Nykarleby den 20 Juli 1893.

     — Rådhusbyggnaden. Emedan grunden å den till rådhustomt bestämda gamla begrafningsplatsen vid anstäld undersökning befunnits dålig har frågan väckts om rådhusets uppförande på de s. k. stenhustomterna där bättre grund förefinnes. I anledning häraf komma förstärkta stadsfullmäktige att sammankallas för att utlåta sig om den slutliga platsen för det nya rådhuset.

 

(Insändt).

     — Statsrådet Z. Topelius, som för närvarande gästar denna sin födelseort, uppvaktades fort efter sin ankomst till Nykarleby af Nykarleby Frivilliga Brandkår. Sedan musiken uppspelat „Finnarnes marsch i 30-åriga kriget“ och brandkåren afsjungit sin brandkårsmarsch, utbringade kårchefen, lekor K. E. Wichmann, ett kraftigt lefve för den fräjdade skalden och fosterlandsvännen, Nykarlebys ära och stolthet. Statsrådet Topelius tackade så vackert och varmt som endast han kan göra det, för den enkla hyllningen, omnämnande hurusom äfven han i tiden varit brandkårsman och medlem af Helsingfors Frivilliga Brandkår. Han uttalade till sist den förhoppning att Nykarleby „unga söners vakt“ skulle kraftigt bidraga till hemstadens trygghet och lugn, så att elementernas raseri ej mer, såsom för några decennier tillbaka, skulle kunna hota att utplåna dess namn och tillvaro.

Österbottniska Posten nr 29/1893.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Nykarleby frivilliga brandkår i kapitlet Fakta.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2005-03-16/HK.)