Nykarleby älvstränder blir gångbana, grönområde

Stadsträdgårdsmästare Bror Sandström i Nykarleby har varit fullt upptagen med att planera älvstränderna mellan bron och Topeliparken efter kraftverksbygget. Floraparken står nu så gott som färdig och växer till 100 %.

Som nästa storprojekt skall man ta itu med stränderna nedanför dammen. De skall schaktas ned och sås in. Nedanför dammen på älvens västra sida kunde Juthbacka teater få en ny spelplats, föreslår Bror Sandström.


Ännu pågår uppsnyggningsarbetena efter kraftverksbygget. I september skall man ta itu med stränderna nedanför dammen. På västra sidan skall stränderna schaktas ner från de träd som växer vid skolan till vattnet. Senare skall stränderna sås in. På den östra sidan har stränderna, som hör till kraftverksbygget, fyllts ut så gott som hela vägen. Utfyllnadsarbetet fortgår ännu men dessa faller utanför ramarna för kraftverksbygget.

Man skall se en grön fjord när man kommer in till Nykarleby från Jakobstad, säger Sandström. Platsen nedanför dammen är lugn och fridfull. Där kunde man ostört spela teater. Då stränderna blir nedschaktade kan de bilda naturliga läktare för en teaterscen vid stranden. Precis som en amfiteater.

Juthbacka teaterförening har varit utan utomhusscen i två år. Den gamla spelplatsen lades ned just pga kraftverksbygget och vattenhöjningen. Huruvida föreningen kommer att återuppta den gamla spelplatsen beror på det kommande trafikbullret från den nya infarten. Denna går alldeles intill spelplatsen.
Svackan till h
öger om dammluckan kunde vara något för Juthbacka Teater, föreslår stadsträdgårdsmästare Bror Sandström. I september kommer älvstränderna att schaktas ner. Om några år kommer de gråa sluttningarna på bilden att vara gröna. [Förstoring. Bror på ungefär samma plats den 7 juli samma år. Panorama från ”piren” i bakgrunden.]


När stränderna nedanför älven blivit nedschaktade sås de in med gräs. På sluttningen planteras några buskar. På skolornas önskan planteras också några nyttoväxter.

Vid kraftverket finns en sandbank som inte hör till Sandströms område. För denna bank finns inga konkreta planer. En tid var det tal om att göra båtplatser vid banken. Enligt Gustav Hoffman.

På älvstrandens östra sida anläggs ytterligare en promenadväg.

Det egentliga området för kraftverksbygget slutar där Topeliparken slutar. Jorden som körts till ändan av parken de senaste dagarna har således intet direkt med kraftverksbygget att göra. Meningen är att den nya gångstigen nedanför Topeliparken skall fortsätta ända till Kuddnäs.

Det är gratis jord som körts tillparken, säger Sandström. Staden behövde en plats där överlopps jordmassor kan dumpas. Jag hoppas det om två år skall finnas en gångbana till Kuddnäs längs älvstranden.

Bror Sandström berättar att 95 procent av hans tid gått åt att planera stränderna efter kraftverksbygget. Trädgårdssysslorna har han delegerat till sin stab.

Floraparken är nu så gott som färdig, säger Sandström. Ännu återstår plantering av några buskar. Parken med gångar är nu 4.108 kvm stor.

Planteringarna i Floraparken växer till 100 procent, säger Sandström. Det beror till en del på att vi har vattnat planteringarna med älvvatten. Älvvattnet är färdigt uppvärmt och färdigt gödslat.[Kraftverksbygget 1984. På förstoringen kan man se mycket, t.ex. den primitiva avspärrningen i förgrunden, den gamla Lillbron, apoteket, den blivande vallprofilen på Holmströms magasin och stadsforsen.
Foto: Lars Pensar.
]


Häcken mellan gångstigen och älven vid Floraparken är björkspirea. Den kommer att växa till en meters höjd.

Nykarleby museiförening har deponerat ankaret vid stranden i ändan av Bankgatan. Föreningen har också deponerat en 30 meter lång kätting till ankaret. Kättingen kommer så småningom att placeras runt ankaret.

Stränderna mellan dammen och Stora Bron vanpryds ännu av stubbar och döda träd. Tallarna och några björkar kommer att fällas nästa vinter då älven fått istäcke. Eftersom träden kapas vintertid jämt med isen lämnar en del av stubben ovanför vattenytan. Men elverket kommer att sänka vattenståndet inom kort för att kapa av stubbarna. En arbetsgrupp inom staden grunnar som bäst på fontänfrågan. Bror Sandström skulle helst se en fontän med fem strålar i älven bakom ankaret. Den högsta strålen borde vara minst 20 meter hög för att den skall synas, anser Sandström.
[Tallar”in my mind” och här har varning för att köra rakt fram satts upp efter dödsolyckan. I bakgrunden Engs telltegelupplag och ”rasbranten” av siktsten. Förstoring.
Foto: Lars Pensar i augusti 1964.”Ågränd” och Brostugan fotograferade vid samma tillfälle.]


Brostugan

Av kraftverksbygget återstår ännu upphöjningen av Stora Bron. Bron ligger alltför nära vattenytan. Eftersom den nya infarten planerades samtidigt som kraftverksbygget, beviljades dispens från att höja bron. Enligt tillståndsvillkoren skall bron höjas inom tio år.

Stadsingenjör Hoffman säger att arbetet med bron borde vara påbörjat redan inom ett år. Arbetet kommer igång tidigast i höst då den nya infarten är klar. – Bron kommer att höjas med ca 1 meter, säger Hoffman. Den fria höjden mellan bron och vattenytan måste vara minst 1,45 meter mitt i älven. Arbetet kommer att ta ca tre månader och under den tiden är bron stängd för trafik. – Då Stora Bron blivit upphöjd är kraftverksbygget i princip avslutat, säger Gustav Hoffman.


Johan Sandberg, Jakobstads Tidning juli 1984.


Lars Pensar digitaliserade tillhandahöll med kommentaren:


Under sina år som stadsträdgårdsmästare satte Bror Sandström sin prägel på staden genom blomsterplanteringar, gräsmattor och parkbänkar bland annat, vilka sommartid var en fröjd för ögat. En stor del av dem fungerar fortfarande 25 år efter det att artikeln skrevs.

När det gäller den planerade gångstigen från Topeliparken till Kuddnäs, en gångstig som skulle fullständiga strandpromenaderna längs bägge sidor av älven och utgöra en direkt gångförbindelse till Kuddnäs, förefaller det som om dunkla krafter tillsvidare förhindrat anläggandet av denna gångstig. Däremot upprätthålls en snöskoterled längs den önskade gångstigen till Kuddnäs.

Juthbacka teater köpte Scala 1985 och i och med det eliminerades tanken på friluftsscen (tillsvidare) som möjliggjorde teater året runt. Och därmed amfiteatern nedanför dammen, men den platsen kunde utnyttjas till mycket mer än fritidsfiskarenas fiskrensning och -grillning och ungkarlarnas öl i sommarkvällen. Men i väntan på en bättre användning kunde man åtminstone hitta på ett namn på platsen.


Läs mer:
Fler intervjuer med Bror.
Fontänen kom på plats 1988.
Kraftverksutbyggnaden och Ljusparken 2014–2020.
Fler artiklar ur JT.
(Inf. 2011-10-30, rev. 2021-01-05 .)