Föreningen Folkhälsans
parklek i Topeliusparken


Nykarlebybarn
får parktanter

FÖRENINGEN Folkhälsan i Nykarleby med omnejd., Munsala och Jeppo begrundade vid sitt senaste höstmöte ett väckt förslag om upptagande av s.k. parktantsverksamhet. Mötet var enigt om att ett verkligt behov för dylikt arbete förelåg och en kommitté bestående av fruarna Nancy Seidel (ordförande). Maj-Lis Sourander och Birgit Renvall erhöll i uppdrag att vidtaga nödiga förberedande åtgärder för sakens ordnande.


Till mötet hade ett 10-tal unga mödrar också insänt en uppmaning att Folkhälsoföreningen skulle åta sig att försöka få till stånd en parktantsverksamhet i staden. Kommittén har arbetat snabbt och planen har fortskridit så långt att lämplig tant vidtalats att sköta barnen. Trädgårdsmästare Bror Sandström och byggmästare Nils Levlin är från stadens sida inkopplade och Topelieparken anses vara en mycket lämplig plats som barnpark. Topelius och barnen hör samman. För att verksamheten skall komma igång fordras emellertid ett mindre startkapital och från föreningens sida har en anhållan om ett extra anslag tillställts stadsstyrelsen. Parktanten skulle avlönas av barnens föräldrar och verksamheten sålunda bli självförsörjande. Stadsdirektör Börje Nygård är också positivt inställd till den nya aktiviteten.

Föreningen folkhälsan i Nykarlebynejdens kan detta år fira 50-årsjubileum. Ordförande Ture Granqvist är glad att jubileumsåret kan inledas med denna nya aktivitet och hoppas att arbetet kan komma igång i början av instundande marsmånad med ett 10-tal barn under barnträdgårdsåldern.


Jakobstads Tidning den 29 februari 1972.
*     *     *

 

Tio barn i Nykarleby-park
Utrustning saknas alltjämt


Till vänster på bilden parktanten Anita Grön och ett par av hennes skyddslingar. Nere till höger får Camilla hjälp med att samla ihop sina leksaker av mamma.


VÅREN ÖVERRASKADE parktanten i Nykarleby, fru Anita Grön och hennes tio småbarn i Topeliusparken. Det som var drivor att åka kälke på ena dagen smalt ned till den andra och gröna grässtrån sticker upp lite här och var. Drygt en vecka har parktantverksamheten varit igång och skall pågå till sista maj. Det är bara ett försök det här, säger Maj-Lis Sourander — i höst börjar vi riktigt på allvar.


Det är föreningen Folkhälsan i Nykarleby som satt igång verksamheten på begäran av några mammor. Nu väntar man bara på att staden skall sätta upp ett stängsel runt den del av parken där ungarna leker. Medel för ändamålet anslogs vid senaste fullmäktigemöte. Området är också planerat som lekpark i de ritningar som finns över parken.

Det är annars penningbristen som är värsta problemet för parkkommittén. Det avspeglar sig självfallet i själva verksamheten. Man saknar tills vidare helt utrustning i parken.

Meningen är att skaffa bl.a. rutschkana och leksaker, men som sagt, det finns inga pengar. Fru Sourander berättar att kommittén planerar att uppvakta andra organisationer för att få hjälp.

25 mark per månad kostar det per barn i parken. Mellan halv tio och tolv får ungarna leka under fru Gröns uppsikt. Hon ser till att de rör sig så att de inte fryser, men säger att det är lite problematiskt eftersom det inte finns någonting annat än barnens leksaker att sysselsätta dem med. De äldre sysselsätter sig själva, men de yngre sitter gärna stilla och ser på.

Barnen är i åldern två till fyra år, d.v.s. före barnträdgårdsåldern. Blir de fler finns det möjligheter att anställa en hjälptant. Detta blir, tror fru Sourander, aktuellt till hösten. Hon skulle också gärna se att flera unga mammor var med och delade ansvaret för verksamheten.


Jakobstads Tidning den 17 mars 1972.
Margite Enlund tillhandahöll.


*     *     *Man fick både rutschkana och staket till lekparken som fanns i delen närmast Lybecksgatan. Staketet byggdes av röda plastspjälor, som eventuellt var tillverkade vid Prevex. Nu nästan femtio år senare är hälsosystern Birgit Renvall den enda kvarlevande av personerna som nämns i artiklarna. Bilden ur film av Holger Haglund från tidigt sjuttiotal tillhandahölls av Helena Haglund.


Läs mer:
Parktantsverksamhet i Föreningen Folkhälsan i Nykarleby med omnejd, Munsala och Jeppo, 50 år 1922-1972 av Ture Granqvist.
Fler artiklar ur JT.
(Inf. 2021-08-25, rev. 2021-08-25 .)