Kultur och historia dränks i Nykarleby


Jag flyttar om man bygger
en damm vid lekstugan

Bygger man en damm vid lekstugan flyttar jag!
     Fru Tyne Anders
én flyttade in till stan från Forsby för sexton år sedan. Nu får hon en vall sju meter från fönstret.
     — Vi har erbjudits 3.500 mark för den mark som går förlorad. Men inte är det som det gäller. Hela huset sjunker i pris.


Tyne Andersén, 76, brukar sitta ute på gården på somrarna och se på utsikten mot älven. Nu kommer vallen att skymma hela köksfönstret. [Om Tyne levat, hade hon kunnat se älven, för vallen blev inte så hög.]Strax bortom lekstugan skall man bygga dammen, säger Tyne Andersén. Tomten skärs av med 400 kvm.


Augusta Holmström säger att det inte spelar någon roll för henne och hennes man Rudolfs del vad man gör.

— Vi är gamla. Lagerhuset vid älven förstörs.

Bagare Holger Haglund har tidigare bott vid älven.

— Ingen vet vilka konsekvenser vattnet kan ha för de lerjordar som staden vilar på. Det finns risker för att den del av staden som ligger närmast älven kommer att bli ett kroniskt vattensjukt område.

Haglund tillägger att leran kan var nyckfull. Det såg man vi älvdalen i Göteborg. Dessutom pressas vatten in i många källare. Jordbrukarna i Forsby är också bekymrade. Den höjda vattenytan minskar avrinningen från åkrarna vilket betyder att markerna försumpas. En pumpstation kommer att byggas vid Rajåkern och en annan troligtvis i Forsby. 31 hektar mark berörs och av dem sätts 11,6 under vatten. [Vad jag vet byggdes inga pumpstationer.]

Men samtidigt dränker Nykarleby en del av sin kultur och delar av sin historia.

Fåfängan, den lilla parken mellan Kyrkogatan och älven, förstördes till en del vid den förra nivåhöjningen [och helt den här gången.] Nu kommer Viktor Malmbergs staty helt under vatten. Källarna vid kyrkstranden vattenfylls. De är byggda av handelsmän som lager år 1847. I den ena av dem finns en källa som enligt Augusta Holmström under långa tider försett dem med vatten.

Stadskvarnen, byggd på 1600-talet kommer helt att dränkas. [Den revs innan den dränktes.] Att kvarnen under de senaste åren fått förfalla beror enligt stadsdirektör Börje Nygård på att museinämnden inte tagit initiativ i frågan.• Stadskvarnen, trehundra år gammal och i tiden skänkt av Ebba Brahe, blir ett kulturoffer i kraftverksprojektet.
Förstoring.


— Vi har alltså inte medvetet låtit den förfalla därför att den kommer under vatten.

Strax norrom kvarnen ligger Herlers gamla bryggeri, vars ölkällare nu används av Bröderna Eng för tegeltillverkning, ölkällaren vattenfylls. [Den vattenfylldes inte, men fylldes småningom igen.]

Brunnsholmarna intill kommer helt att försvinna under vattnet. På stranden utmynnar en källa som på 1770-talet blev den direkta orsaken till att en kuranstalt byggdes upp. Källan ligger nu under vatten. Under början av 1800-talet var Nykarleby en av de mest frekventerade kuranstalterna i landet. Vid källan anlades också en badinrättning. På de små holmarna byggdes ett sommarvärdshus och en kägelbana. Konflikter om äganderätten till holmarna och källan minskade antalet brunnsdrickare till en handfull per år. Byggnaderna revs år 1918.

Den scen som Juthbacka teater använder vattenfylls fram till första bänkraderna. Simbassängen intill kommer i nivå med älven.

 
”Milj
öfrågor har inte diskuterats”

Stadsdirektör Börje Nygård i Nykarleby säger att miljöfrågor inte har diskuterats i samband med att kraftverksdammen höjs. [Sic!]

— Kraftverkschefen har kommit till stadsstyrelsen med en del handlingar som vi har haft undertecknat.

Planerna på att bygga nytt kraftverk är femton år gamla. De har nu putsats litet. Vattennivån har höjts.

På torsdagen hölls förrättningssammanträde med de berörda markägarna. Då presenterades också planerna. Vattenståndet höjs från 4,3 meter till 9,5 meter. Vallen mot Kyrkogatan byggs ytterligare 1,5 meter över den nivån.• Den 400 meter långa dammen byggs av jord som fås från forsrensningarna nedanför gravgården och vid Ragnören. Övre sidan av linjen anger dammhöjden och nedre sidan vattennivån.
Förstoring.


Kraftverkschefen Max Nilsson:

— Man kan räkna med att vattennivån når de lägsta delarna av den stig som går längs västra åstranden.

Vattnet kommer att stiga till samma nivå som brokistorna. Vallarna i stan kan nog dras längre; ut mot strömfåran än man tänkt från början. Då räddas ju tomterna.• Vattennivån går jämt med brokistorna. Bron måste höjas minst en meter. Från församlingens sida fruktar man att vatten pressas in under kyrkan, övre sidan av linjen anger dammens höjd.
Förstoring.


Det nuvarande kraftverket byggdes 1925—26. Ett par år senare rasade en del av dammen. I början av sextiotalet höjdes vattennivån med en meter.

Av den el-energi som kraftverket förmedlar är den egna produktionen 10 procent. Årsproduktionen kommer enligt planerna att höjas från 4 till 15 miljoner kilowattimmar. Mätt enligt dagens elförbrukning skulle självförsörjningsgraden höjas till 30 procent.

Kraftverkets betydelse för stadens inkomst är 150.000 mark, enligt 0,3 procent av budgetens slutsumma på 48 miljoner mark. I stadens budget ingår hela kraftverksbudgeten på 6,7 miljoner mark.

— Jag hoppas att vi skall kunna sätta igång under början av 80-talet. Kostnaderna har beräknats till 17 miljoner mark. Om det blir överskott eller inte beror på vad vi tar för pris för den el-energi som vi säljer. Mindre överskott betyder lägre el-pris för konsumenterna.

Ingenjör Nilsson säger att förhandlingarna med Jeppo Kraft Andelslag om forsrättigheterna avgörs i vår.

— Det skulle vara naturligt att koppla ihop två kraftverksbyggen. När man bygger upp en organisation en gång.

Max Nilsson säger att höjningen av vattennivån känns mest i staden.• Elsie Bergsten, 89 år, bor i De gamlas hem med utsikt över älven. — Jag kommer nog i säcken nu, säger hon. Tidigare har det dragit i huset, men nu kommer det in vatten.


— Uppe vid Holm i Forsby kommer vattnet att ligga på samma nivå som under normalt vårflöde. Vid lågvatten kommer vattennivån att påverkas ända till Haralds fors. Ovanför den forsen kommer vattennivån att sjunka efter det älvfåran rensats.

Hela projektet har beräknats till 17 miljoner mark. I summan ingår också flere forsrensningar. Det nya kraftverket placeras längre ut i älvfåran än det gamla.


Håkan Anttila, Vasabladet, lördagen den 24 mars 1979.
Foto: Seppo Lammi.


*     *     *Älvvy från Kärleksstigen, troligen ett arbete av en konstskolestuderande. Byggkranen vid f.d. Bergfeldtska ger dateringen sommaren 1987. Målningen fanns sommaren 2016Läs mer:
1984 inleddes utbyggnaden.
Återställningsarbeten: Nykarleby älvstränder blir gångbana, grönområde av Johan Sandberg. Kraftverket i kapitlet Fakta.
Fler artiklar ur Vasabladet.
(Inf. 2014-09-23, rev. 2014-09-23 .)