilka i detta sammanhang kunde utföras. Till sist beslöts att välja en damkommitté, vilken finge i uppdrag att överse kyrkans dukar, håvar, skrudar m. m. och beviljades denna även ett nödigt anslag. I denna kommitté invaldes prostinnan Appelberg, lektorskan Fougstedt, fröken Josephine Hedström, fru Hilda Henelius, fru Tekla Strömberg samt fröknarna Ellen Froste och Elna Boman.

För arbetstiden beslöts att om möjligt brandförsäkra kyrkan för 2,000,000 mk, emedan olyckor vid sådana tillfällen inträffat annorstädes. [Det var ju för väl!] Största möjliga försiktighet kommer naturligtvis att iakttagas.[Målning av kyrkan från någon gång mellan 1907 när Normen stod färdig och 1929 när man började renovera Storbron. Förstoring. Nykarleby i konsten.
Lars Pensar tillhandahöll.]


Det slutliga kostnadsförslaget å samtliga arbeten steg sålunda till inemot 80,000 mk. Av detta belopp äro 28,000 mk disponibla redan under detta år. Återstår således att framdeles uttaxera det övriga 52,000 mk i stads- och landsförsamlingen gemensamt under några t. ex. 6 års förlopp. Medlen upplånas ur församlingarnas egna fonder mot vanlig depositionsränta. Den i ekonomiska sidan av frågan har naturligtvis berett de största bekymren. Kyrkofullmäktige betraktade reparationen såsom en hederssak och fattade därför samtliga beslut utan meningsskiljaktighet i visshet om, att, församlingen väl kunde bära det obetydliga offer här i själva verket var fråga om, fördelat på flere år och ett 80,000 tal skattören. Det var så lyckligt, att en större årlig uttaxering för planering av församlingarnas gravgård samtidigt upphörde.

Ännu återstår för församlingen att invänta tillstånd av Arkeologiska kommissionen och Statsrådet för arbetena i frågan, men ha vissa förhandslöften häruti redan erhållits. Måtte arbetena blott medhinnas under sommarens lopp, emedan det har för ljudits om möjligen förestående biskopsvisitation i höst.

Kommittén, vilken äger att verkställa besluten i frågan, har bestått av herrar Bergman, Hagman, Sundqvist och Österlund med pastor Schalin såsom ordförande. Därtill invaldes ännu lektor L. A. Jernström såsom sakkunnig.

Det skall i sanning bliva en högtidsdag, då församlingen åter får se sin kyrka i värdigt, vackert skick även invändigt. Den skall då helt säkert vara en av de vackraste i svenska Österbotten. Besluten fattades också under en ovanligt villig och enhällig stämning.

Å samma sammanträde beviljades enligt revisorernas förslag kyrkokassören och samtliga redovisningsskyldiga ansvarsfrihet, varjämte ett förtydligande av tidigare beslut angående församlingens fordran hos A.-B. Kustfart vidtogs.


S. [Schalin?] Österbottniska Posten den 16 mars 1928, nr 11, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Renoveringsarbetena.
I januari 1925 önskade Olav Schalin att kyrkan skulle renoveras.
Kyrkan i kapitlet Fakta.
Fler artiklar ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2018-02-07, rev. 2022-01-05 .)