N Y K A R L E B Y.
Kyrkans glasmålningar
invigda.

 

Högtidligheterna i Nykarleby kyrka på kyrkoårets första dag blevo i år mera stämningsfulla och välbesökta än vanligt. På söndagen invigdes nämligen för helgat bruk med stort intresse motsedda glasmålningarna till kyrkans tvenne korfönster. Målningarna har utförts av konstnären Lennart  S e g e r s t r å l e, som personligen övervakat själva monteringen och som behedrade invigningshögtidligheterna med sin närvaro. Konstnären själv anser, att dessa mälningar äro, om inte de bästa så åtminstone bland de bästa, som han hittills skapat. Målningarna ha som bekant möjliggjorts genom en testamentarisk donation på 80,000 mk av framlidne folkskolläraren Aug.  A h l n ä s, en son av denna bygd. Han tillhörde en känd bondesläkt i Socklot, men verkade i som lärare i Esse kommun Då hans testamente efter hans död 1937 öppnades, framgick det, att han genom denna donation velat berika sin hembygds kyrka. Kyrkan i Esse blev också ihågkommen med en något mindre donation för likartat ändamål.

Själva invigningsakten försiggick i samband med högnässogudstjänsten kl. 10. Efter det psalmen 548 sjungits, trädde församlingens kyrkoherde, prosten Alarik Forsblom, framför altaret och höll invigningstalet och förrättade bön. I talet yttrade prosten Forsblom bl. a. följande: »Må Guds solsken, brutet i olika färgers toner, till släktled efter släktled i denna helgedom bringa det gamla ordet om människans intighet och Guds höghet, hennes möjligheter och vart de leda å ena sidan och den Uppståndnes allsmäktiga segerkraft å den andra sidan. Jag förklarar dessa fönstermålningar helgade till tjänst i Nykarleby evangelisk-lutherska församlings kyrka.«

Vid altaret officerade pastor Still, och predikan hölls av kyrkoherden. Kristliga folkhöglokans kör under ledning av lärare Sandvik förhöjda stämningen under gudstjänsten med sång.

Kl. 10 samlades man till en fest i kyrkan, vid vilken programmet rörde sig kring de invigda glasmålningarna. Därvid höll seminariedirektor teol. kand. H. von Schantz ett av känsla och pietet för kyrkan och gudstjänsten buret föredrag om kyrkans symboler. Kyrkan var nästan fylld av en andäktigt lyssnande församling, och föredraget lämnade ingen oberörd.

Festens glansnummer blev dock konstnären Lennart Segerstråles, glasmålningarnas skapare, framställning av huru målningarna tillkommit, de bärande tankarna under arbetets gång och huru de böra fattas och förstås. Först redogjorde han för den bakgrund, mot vilken konstnären s. a. s. själv arbetat. Bakgrunden var kriget. Mot denna bakgrund framträda tro och kärlek som en kraft, på vilka evigheten måste bygga. Glasmålningarnas innehåll blev för konstnären en fråga om att kunna uttrycka, vad han tyckt sig ha förstått av de allra viktigaste frågorna i hela tillvaron. I målningarnas innehåll vill konstnären då se vare sig det förgångna eller det tillkommande. Han vill skildra de eviga nuet, som Gud varje ögonblick vill använda för sina syften bland människorna. Större delen av det på etiska, estetiska och religiösa tankar särdeles rika talet återgivits på annan plats i detta nr.

Anslutningen, allvaret och stämningen i kyrkan vid invigningshögtidligheterna på söndagen utgjorde en mycket värdig inledning till det nya kyrkoåret. Nykarleby församling skattar sig lycklig över tillkomsten av dessa målningar, som på ett världsligt sätt ansluta sig till de målningar och symboler, som denna vackra kyrka förut äger. Med vördnad och tacksamhet böra vi minnas namnen Aug. Ahlnäs  och Lennart  Segerstråle.Österbottniska Posten Nr 49/1940
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Glasmålningarna nalkas sin fullbordan.
Puff för invigning av Kyrkans glasmålningar.
Kyrkan i Faktakapitlet
På samma uppslag fanns även Nekrolog över Joel Nilsson.
Fler artiklar ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2004-02-22.)