Nykarleby:

Affärshus, barnträdgård i stadsplan för Nystaden

ETT VÅNINGSHUS med affärslokal och tomtområde lämpligt för en barnträdgård finns med i det förslag till stadsplaneändringar för kvarteren väster om Staketgatan i Nystaden som stadsstyrelsen i Nykarleby i princip godkände på onsdagskvällen. Tre punkthustomter öster om Staketgatan blir enligt förslaget egnahemstomter och byggnadsbyrå K. E. Nyman som sedan flera år reserverat de tre tomterna kommer eventuellt att ansöka om ett nytt område för radhus lite längre västerut.


I anslutning till de tre egnahemstomterna reserveras ett område för rekreation. Samtidigt kan man också behålla en talldunge orörd. Det område norr om våningshusen vid Staketgatan, vilket i nuvarande stadsplan reserverats som skolområde flyttas väster ut (i pilens riktning på kartan) och i stället placeras två våningshus, varav det ena blir kombinerat bostads- och affärshus, på östra halvan medan den västra blir grönområde. Det är här man tänkt sig att en barnträdgård eventuellt kunde placeras eftersom det här blir centrum för det nya bostadsområdet i Nystaden. En breddning av gatorna blir det också.

Västerut från våningshusen på Staketgatan har man ritat in två rader av egnahemstomter med fem tomter i varje rad. Det är den östra raden som K. E. Nyman sannolikt kommer att anhålla om för ett radhusbygge. De övriga fem kan användas för egnahem eller radhus — beroende på efterfrågan.

Dessa tomter är bara en liten del av en större plan som skall göras  upp  för  området  intill Skogsparken som nu kartlagts och delplanen görs för att tillgodose årets behov, berättar fastighetsing. Henrik Manns. Efterfrågan på egnahemstomter har varit mindre i år än tidigare — kanske beroende på att husen på Staketgatan blivit färdiga och kanske också beroende på, de ökade byggkostnaderna.

Närmast går förslaget till stadsfullmäktige. Om det blir förord där sätter byggnadskontoret igång att rita. Det finns också andra ändringar i stadsplanen som är aktuella — bl.a. förutsätter godkännandet av de nya finska gatunamnen en ändring av stadsplanen — och alltsammans kommer så småningom att insändas för fastställelse.



De största ändringarna i stadsplanen föreslås i kvarter 604. Skolområdet flyttas västerut och kvarteret indelas i två tomter för våningshus och ett lekområde, där eventuellt en barnträdgård kan placeras. De tre punkterna [= punkthusen] i kvarter 609 och 613 blir i stället tre egnahem och grönområdet förstoras. Nytt är två rader av egnahemstomter väster om nuvarande planeområde. [Förstoring.]


Jakobstads Tidning den 30 augusti 1974.




Ågränd som inte förverkligades, men vägen upp förbi Sundells och lusthuset från Brunnshomarna och Sundells verkstad och tryckeri gick här. Det var det som du tyckte var märkvärdig platsbeskrivning i Bror Johanssons vandringsbeskrivning.
Foto: Lars Pensar i augusti 1964. Vita huset skymtar bakom björken till vänster. Förstoring. Brostugan och Storbron
(Inf. 2011-10-27.)


Lars Pensar tillhandahöll och kommenterade.


Läs mer:
Stadsplan 1971.
Stadsplan 1975.
Fler kartor och stadplaner.
Fler artiklar ur JT.
(Inf. 2011-10-23, rev. 2015-09-27 .)