Notiser från början av 1894

 

Trodde att det fanns inga tidningsartiklar fanns från år 1894 (men upptäckte sen en som inte fanns i innehållsförteckningen), så jag sökte Nykarleby i Nationalbibliotekets digitala samlingar och det blev ca 3400 träffar, varav några från början av året publiceas. Många notiser behandlade järnvägsprojektet.

   
   
Innehåll  
Dödsfall: Lorenzo Mathesius 13/1
Dödssfall: Sofia Katarina Burman 16/1

Gårdsköp

17/1
Korrespondens från Munsala 30/1

Ny bro af sten öfver Nykarleby elf

”  
Inga utlänningar 3/2
De högst taxerade 9/2
Dödsfall: S. S. Söderström 10/2
*

— Dödsfall

— — —

Till följd af influensa och däraf förorsakad lunginflammation afled den 9 dennes å Verho fideikomiss i Padasjoki socken Lorenzo Mathesius i en ålder af 76 år. Den aflidne, som var yngste son till framlidne kaplanen och „skolprästen” i Nykarleby Nils Mathesius o. d. maka Maria Elisabeth Jute, var född den 5 aug. år 1871. Efter att en kortare tid hafva studerat vid universitetet i Helsingfors, begaf sig M. till sjöss samt tillhörde därefter någon tid finska sjöekipaget. De sista åren af sin lefnad vistades M. hos sin systerdotterson å Verho egendom. Med Lorenzo Mathesius, som var en af de få ännu lefvande gamla tidens män, upphör namnet Mathesius i Finland. Han var den sista manliga medlemmen af denna på sin tid kända släkt.


Åbo Tidning, 13.01.1894, nr 11, s. 2, spalt 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Georg Mathesius 1732–1816. En österbottnisk präst, skald, och nationalekonom av Ronny Borgmästars.
(Inf. 2024-04-21.)

*

Dödfall

 

Tillkännagifves

att

E n k e f r u

Sofia Katarina Burman,

född BURMAN,

stilla och fridfullt afled i Nykarleby stad den 11 Januari 1894 kl. 1,30 f. m. i en ålder af 68 år och 8 månader; till djup sorg och saknad för oss, 3 barnabarn, 4 systrar och 2 bröder, anförvandter och många vänner.

Nanna och Hugo Grundfeldt.

född Burman.                                     

     Min själ trängtar efter din frälsning, jag hoppas på ditt ord. 184


Vasabladet, 16.01.1894, nr 7, s. 1.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2022-10-30, rev. 2024-04-21 .)

*

 

— Gårdsköp i Nykarleby. Vid den 10 dennes i Nykarleby hållen frivillig auktion, inropades f. d. hotellföreståndarinnan Maria Laitilas gård af telegrafrevisor S. Myntti. Köpeskillingen utgjorde 2,370 mk.


Vasa Tidning, 17.01.1894, nr 5 Halfveckoupplaga, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Telegrafen – en historisk återblick av Folke Holmström.
(Inf. 2024-04-21.)

*

Korrespondens

Munsala, d. 15 jan. 1894

Församlingens valda ombud jämte öfriga röstegande väg- och brobyggnadsskyldige i byggnadslaget till en allmän stämma i Nykarleby, sammanträdde d. 10 d:s, för att afge yttrande i frågan om Nykarleby bibanan. Då denna bana är ämnad att dragas långsefter den af vägbyggnadslaget Nykarleby landsförsamling, Munsala socken och Jäppo kapell, underhållna Kofjoki stationsvägen, genom staden och öfver »storbron» ned till stadens hamn, hvilken trafikled ganska allmänt anlitas både sommar och vintertid, så ansåg flertalet af de stämmobesökande att en järnväg, längs denna sträkka, skulle blifva till stort hinder för den öfriga vagtrafiken och på denna grund motsatte man sig förslaget.

För några dagar sedan häktades bondemågen Anders Stenbacka härstädes för misstankar att ha begått dråp. Den häktade har en tid förut visat tecken till sinnesrubbning och själfmordsmani.

Influensan har begynt göra sin rund äfven på denna ort, visserligen ännu i mindre omfång än hvad som höres från andra ställen, men, engång börjad, skall väl sjukdomen sprida sig med förökad fart.

En sjukdom hos hästar är också gängse i orten, som består i hosta, modlöshet och bristande matlust hos djuren.

Sandnäs glasbruk, som ett par år stått ovärksamt, kommer jämte på platsen befintligt vedlager och annat att försäljas å offentlig auktion i nästa månad. Läget är utmärkt godt på östra stranden af Monäs sundet med tillräckligt djupt vatten för sjöfarten invid kajen, och god väg ifrån allmänna postvägen ned till bruket. Äfven skogar för vedbehofvet finnas till salu i omedelbar närhet. Vi önska att i den blifvande ägaren finna en yrkesskicklig person, som med fördel skall häfda sin egen och på samma gång brukets ekonomiska framtid. I. N.

— Ny bro af sten öfver Nykarleby elf. I anledning af Nykarleby, Jeppo och Munsala kommuners, hvilka tillsammans bilda ett vägbyggnadslag, hos guvernören i länet gjorda anhållan om förordnande för sakkunnig person att på kronans bekostnad uppgöra ritning och kostnadsförslag till en tilltänkt ny bro af sten öfver Nykarleby elf i närheten af Nykarleby stad äfvensom handhafva ledningen vid brobyggnadsarbetets utförande, hvartill guvernören tillstyrkt bifall, har senaten den 20 i denna månad bemyndigat guvernören i länet,  icke allenast att utfärda förordnande för vederbörande distriksingeniör att, kostnadsfritt för de vägbyggnadsskyldige, uppgöra ritning och kostnadsförslag till omförmälda brobyggnad äfvensom handhafva ledningen vid brobyggnadsarbetes utförande, utan ock af allmänna medel till berörda distriktsingeniör utanordna den honom härför författningsenligt tillhörande ersättning.[ Redan 1811 fanns planer på stenbro.]Vasabladet, 30.01.1894, nr 13, s. 3. Det blev som bekant ingen stenbro.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Storbron i kapitlet Fakta.
(Inf. 2024-04-21.)

*

— Inga utlänningar ha inom Nykarleby stads område funnits bosatta under år 1863.


Vasa Tidning, 03.02.1894, nr 10 Halfveckoupplaga, s. 2
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2024-04-21.)

*

— De högst taxerade

— — —  

Högst taxerade i Nykarleby äro:

— Kommunala utskylderna komma under innevarande år att utgå med 2 proc. af inkomsten eller 4 mk per skattöre. — V. T.


Hufvudstadsbladet, 09.02.1894, nr 32, s. 4. Här sorterade i taxeringsordning och uppställda med punkter.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2024-04-21.)

*
Dödsfall. I torsdags afled i Kimito seminaristen S. S. Söderström. Den aflidne började sin bana vid seminariet i Nykarleby hösten 1892. Men han var utrustad med en svag kropp och kunde ej uthärda det ansträngande arbetet i seminariet. Oaktadt han från första början kände sig sjuklig fortfor han i det sista att arbeta mera än hans krafter tilläto. Lungsoten satte en gräns för hans ifriga sträfvande och han dog, saknad af en talrik kamratkrets vid skolan, endast 19 år gammal. —  V. T.


Helsingfors Aftonblad, 10.02.1894, nr 34, s. 2
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Om tuberkulos av Erik Birck.
(Inf. 2024-04-21.)Läs mer:
Fler artiklar ur tidningarna.
(Inf. 2024-07-21, rev. 2024-04-21 .)