Oy Svarvars
Trävaruhandel Ab

Ab Nykarleby
Ekopaint Oy


 

Loggan ritad av Johan Wik, som även ritat andra företagsloggor.

Nykarleby Byggservice Ab

Ab Ekonoment Oy

   

Ingenjörsbyrå Cay Kronqvist

(Nu Ingenjörsbyrå Kronqvist Ab Oy)


Sandvägen 4
Bangatan 39Några milstolparSvarvars hall 1999 eller 2000, ett decennium innan Ringvägen bygggdes. Förstoring.
Anna Svarvar tillhandahöll.Svarvars hall från 1999 till vänster, Bangatan i förgrunden och Ringvägen i bakgrunden. Förstoring.
Från företagets webbplats. Foto: Bildström.Utsnitt ur panorama från Ekopaints område.Utvecklingen av Svarvars och Ekopaints område från 1980–2020. Kovjokivägen i förgrunden och Ringvägen i bakgrunden. Förstoring.
Anna Svarvar tillhandahöll.Ringvägen som övergår i Järnvägsgatan till höger, Sandvägen i övre vänsterkant och Bangatan går tvärs över i mitten. Ekopaints anläggning ovanför den och Svarvars nedanför. Tomterna som Svarvars reserverade 2011 har ännu inte tagits i anspråk. Från Kartplatsen.

   
   

Artiklar

 
Kursiv = Annan sida.  
Förklaringar krävs till överskridningar 1980
Fick dåligt tomtanbud, flyttar till grannkommun
Annons för Svarvars 1981
Trävaruhandeln utvecklas positivt 1983
Lagerhallar ger jobb åt nytt nkbyföretag 1987
Tre nkbyföretag under samma tak 1988

Efterlängtad satsning i Nykarleby: Ekonoment till Juthashallen

1990
Nytt företag i Nykarleby vacuummålar ytterpanel 1991
Nykarleby och Sollefteå spikade kontakter i trä
Svarvars produktion till Eko-Paint 1992
Eko Paint bygger ny hall 1994
Svarvars bygger produktionshall 1999
Svarvars bygger trävaruhus i Nykarleby
Svarvars invigningsannons
Ekopaint bygger ny hyvlingslinje 2002
Hyveln går dygnet runt vid Ekopaint 2004
Utbildad kock fick smak för trä. Träbranschen vill nå unga
Byggvirke kan bli bristvara i vår 2006
Virket sålt redan innan det sågas 2007

Svarvars växer i Nykarleby

2011
Svarvars säljer via webben 2012
Annons för Svarvars

Ekopaint läggs ner

Annons för Svarvars 2015
Svarvars rävhusannonser 2016
Trä – levande och förnybart 2020
Från idé till ett etablerat företag inom träförädlingen i Finland 2021
Annonser för Svarvars

*     *     *

Nykarleby:

Förklaringar krävs
till överskridningar

Stadsstyrelsen i Nykarleby är missnöjd med att förvaltningsorganen inte kommit med några förklaringar till de överskridningar som gjorts i 1979 års budget.

— — —

Styrelsen föreslår att fullmäktige tecknar kommunal borgen för Svarvars trävaruhandel, som planerar att bygga en industrihall på 450 kvm i Nykarleby. Totalinvesteringen är på 750.000 mk och den lånesumma som man begär kommunal borgen för 150.000 mk. Lånegivare är försäkringsbolaget Kalervo. Staden får inteckning i hallen för 250.000 mk.

— — —

Normens skola skall få ett nytt vattentak och stadsstyrelsen föreslår att det anslag man har i budgeten, på 110.000 mk, får överskridas med 80.000 mk. Arbetet har getts åt byggnadsentreprenör Hans Cederberg som hade det lägsta anbudet – på 186.000. Arbetet startar så snart terminens slutar.


Jakobstads Tidning den 29 maj 1980.
(Inf. 2021-01-31.)


*     *     *

Kenneth Svarvar flyttar inte från Bennäs omedelbart, fast det kanhända ser ut så på bilden. Han flyttar ett halvfabrikat endast till en annan hög. Ynglingen i bakgrunden heter Jan-Erik Backlund och är anställd hos Svarvar.
[Kolorering: Peter Gullback.]

Från Bennäs till Nykarleby

Fick dåligt tomtanbud
flyttar till grannkommun

PEDERSÖREFÖRETAGET Svarvars Trävaruhandel drar upp sina bopålar i Bennäs och flyttar dem till Nykarleby. Som bäst håller en grävmaskin på med att jämna ut marken och röja väg till platsen för en planerad hall på Nykarleby industriområde. Hallen blir 450 kvadratmeter stor plus sociala utrymmen och beräknas kosta 750.000 inklusive investeringar i maskiner. Stadsstyrelsen har också förordat begärd kommunal borgen för ett 150.000 mk stort lån.

NYKARLEBY får således ett företag i trävarubranschen, något man saknar för närvarande. Eftersom Svarvars också tillverkar räv- och minklyor hannar företaget så att säga mitt i smöret, i en region med stark anknytning till pälsdjursnäringen. Men enligt företagsledaren, Magnus Svarvar, flyttar man från Pedersöre delvis därför att kommunen inte tillmötesgått företagets önskemål om industritomt.


Vi har underhandlat med kommunmyndigheterna om alternativa lösningar till en tomt för vårt företag men inte blivit erbjuden sådan plats som vi kan acceptera. De tomter som erbjudits är på så låg mark att det skulle ha blivit allt för kostsamma att utfylla. Inte heller vårt förslag om att vi köper tomtmark av privatägare godkändes av kommunen. Där ligger kommande generalplan för kommunen i vägen, omtalar Magnus Svarvar.Här slår Kjell Svarvar ner företagets bopålar på industriområdet i Nykarleby. En hel hektar mark att röra sig på, bara sand under ytskiktet. Redan i juli—augusti räknar han med att hallen ska stå färdig.


Företaget verkar nu i hyrda utrymmen på Nyhalla i Bennäs.

Utrymmena uppges vara alldeles för små för den verksamhet som Svarvars Trävaruhandel utvecklat. Bl.a. tillverkar företaget packlådor och häckar för industrin, mink- och rävlyor samt hyvlad panel för bostadsinredningar.

På sommaren går det någorlunda då man kan vara ute och spika säger Svarvar, men under vintermånaderna behöver man nog tak över huvudet i sånt här arbete. I hyrda utrymmen kan man ju inte heller planera och utveckla företaget efter behov. Vi är således tvungen att flytta för att överhuvudtaget kunna fortsätta verksamheten. Eftersom vi nu inte kunde komma till någon lösning i Pedersöre kommun måste vi naturligtvis försöka på annat håll.

Egentligen är vi mycket tacksamma mot kommunen för att sakerna fick den här utvecklingen. I annat fall hade vi inte kommit oss för med att etablera oss i Nykarleby. Där blev vi från första början väl bemötta och det visade sig att den tomt som vi blev anvisade är mycket ändamålsenlig. Jag har räknat ut att vi vinner så mycket på iordningställande av tomten som ett par årslöner för pojkarna. Så dyrt hade det blivit att fylla ut de tomter som Pedersöre erbjöd innan man alls kunnat tänka sig att börja bygga.

Svarvars Trävaruhandel sysselsätter för närvarande sex personer. Förutom bolagisterna Magnus Svarvar och sönerna Kenneth och Kjell har man tre anställda. Sedan företaget kommit igång i Nykarleby räknar man med att utöka produktionen och anställa mer folk.


Halva sanningen

Det stämmer, att vi inte kommit överens, säger kommundirektör Hans A. Enqvist. Men detta är bara halva sanningen. Det är svårt om den ena parten bara ställer krav. T.ex. vad gäller priset på tomtmarken så fordrade Svarvar, åtminstone i början, samma subventionering som kommunen beviljat företag tidigare. Fullmäktige har sedermera fastställt priset på industritomterna till 1,50 mk/kvm, som också kommunstyrelsen har att rätta sig efter.

Vi har försökt att tillmötesgå Svarvar med alternativ till tomter utan att lyckas. Det är klart att en industri inte kan placeras var som helst, därför har kommunplanerarna öppnat industriområden i olika delar av kommunen. Jag har den uppfattningen att Pedersöre har skött industrietableringsfrågan väl inom de gränser som beslutfattarna dragit.

Gärna skulle vi ha sett att Svarvars företag stannat kvar men jag tror att han vinner på att flytta till Nykarleby. Detta bör också ses som en vinst för regionen, att företagen fördelar sig i regionen efter behov. Vi bör komma ifrån lokalpatriotismen och inte strida kommunerna emellan om industrietableringar, liksom också företagen borde frångå köpslåendet med kommunerna, säger kommundirektör Enqvist.


Lennart Svanbäck, Jakobstads Tidning den 30 maj 1980.
Anna Svarvar tillhandahöll.
(Inf. 2021-02-03.)


*     *     *

BYGGARE!

FARMARE!

Behöver du trävaror för bygget?
Hos oss får Du bl.a.

Satsar Du på kvalitet liksom vi?

  • paneler
  • lister
  • hyvlat virke
Våra mink- och rävlyor är verkligt högklassiga

— och vi finns inom räckhåll!

SVARAVARS TRÄVARUHANDEL

Nykarleby, tel. 20 978


Jakobstads Tidning den 15 april 1981.
(Inf. 2021-01-31.)


*     *     *

Lagerhallar ger jobb
åt nytt nkbyföretag

Lagerhallar är den främsta produkten för det nybildade företaget Nykarleby Byggservice Ab. Företaget räknar med en marknad för lagerhallar med tanke på pälsdjursnäringen.

Som bäst har företaget ett tiotal hallar under byggnad. Dessutom har företaget hand om Abekos utbyggnad samt läktaren, redskapsskjulet samt speakerhytten vid Skogsvallens sportplan.


Nykarleby Byggservice har fyra delägare. Cay Kronqvist är den enda heltidsanställda ägaren. De övriga är Kjell och Kenneth Svarvar Jan-Erik Backlund. I detta nu sysselsätter företaget sju personer förutom Kronqvist.

— För tillfället finns det alltför mycket arbete, säger Kronqvist. Men denna bransch är säsongsbetonad. Om det går som räknat har vi arbete till januari. Vi räknar med att sysselsätta tre eller fyra personer också under vintermånaderna.

Förutom arbetet som görs åt kunder skall företaget bygga en egen hall på Sandvägen, invid Svarvars Trävaruhandel. Hallen som inrymmer kontor, sociala utrymmen samt varma och kalla utrymmen blir på ca 300 kvm.

Hur mycket hallprojektet kostar är ännu öppet eftersom de slutliga ritningarna inte är klara. Kronqvist säger ändå att det handlar om en investering på hundratals tusen mark. Hallbygget inleds i höst.Cay Kronqvist avbildad på Skogsvallens läktare, är en av delägarna i Nykarleby Byggservice. Läktaren, speakerhytten och ett redskapsskjul vid idrottsplanen var ett av företagens första projekt.


Historien bakom företaget börjar våren 1986 då Cay Kronqvist dimitterades som byggnadsingenjör. Senare på sommaren registrerades företaget Nykarleby Byggservice. Samma sommar utvecklade Kronqvist byggnadselement åt Svarvars Trävaruhandel. I och med det fann de bägge företagen varandra. I vår har Nykarleby Byggservice blivit aktiebolag medan byggnadsverksamheten kom igång i april.

—  Vi har ett ekonomiskt system att bygga ett bra väggelementen säger Kronqvist. Systemet bygger på att göra en bra vägg med liten virkesåtgång och arbetsinsats. Elementen byggs som modulelement i standardmått. Dessa kan man kombinera hur man vill i fråga om längd och bredd på lagerhallen.

— Det verkar finnas en marknadslucka för lagerbyggnader, säger Kronqvist. De senaste åren har farmarna byggt mink- och rävhus. Samtidigt har de köpt maskiner och annan utrustning som de nu behöver få tak över.

På egnahemshusmarknaden ämnar företaget inte nämnvärt satsa.


Johan Sandberg, Jakobstads Tidning den 9 juli 1987.
(Inf. 2021-01-31.)

 


*     *     *

Tre nkbyföretag
under samma tak

Cay Kronqvist är den gemensamma nämnaren för de tre företag som i månadsskiftet februari-mars flyttar in i en nybyggd hall vid Kovjokivägen. Det är nya Ab Ekonoment Oy, Nykarleby Byggservice och Ingenjörsbyrå Cay Kronqvist.


Ekonoment ägs av Kronqvist, Kjell och Kenneth Svarvar och Jan-Erik Backlund. Ca 1 miljon mark har man investerat i den nya hallen.

Det nya företaget, Ab Ekonoment Oy, sysslar enbart med tillverkning av element som kommer att produceras i den nya hallen.

Det är element till kalla lagerhallar som vid behov kan isoleras på platsen, berättar VD:n Cay Kronqvist, 23.

— Elementen görs främst till ekonomibyggnader, pälsningshus, garage och lager. Elementen är 1,20 breda och kan varieras enligt kundernas önskemål.
Ekonoment har hittills verkat på hyra inne hos grannen, Svarvars Trävaruhandel, eftersom Kjell och Kenneth Svarvar äger hälften av det nya företaget.

Kronqvists andra företag, Nykarleby byggtjänst [ska vara byggservice], står sedan för byggnadsarbeten och montering av elementen som tillverkats av Ekonoment.

I elementproduktionen anser man sig funnit en inte överrepresenterad nisch i byggnadsbranschen.

— Det är en enkel, rationell produkt som verkar ha marknad, säger Kronqvist.

— Elementen är virkesbesparande och planeringskostnaderna låga. Men man måste vara försiktig, branschen är pressad. Vi aktar oss för alltför vidlyftiga investeringar, det får inte bli för stort.

Ingenjörsbyrå Cay Kronqvist som också flyttar in i den nya hallen kommer att syssla med planering av vidare karaktär. Bl. a. egnahemshus, men också utveckling av Ekonoments produktion.Cay Kronqvist och Kjell Svarvar är två av delägarna i Ab Ekonoment Oy, som tillsammans med Kronqvists båda andra företag flyttar in i nya hallen i Nykarleby.

[Kolorering: Peter Gullback.]


Hallen vid Kovjokivägen blir 300 kvm i bottenplan. Övre våningen blir bl.a. kontor. I anslutning till produktionshallen byggs ett lager på 200 kvm. De tre företagen kommer att ha gemensam kontorist. Ca 1 miljon kostar nybygget inklusive maskiner.

I dag har företagen ca 10 anställda. Vid högsäsong räknar man med att siffran kommer att vara närmare 20.

Framtidsplanerna för Ab Ekonoment Oy är eventuellt takstolstillverkning och så siktar man på att komma ut på den nationella marknaden. Man håller som bäst på och knyter kontakter med försäljare runtom i landet.


Anci Holm, Jakobstads Tidning den 16 januari 1988.


Läs mer:
Ingenjörsbyrån flyttade småningom till f.d. Sjöholms affärshus.
(Inf. 2021-01-31.)


*     *     *

Efterlängtad satsning i Nykarleby:

Ekonoment till Juthashallen

Elementföretaget Ekonoment i Nykarleby har långtgående planer på att utvidga träelementtillverkningen. I planerna ingår även att flytta större delen av produktionen från hallen i stadens centrum till Juthashallen.

Det finns även ett föravtal på hyreskontrakt av Juthashallen, som ägs av Lundarna på Glas-Service i Jakobstad. Juthashallen har stått öde och så gott som oanvänd sedan Oravais Hus lade ner verksamheten där.

Cay Kronqvist, en av Ekonoments ägare, bekräftar att diskussioner förs, men han vill inte desto närmare presentera företagets framtidsplaner förrän alla bitarna ligger på plats.Mycket vatten har flutit förbi Jutashallen, sedan elementhustillverkningen upphörde där. Nu planerar emellertid Nykarlebyföretaget Ekonoment att återuppta elementproduktion i hallen.


Han medger dock att ett avgörande kan ske redan inkommande vecka, Han vill däremot inte avslöja när produktionen skall inledas i Juthashallen. Utvidgningen betyder även nyanställningar, bekräftar Kronqvist. Hur många vill han dock inte sia om.

För tillfället sysselsätter Ekonoment omkring 10 personer. Företaget ägs i huvudsak av Cay Kronqvist, Jan-Erik Backlund samt av Kjell och Kenneth Svarvar, som också äger Svarvars Trävaruhandel. Tillsammans äger de även Nykarleby Byggservice, som för tillfället ger arbete åt 15 personer.

Den renodlade byggnadsverksamheten hålls emellertid på sparlåga. Åtminstone tills efterfrågan och priserna stiger, säger Cay Kronqvist.

Ekonoment har till stor del sikte på export. Sverige betraktas som den framtida och huvudsakliga marknaden. Företaget är sålunda inte beroende av närregionen för att få avsättning för sina produkter.

Marknadsnischen är träelelement till radhus och större hallar.Cay Kronqvist, 25-årig företagsledare och ägare i Ekonoment, smider stora planer för framtiden. Förverkligas planerna utgör de en efterlängtad företagssatsning i Nykarleby.


Britt Sund, Jakobstads Tidning den 19 april 1990.
(Inf. 2021-01-31.)


*     *     *

Ett minne av EkonomentEkonoment sponsrade takstolarna till hallen som byggdes vid Gamla hamn i Jakobstad. Så ser det i alla fall ut med tanke på mängden reklamskyltar. Antagligen var det för Jacobstads Wapen, för Ekonoment är inte omnämnda i smmanhang med hallbygget för Vega 1995 som numera förvaras ii hallen.Lite synd att jag råkade fota en skadad logga vid besöket den 4 juli 2023.


(Inf. 2023-08-29.)


*     *     *

Nytt företag i Nykarleby
vacuummålar ytterpanel

Wisaforest går samman med Påras och några privatpersoner i trävarubranschen i ett bolag och planerar att börja med målning av ytterpanel för bostäder. Verksamheten kommer att dras igång i produktionshallen vid Svarvars Trävaruhandel i Nykarleby i slutet av april.


Kjell Svarvar, som kommer att sitta som vd i det nya bolaget Oy Ekopaint Ab, säger att det rör sig om en helt ny målningsmetod med vacuum. Maskininvesteringen går lös på ca [?] mark och beräknad produktion första året ligger på ca [?] kubikmeter målad ytterpanel. Bolaget räknar med att ha [?] anställda till att börja med. Men på sikt tror Svarvar att det kan bli fråga om att anställa några till.

Den nya målningsmetoden med vacuum ger många fördelar. Bl.a. blir det mindre spill och betydligt bättre täckning kring träets struktur, säger Kjell Svarvar. Vacuummetoden är rätt unik och det finns bara en handfull övriga företag i Finland som har liknande anläggningar.

Han uppger att det är elementhustillverkare i nejden som är de tilltänkta kunderna. Men företaget kommer också att marknadsföra produkten till industrin, byggfirmor och privata kunder. Det är främst Wisatimber, Påras och Svarvars Trävaruhandel som kommer att sköta om marknadsföringen. Wisatimber är en enhet inom Wisaforest.

— Vi har fört diskussioner om det här sedan i höstas, uppger Kjell Svarvar. Eftersom både vi och Wisatimber, var och en på sitt håll, hade planerat starta en målningslinje, ansåg vi att det var bäst att slå våra pinaler ihop. Och tack vare ett gammalt samarbete med Ingmar Sjöblom på Wisatimber var det inga problem att gå ihop i ett bolag. Trävarubolaget Påras kom också med tack vare gamla och nära kontakter.Kjell Svarvar uppger att den nya målningslinjen passar bra in i produktionshallen i Nykarleby.
[Kolorering: Peter Gullback.]


Sex aktionärer delar på en aktiestock på 120.000 mark, nämligen Kjell och Kenneth Svarvar, Jan-Erik Backlund, Cay Kronqvist, Wisaforest och Påras. Styrelseordförande blir Bo Wikström på Wisaforest, som kan utnyttjas genom sina affärskontakter till elementhustillverkarna.

Svarvars Trävaruhandel producerar bl.a. hyvlade lister och panel. Kjell Svarvar tror att den nya målningslinjen kommer att bli ett bra komplement.

— Samarbetet med Wisaforest kan också vara ett bra sätt att i framtiden komma ut på EG-marknaden, tror Kjell Svarvar. Han anser att det kan var nyttigt för ett mindre företag att ha nära samarbete med de stora.


Leif Sjöholm, Jakobstads Tidning den 8 mars 1991.
(Inf. 2021-01-31.)


*     *     *

Svarvars produktion
till Eko-Paint

Nykarleby Eko-Paint har köpt produktionsenheten vid Svarvars Trävaruhandel. I affären ingår hyvleriet och maskinparken. Svarvars Trävaruhandel koncentrerar sig i fortsättning enbart på försäljning av trävaror.


Nykarleby Eko-Paint bildades för ca 18 månader sedan. Det har hittills sysslat med grundmålning av karmar med Wisatimber som största kund. Svarvars Trävaruhandel äger en tredjedel i Eko-Paint. Övriga delägare är Wisaforest, Påras, Cay Kronqvist och Jan-Erik Backlund med en sjättedel var.

Produktionen som Eko-Paint köpt, fortsätter i utrymmena vid Svarvars i Nykarleby. Av de sex anställda har fem flyttats över till Eko-Paint. En anställd fortsätter med försäljningsuppgifter hos Svarvars.

— Vi utvidgar samarbetet med Wisatimber, säger Kjell Svarvar. Genom försäljningen får vi en bättre upplagd produktion.


Jakobstads Tidning den 18 juni 1992.
(Inf. 2021-01-31.)


*     *     *

Mera lager behövs

Eko Paint bygger ny hall

Det relativt nystartade företaget Nykarleby Eko Paint kör med förlig vind i seglen och just nu pågår grundningsarbetena för en 865 kvadratmeter stor lagerhall. Hyvlad och grundmålad träpanel, inner- och ytterpanel, är huvudprodukter.


Eko Paint grundades 1991 med Svarvars Trävaruhandel och Wisatimber som huvudintressenter. Företaget förädlar virket från Wisatimbers såg i Jakobstad. Styrelseordföranden Bo Wikström, försäljningschef på Wisatimbers inhemska marknad berättar att man med den nya lagerhallen, som bör stå klar redan i sommar, kan lagra färdig vara för vidare transport direkt till kund eller hamn.

— Avsaknaden av lagerkapacitet i Nykarleby har gjort att förädlad vara körts tillbaka till Jakobstad, nu blir hanteringen mera rationell, konstaterar Wikström.

Kjell Svarvar, vd för Eko Paint, berättar att bolaget har 13 anställda och att man senaste år grundmålade 3.000 kubikmeter virke.

– Verksamheten har tillväxtmöjligheter och en utveckling av måleriet är aktuell. Husfabrikerna liksom byggnadsfirmor är allt mer intresserade av förädlat virke, berättar Kjell Svarvar.

– Forskningen visar dessutom att grundmålning ger bästa skyddet för virket. Förr ansågs att huset bör stå en tid omålat, men nu vet man att nedbrytningen inleds så snart panelen är på plats om den inte är behandlad.

– Hyvling är också en viktig del av förädlingen och numera frågar byggföretagen också efter färdigt längdkapad eller ändspontad vara, konstaterar Bo Wikström.Grundningsarbetena pågår redan där en ny lagerhall skall byggas för Eko Paint. Vd Kjell Svarvar räknar med ytterligare utveckling av verksamheten i Nykarleby.

[Kolorering: Peter Gullback.]


Svarvars största
aktionären

Grundfärgen är snabbtorkande och fyra färgnyanser är de mest efterfrågade, vitt, grått, rött och gult. Eko Paint har också levererat färdigt täckmålad ytterpanel, men för täckmålning i större omfattning krävs en mera utvecklad teknik.

Svarvars Trävaruhandel är största part i Eko Paint och bolaget finns i anslutning till trävaruhandeln. Kjell Svarvar berättar att trävaruhandeln har anor från fadern Magnus Svarvars sågverksamhet i Purmo och Pedersöre. I medlet av 1970-talet bildades trävarubolaget med bröderna Kjell och Kenneth Svarvar som delägare, Kenneth är numera produktionschef på Eko Paint.

– Också trävaruhandeln visar tecken på uppsving, även om man fortfarande märker av lågkonjunkturen osäkerhet. De höga skinnpriserna märks i den lokala träförsäljningen, konstaterar Kjell Svarvar.Bertel Widjeskog, Jakobstads Tidning den 5 maj 1994.
(Inf. 2021-01-31.)


*     *     *

Svarvars bygger
produktionshall

Svarvars Trävaruhandel i Nykarleby planerar att bygga en 1 350 kvadratmeter stor hall för produktion, lagring och försäljning av träprodukter.


Hallen kommer att placeras i närheten av Svarvars övriga anläggningar.

I dag hör byggnadsplatsen till jordbruksområde. Men Nykarleby stad har tidigare förordat undantagslov med hänvisning till att området i stadsplanen reserverats för industriändamål.

Bolaget har nyligen fått Miljöcentralens undantagstillstånd för nybygget. Kjell Svarvar uppger att byggnadsarbetena kommer att dras igång inom kort.


Leif Sjöholm, Jakobstads Tidning den 17 februari 1999.
(Inf. 2021-01-31.)


*     *     *

Svarvars bygger
trävaruhus i Nykarleby

Säljer virke enligt ”drive in”-systemet

Svarvars Trävaruhandel i Nykarleby satsar 2,5 miljoner mark och bygger en ny hall för försäljning av trävaror. Samtidigt tänker företaget i helt nya banor när det gäller hanteringen och försäljningen av trävarorna.


VD Kjell Svarvar tror att hallen blir modernast i hela nejden. Nu kan kunderna köpa lister och andra trävaror enligt ”drive in”-systemet. Allt finns under samma tak. Kjell Svarvar talar om trävaruhus.

– Det betyder att kunderna kan köra in med bilen i hallen och plocka åt sig det han vill ha. Listerna och trävarorna finns i olika fack på båda sidor om de två gatorna i hallen. Idén med det här är alltså att det ska bli så överskådligt, trevligt och bekvämt för kunden som möjligt.

Det var i och med att Svarvars Trävaruhandel sålde sin gamla hall till Eko Paint som man valde att bygga helt nytt. Samtidigt får man ordning och reda med hanteringen av de sågade och hyvlade trävarorna. I den nya hallen går hälften av utrymmet åt att bereda rum åt kundernas rörlighet.

Inne i den nya hallen har arkitekten ritat ett skilt hus som rymmer kontor och utställningsutrymmen. Det blir alltså ett hus inne i huset.

I och med förnyelsen skall också sortimentet bli bredare när det gäller paneler och lister. Försäljningschef Ted Saari säger att man kommer att satsa ännu mera på förädlade produkter, det vill säga färdigt ytbehandlade paneler och färdigt lackerade golv och tak. Svarvars har ingen egen produktion utan satsar helt på försäljning.

– Och det är i första hand privata kunder vi riktar oss till, säger Kjell Svarvar. Men det är klart att vi kommer att serva våra gamla företagskunder med virke.


Ted Saari och Kjell Svarvar tycker själva att det är en intressant lösning att bygga ett skilt hus med kontor inne i trävaruhuset.

[Kolorering: Peter Gullback.]


En rätt stor del av varorna kommer från Eko Paint Ab som finns på samma område. Tillsammans förfogar de två företagen över ett sju hektar stort område för trävaruhanteringen.

I och med nybygget flyttar Svarvars Trävaruhandel till andra sidan Bangatan medan Eko Paint Ab håller till på det gamla området närmare Kovjokivägen.

I och med att allt förädlat virke finns under tak skyddat från regn och sol kommer också kvaliteten att bli bättre, tror Ted Saari, som påpekar att hallen byggts utan fönster med tanke på att inte solljuset skall komma åt trävarorna.

Byggnadsarbetena skall vara klara under maj månad och någon gång i juni räknar man med att kunna öppna den nya hallen.

Leif Sjöholm, Jakobstads Tidning den 8 april  1999.
(Inf. 2021-01-31.)


*     *     *Jakobstads Tidning den 2 juli 1999.
(Inf. 2021-01-31.)


*     *     *

Ekopaint bygger
ny hyvlingslinje

Nykarleby Ekopaint Ab bygger en ny hyvlingslinje för tillverkning av bland annat utomhuspaneler. Det är en investering på drygt två miljoner euro (nästan 13 miljoner mark).


Verkställande direktör Juha Hakala säger att själva hyvlingslinjen ryms i de nuvarande hallarna och han räknar med att bygget startar kring påsk. Dessutom kommer bolaget att bygga en eller två lagerhallar.

Hakala säger att det är i jakten på marknadsandelar som Ekopaint nu går in för att bli ännu större när det gäller produktion av inomhus- och utomhuspaneler. En del av produktionen är målade paneler av olika slag. Efter investeringen kommer bolaget att vara ett av de största inom branschen i Finland.

I dag jobbar 24 personer på Ekopaint men Juha Hakala räknar med att miljoninvesteringen i det här skedet inte leder till några nyanställningar.

Ekopaint Ab ägs av UPM-Kymmene genom Alholmens såg, Svarvars Trävaruhandel, Påras och Cay Kronqvist.

Svarvars Trävaruhandel, som finns inom samma område har också planer på att inom en nära framtid bygga ut med ytterligare en hall på försäljningssidan.

Leif Sjöholm, Jakobstads Tidning den 13 februari 2002.
(Inf. 2021-01-31.)


*     *     *

Hyveln går dygnet
runt vid Ekopaint

 Från och med denna vecka går hyveln dygnet runt vid Ekopaint i Nykarleby.


I måndags körde man nämligen igång ett tredje skifte i hyvleriet. Nattskiftet betyder även fyra nya arbetsplatser i Nykarleby. Med de fyra nya som inledde sitt arbete i måndags, räknar man i dag sammanlagt 29 anställda vid Ekopaint. Vid sidan av hyvleriet finns vid Ekopaint även ett måleri, där arbetet pågår året om i två skiften och där en del av de hyvlade bräderna går direkt från hyveln till måleriet.

– En stigande efterfrågan på förädlade träprodukter, svarar produktionschef Jens Westerholm på frågan om Ekopaints expansion steg till ett tredje skifte på hyvleriet.

För två år sedan investerade Ekopaint i en ny hyvellinje och det är den som går dygnet runt.

De inhemska husfabrikerna utgör de största kunderna för Ekopaint.

– En del av produkterna går också på export. På exportmarknaden innehar Danmark och Grekland tätpositionen, säger Westerholm.

– 90 procent av allt arbete som utförs vid Ekopaint görs för UPM:s räkning, säger Westerholm.Jonas Sirviö hör till en av de fyra nyanställda som fick jobb i hyvleriet där arbetet från och med denna vecka sker dygnet runt. En fortsatt efterfrågan är också att vänta enligt produktionschef Jens Westerholm.
Foto: Johan Sandberg


UPM är också den stora ägaren i Ekopaint. Andra delägare är Påras, Sarvars Trävaruhandel och Kronqvistbolagen.

Det är inga små mängder trävirke som numera förädlas i Nykarleby.

– Det handlar om fem till sex långtradarlaster virke per dag för att hålla de tre skiftena i hyvleriet med arbete, säger Westerholm.

Efterfrågan på förädlade träprodukter ser enligt Westerholm heller inte att avta.

– Flera av våra stora kunder bland husfabrikanterna spår en ytterligare ökning, säger Westerholm om framtiden.


Britt Sund, Jakobstads Tidning den 4 februari 2004.
(Inf. 2021-01-31.)


*     *     *

Brist på bräder hotar

I vår och sommar är det skäl att för den som bygger hus och villa att beställa sittbyggvirke i god tid.

Permitteringar på Alholmens såg, ny skogsbeskattningslag och ett nytt skogsprogram bidrar till att trävirke kommer att vara en bristvara.

– Från och med maj till augusti kommer leveranstiden på byggmaterial i trä att förlängas med upp till flera veckor, säger Johan Byggmästar på Påras i Kronoby.

Även prisnivån på trämaterial kan komma att stiga.

– Vi har redan sett en förhöjning av priset på granvirke som en direkt följd av den nya skogsbeskattningslagen, säger Kjell Svarvar på Svarvars Trävaruhandel i Nykarleby.

 

Byggvirke kan bli bristvara i vår

Beställ din takpanel i god tid – Prishöjningar att vänta – Nya skattelagen en av orsakerna

Tillgången på byggvirke kan i vår och sommar bli begränsad. Det säger man på Svarvars Trävaruhandel i Nykarleby och på Påras i Kronoby.


– Det är överlag svårare att få tag på material och vi har redan märkt av prishöjningar på bland annat sågat granvirke. I vår och sommar kan det vara skäl att husbyggare beställer sitt material på förhand, eftersom leveranstiderna förlängs, säger Kjell Svarvar.

Också Johan Byggmästar på Påras i Kronoby säger att det finns orsak för dem som kommer att att behöva trävirke i sommar att vara ute i god tid med sina materialbeställningar.

– Det gäller att inte vänta till sista minuten med inköpen från trävaruhandlarna.

Han räknar med att tillgången på trävirke kommer att vara begränsad från och med maj till augusti. I normala fall inverkar också sommarsemestrarna negativt på tillgången.

– Redan vid årsskiftet skedde en markant förändring då den nya skattelagen trädde i kraft. Vad gäller priset är det inte heller svårt att tänka sig vartåt det lutar.

Situationen är densamma för alla som berörs av förändringarna inom trävarubranschen. Även byggfirmor och företag berörs av bristen på sågvaror.

– Vi rekommenderar att man i vår och sommar gör sin beställning flera veckor på förhand. Leveranstiden kan höjas till ett antal veckor från att vi i nuläget lan leverera varor med det samman säger Johan Byggmästar på Påras.


De flesta trävaruhandlare i nejden räknar med att leveranstiden på trävirke kommer att bli längre i vår och sommar. Ted Saari på Svarvars Trävaruhandel i Nykarleby rekommenderar att man gör sin beställning i god tid.


Det nya skogsbeskattningslag som trädde i kraft vid årsskiftet är en av orsakerna till bristen på virke.

Förändringen i beskattningen innebär att skogsägare nu betalar kapitalskatt på den andel av träd som avverkas och säljs. Fram till årsskiftet kunde skogsägaren välja mellan kapitalbeskattning eller arealbeskattning, där skatten baserades sig på den sammanlagda skogsarealen oberoende av avverkning.

Därtill kommer ett nytt landsomfattande skogsprogram som innebär att andelen stock som får avverkas minskar, och andelen massaved ökar.

Den sammanlagda andelen avverkad skog förblir dock den samma. Det säger Peter Mattbäck, regionchef på Kustens skogscentral i Österbotten.

Alholmens såg permitterar i vår drygt trettio anställda eftersom sågverksamheten på grund av dessa omständigheter blivit olönsam.

Dessa förändringar har varsin andel i att tillgången på stock kommer att minska och priset på virke höjs.

I slutändan är det husbyggaren som få vänta längre på sin takpanel och får lägga ut mera pengar på sitt hus.


Sonja Smedlund , Jakobstads Tidning den 18 april 2006.
(Inf. 2021-01-31.)


*     *     *

Virket sålt redan
innan det sågas

Konkurrensen om det inhemska virket stiger och därmed också virkespriserna, som är de högsta på över 50 år.


En blöt vinter har satt stopp för många avverkningar. Samtidigt är det fullt drag på exportmarknaden. Följden är rekordhöga virkespriser, som får skogsägarna att gnugga händerna. Rotpriset för timmer nuddar nu 60 euro per kubikmeter, vilket är 20 euro mer än i fjol.

Osäkerheten när det gäller virkesimporten från Ryssland ökar konkurrensen.

– Det blir svårare och svårare att hitta allt det virke vi behöver, säger Kjell Svarvar på Svarvars Trävaruhandel i Nykarleby.

Han jagar oavbrutet normalt byggvirke, granvirke av bättre kvalitet är redan en bristvara.

Den stora efterfrågan har Svarvar tydligt märkt av redan i vinter.

– Vi har aldrig tidigare sålt så bra under vintermånaderna som vi gjort i år, säger Svarvar.

De byggare som varit ute i god tid har också de största chanserna att få det virke de behöver.


Britt Sund, Jakobstads Tidning gden 4 april 2007.
(Inf. 2021-01-31.)


*     *     *

Svarvars växer i Nykarleby

Svarvars Trävaruhandel i Nykarleby bäddar för en utvidgning.


NYKARLEBY

Företaget har reserverat tre av stadens nya industritomter intill den nuvarande trävaruhandeln på Bangatan.

De nya industritomterna som håller på att bildas ligger vid den planerade Ringvägen, som går förbi det som i dag utgör ”baksidan” på Svarvars Trävaruhandel. Det betyder att Svarvars Trävaruhandel i framtiden kommer att ha verksamhet på vardera sidan av Ringvägen och som även blir ny infart och entré till trävaruhandeln.

Några konkreta byggplaner eller skisser för de nya industritomterna finns enligt vid Kjell Svarvar inte i dagsläget. Tidigast år 2013 kommer en utbyggnad att ske.

– Eftersom de reserverade tomterna utgör granntomter till det ställe där vi nu verkar, så vill vi försäkra oss om att vi får tillgång till dem med tanke på framtiden, säger Svarvar.


Tomten där
trävaruhandeln finns i dag är fullt utbyggd. Därtill hyr trävaruhandeln lagringskapacitet utanför det egna området.

– Utvecklingen för Svarvars har varit mycket positiv de senaste åren och vi räknar med att det ska fortsätta, säger Kjell Svarvar.

I dag sysselsätter företaget tolv personer på heltid plus en rad inhoppare.

Budgeten för nästa år spikades i veckan och Svarvars räknar inte med någon recession nästa år.


Britt Sund, Österbottens Tidning den 20 december 2011.
(Inf. 2021-01-31.)


*     *     *

Svarvars säljer via webben

Utnyttjar nätet för att sälja udda virkespartier. Även mobilapplikation ska tas fram.

Nätet ger nya möjligheter även för virkeshandel. Svarvars i Nykarleby satsar även på näthandeln.


Svarvars Trävaruhandel i Nykarleby har öppnat webbtjänsten ”ByggIT”, där man via nätet bjuder ut till exempel specialpartier av virke. Det kan handla om udda paneler, eller en utgående byggprodukt. Eller också kan det röra sig om rena kampanjprodukter.

– Vi räknar med att i framtiden ha ute till försäljning på nätet 50–100 partier åt gången, säger Ted Saari som är försäljningschef på Svarvars.

I en vecka har man testkört systemet. Det var i samband med att man förnyade hemsidorna som också den nya webbplatsen lanserades.


Tanken är
att kunderna via en dator enkelt ska kunna se vad som finns och också boka ett parti på nätet. Fördelen med näthandel är att nätet är öppet dygnet runt och varan registreras direkt på nätet som såld efter att kunden bokat varan.

– Vad jag känner till är Svarvars den första trävaruhandeln som hittat ett fiffigt sätt att sälja udda varor, säger Tom Svenfelt, vd för Njoy Productions som gjort programmet
 
Kungstanken är att få även restpartier att gå åt snabbare. Det är med priset som varorna ska gå åt.

– Idén har växt fram från att det är på nätet som kunderna kollar in varorna och köpbeslut görs ofta på kvällen, säger Saari.

I dag säljer Svarvars varor till ett område som sträcker sig från Vasa i Söder till Karleby i norr.

 
  • Företaget är grundat 1978 och finns i Nykarleby.
  • Bolaget ägs av Kjell Svarvar.
  • Omsätter cirka 5 miljoner euro och har 13 anställda.
Källa: Svarvars

Enligt Svenfelt var det knepigaste med tekniken att få det hela att fungera med två språk samtidigt. När en kund köper varan ska den registreras som såld på två språk samtidigt. Det får inte finnas risk att en vara blir såld två gånger. Då det rör sig om udda partier finns det ytterst sällan fler än ett parti till salu. Applikation för mobiler är också på gång.

– Det ska vara applikationer som ska gå att ladda ner gratis, säger Svenfelt.

I Österbotten råder fortsättningsvis något av en byggboom och omsättningen har ökat för varje år för Svarvars.

Svarvars hör inte till någon kedja och kan därför ta in varor från i princip vilken leverantör som helst. Det här ser man som en styrka i företaget. En av avigsidorna med många leverantörer är att det kan lämna udda varor på hyllan som kan stå länge innan de finner köpare. Med webben hoppas man få en snabbare rotation.Anna Svarvar sköter webbtjänsten hos Svarvars och bakom försäljningschef Ted Saari står ett parti som är till salu via webben.


Marcus Jansson, Österbottens Tidning den 8 februari 2012. År 2021 finns inte funktionen kvar.
(Inf. 2021-01-31.)


*     *     *

Annons 2012


Utbud och


Österbottens Tidningden 11 maj 2012.
(Inf. 2021-01-31.)


*     *     *

Ekopaint läggs ner

Samarbetsförhandlingarna slutade i medläggning. I går morse fick de arton anställda beskedet.


NYKARLEBY
Nykarleby Ekopaints arton anställda får se sig om efter nya jobb. Orsaken är en mindre efterfrågan på de trävaror som företaget förädlar.

Ekopaint grundades 1991 och sysslar främst med hyvling och målning av ytterpanel till husbyggen. Företaget ägs av UPM. Påras, Svarvars Trävaruhandel och Cay Kronqvist.. UPM äger strax under 40 procent av företaget och har också varit dess största kund.


Foto: Lina Enlund

Ekopaints vd Timo Niemelä arbetar också som ledare för gårdsaffärsverksamheten på UPM.

Samarbetsförhandlingarna inleddes i juni och det sista mötet hälls i måndags. Beskedet gavs på onsdagsmorgonen.

Enligt Niemelä är orsaken till nedläggningen en minskande efterfrågan och har inget med Ekopaints arbetsinsatser att göra.

– Ekopaints personal har gjort ett väldigt bra arbete.

Alla arton anställda måste nu söka nytt arbete. Verksamheten upphör dock inte på direkten.

– Den fortsätter till någon gång kring årsskiftet.


Joni Kyheröinen, Österbottens Tidning den 16 augusti 2012.
(Inf. 2021-01-31.)


*     *     *

Annons 2015


Svarvars Trädagar är ett årligt återkommande jippo i april–maj då försäljningen av terrassmaterial startar upp.Förstoring.


Österbottens Tidning den 16 april 2015.
(Inf. 2021-01-31.)


*     *     *

Rävhusannonser


Förstoring.Förstoring.


Anna Svarvar tillhandahöll.
(Inf. 2021-02-03.)


*     *     *

I utkanten av Nykarleby centrum finns Svarvars Trävaruhandel som både till ytan och sortimentet är regionens största.

Vid deras kontor och drive-thru hallar jobbar två generationer Svarvar i ett företag som kan sin sak.

– Vi har trävaruhandel i blodet, säger vd:n Kjell Svarvar. Han tog över verksamheten efter sin far 1976 och intresset för trävaror fortsätter att gå i arv. Tillsammans med sin fru Eivor och dottern Anna driver han regionens största familjeföretag inom trävaruhandel. Svarvars är även majoritetsägare i dotterbolaget Ekopaint och totalt har företagen över 30 anställda.

– Personalen ska känna att de har en trygg arbetsplats. Sedan vi började har vi ännu aldrig permitterat någon, säger Kjell.

Fördelarna med att bygga i trä är många och dessutom är det ett förnybart råmaterial.

– Trä är ett levande material och ger en varmare känsla i hemmet. I trä går det också att fästa nästan vad som helst, säger försäljningschef Mikael Vikström. Trä är även ett av de mest formbara byggnadsmaterial som finns på marknaden.– Trä är ett klimatsmart och mångsidigt byggmaterial, säger Mikael Vikström, Anna Svarvar och Kjell Svarvar. Förstoring.


Träets formbarhet är viktig hos Svarvars. Med egen förädling kan de upprätthålla regionens största utbud av träprodukter i lager. – Att bygga i trä har långa traditioner i Finland och har just nu också ett uppsving. Vi följer med inredningstrender i främst svenska och finska magasin och på sociala medier för att kunna planera tillverkningen, säger marknadsförare Anna Svarvar.

Dotterbolaget Ekopaint tillverkar majoriteten av produkterna i Svarvars sortiment.

– När UPM slutade med träförädling i Finland såg vi till att Ekopaint överlevde. Vi värdesätter att både råvaror och produktion finns lokalt, säger Kjell. Vid Ekopaint finns både hyvleri och måleri. Kunderna föredrar att få paneler som är både grundmålade och har ett lager ytfärg.
 

“Trä är ett levande
material och ger en
varmare känsla
i hemmet”


Att måla hundratals meter paneler med egen pensel är drygt men vid ett måleri går det snabbt. Idag är tid pengar.

– Det är även klimatsmart att hålla transportsträckorna för virket korta och sköta hela processen lokalt. Då blir de verkligen våra egna varor. Det är de inte längre om vi köper virket från utlandet, säger Kjell.

En dag besökte en gammal byggare, som hade arbetat över hela södra Sverige, Svarvars Trävaruhandel och gick runt i hallarna för att se sig omkring. Nästa dag kom han tillbaka tillsammans med sin fru och gick igen omkring i hallarna. När försäljarna ville betjäna honom sa han att han inte var där för att göra ett inköp, men att han ville visa frugan det bästa sortiment av trävaror som han någonsin sett.

– Ordning och reda framför allt. Det lärde Kjell mig när jag började jobba hos Svarvars. God ordning underlättar både för oss och för våra kunder. På vårt stora område tror jag inte det finns ett enda ställe där man behöver backa med släpvagnen, berättar Mikael Vikström.Trävaruhandeln är livlig året runt, men privatpersoner bygger mer under årets ljusa månader. Nybyggen och renoveringar kan i princip startas när som helst under året.

– Om man bygger nytt ska man gärna ha ett bygglov och en ritning när man kontaktar oss så vi kan se vad som behövs. Vid mindre projekt eller renoveringar går det bra att ta kontakt direkt eller komma hit och ta en titt i våra Drive-Thru hallar, säger Mikael. Om man inte redan vet vilken typ av list eller panel man vill ha kan man tillbringa en stund i Svarvars nyöppnade utställningsrum. Här finns inspirerande exempel på olika rum med träpanel och på väggarna finns både inomhus- och utomhuspaneler. Om man inte vågar välja själv kan man enkelt ta med sig provbitar av sina favoritpaneler och diskutera saken hemma med sin partner.I Svarvars Trävaruhandels Drive-Thru hallar finns det gott om svängrum både för kunder och för personal. Förstoring.


– I sommar har det byggts fler terrasser i Österbotten än någonsin tidigare. Efterfrågan på impregnerat material har varit större än vanligt. Att samhället delvis stängde ner gjorde att många startade olika byggprojekt där hemma, säger Mikael. Svarvars är även en stolt sponsor av flera lokala föreningar.

– Vi stödjer idrottsföreningar men även några kulturella satsningar i närområdet. Vi vill stöda lokalsamhället, framför allt fritidsaktiviteter för barn och unga. Det är en viktig samhällsnytta att det finns aktiva föreningar som kan sysselsätta ungdomen, berättar Kjell.


Roger Norrgård, Existens hösten 2020.
Anna Svarvar tillhandahöll.
(Inf. 2021-01-31.)


*     *     *

Från idé till ett etablerat företag inom träförädlingen i Finland

Allt startade 1991. Då efterfrågan på grundmålade ytterpaneler konstant ökade, beslöts att grunda ett företag vars syfte var att utföra denna tjänst. Det var UPM, eller dåvarande Wisaforest/Yhtyneet Sahat, som tillsammans med Svarvars Trävaruhandel, Påras, Jan-Erik Backlund och Cay Kronqvist grundade Nykarleby Ekopaint. Bolaget sålde tjänster till sina ägare, och UPM stod för största delen av beställningarna. Styrelseordförande var Ingmar Sjöblom, som även fungerade som UPM:s sågchef på Alholmens såg. Kjell Svarvar skötte Vd-skapet parallellt med Svarvars Trävaruhandel.[Hyvleriet är inrymt i den flera gånger tillbyggda hallen som ursprungligen byggdes för Svarvars Trävaruhandel. Notera spånsilona!]


Redan följande år beslöts att bolaget köper Svarvars hyvellinje, och Ekopaint inleder därmed även hyvlingsverksamheten. Samarbetet med UPM och övriga aktionärer går bra och produktionsvolymerna ökar stadigt för varje år.1996 byggdes en separat hall för målning av paneler. Även i detta skede var Ekopaint en föregångare i branschen, med ett nytt och modernt måleri.

När volymerna ytterligare ökade, och allt större krav ställdes på hyvlingens effektivitet, beslöts 2002 att göra en storsatsning i en ny hyvel- och klyvningslinje och en större lagerbyggnad.

Efter detta har olika investeringar i anläggningarna gjorts i flera skeden, och när bolaget firade 20-årsjubileum sommaren 2011 kunde man konstatera att bolaget lyckats bra med sina mål.

En kraftig ändring i verksamheten blev det 2012, då UPM meddelade att man framöver inte kommer att satsa på vidareförädling av trävaror, och därmed inte behöver Ekopaints tjänster. UPM sålde ut sina aktier, och strax därefter sålde även Påras sina aktier i bolaget. Idag är det Svarvars Trävaruhandel som är bolagets huvudägare och äger bolaget tillsammans med Cay Kronqvist.

Då verksamheten nu ändrats söker Ekopaint nya samarbetspartners på marknaden.
Från att tidigare endast utfört legotjänster till sina aktionärer, har bolaget numera
egen försäljning av hyvlade och målade trävaror till träindustrin, byggvaruhandlar och hustillverkare i Finland och på export.

Ekopaint jobbar vidare för att behålla sin ställning som föregångare inom sitt specialområde, och ser positivt på framtiden![Ekopaints anläggning från öster. Bangatan i vänsterkant och Sandvägen i bakgrunden. Förstoring. Från företagets webbplats.]


Styrelsens ordförande Cay Kronqvist på företagets webbplats.
(Inf. 2021-01-31.)


*     *     *

Annonser 2021

Anna Svarvar tillhandahöll.
(Inf. 2021-02-03.)Margite Enlund tillhandahöll artiklar ur Jakobstads och Österbottens Tidning.


Läs mer:
Företagen på Kampen.
Stommarna till Skogsvallens läktare tillverkades vid Svarvars.
Fler artiklar ur JT.
Svarvars webbplats.
Ekopaints webbplats.
Kronqvistbolagens webbplats.
(Inf. 2021-01-31, rev. 2023-08-29 .)