Rabbi!
NyCarleby 3 Juni 5,870.       


     Din tjenare har under 160 (eng.) mils sträcka genomfarit ett land, som hämtar sitt mesta välstånd från boskapsskötseln, och kommer nu till ett område, som hämtar sin rikedom främst af åkerbruk. Denna trakt är vid kusten icke bördigare än andra, men står genom en elf i förbindelse med stora odlade trakter i det inre af landet. Mina ögon hafva sett ansenliga förråder af spannmål nedflyta i långa flata pråmar långs elfven och derefter utskeppas till andra orter. Äfven skogsprodukter nedkomma på samma väg från kronoskogarna och tillgodogöras i tre skeppsvarf och 11 sågar med varmluft; men spanmålen förmalas till en del på stället och försändes i prydliga mattor af skogsull vida omkring.
      Din tjenare fann här en liten vackert belägen stad med 5 till 6,000 invånare, hvars blomstring daterar sig från flodens rensning och vattenreglering för 30 år sedan. Långa alléer af björkar, rönnar och lindar mellan de låga trähusen gifva snarare anblicken af en vidsträckt park, än af en idog stad; men i söder om den nya hvälfda bron resa sig en pappersfabrik (dels träd- dels lump-papper), ett ylleväfveri, ett glasbruk, en tändsticksfabrik och 8 större mjöl- och grynkvarnar, dels med vattenkraft, dels med varmluft. Ett litet perlfiskeri och en fiskodlingsanstalt äro anlagda norrom staden på holmar, kringflutna af elfven. Här är äfven en större telegrafstation med 4 trådar: två i norr och söder samt två i öster och vester, ledande från det inre af landet under hafvet till svenska sidan. Din tjenare skickar dig härifrån ett band finska perlor för milady, såsom första tributen från ditt tillkommande rike.
      Sedan din tjenare intagit sin aftonmåltid vid en helsokälla, benämnd Blommans bad, fortsatte han resan i den ljusa sommarqvällen och nalkades snart ett kolossalt monument, en staty på en klippa, omgifven af björkar vid venstra elfstranden, och erfor att en krigare fordom, troligen under trettiåra kriget, vunnit här en seger öfver kroaterne. Varmluftsvagnen höll stilla, såsom den säges alltid göra på detta ställe, och din tjenare nödgades stiga af, för att inlägga ett fyramarksstycke i en här inrättad sparbössa för gamla finska krigare. Den stora bronsstatyn, som föreställde en fältherre med ombunden panna, var kransad med friska blommor, och man sade mig att sådana kransar hvarje morgon turvis knötos af nejdens unga tärnor. Din tjenare fann denna uppmärksamhet ganska överflödig, alldenstund sådana fältherrar vanligen icke lemna en skilling efter sig, och förmodar att man framdeles skall uppställa din bild, o rabbi, såsom värdigare föremål för samma klippa.


Zacahrias Topelius, Helsingfors Tidningar nr 53 den 3 maj 1860 s. 3.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


*     *      *

Framtidsvisionen publicerades som följetong i 15 delar från april till november 1860 och gavs ut 1998 av Jari Koponen. Jag hade ingen aning om att den fanns förrän jag råkade se att Nabopolassar hänvisade till den.


Några kommentarer

År 1900 fanns omkring 1 100 invånare.
I staden grundades inget glasbruk, men Sandnäs verkade i Vexala cirka 1848–90.
Privilegium för anläggande av ett pappersbruk erhölls 1850.
Telegrafstation inrättades 1867.
Nykarleby tändsticksfabrik verkade 1872–1905.
Brunnsdrickandet upphörde i början av 1870-talet med 10 inskrivna gäster 1872, men ännu omkring 1890 kunde man taga sig en klunk ur källan skriver Erik Birck.
År 1885 restes monumentet över ”fältherren med ombunden panna”. Notera att författaren skriver kroater och trettioåriga kriget i stället för ryssar och 1808–09 års krig.
År 1895 fanns planer på att bygga en välvd bro.
Nålörssågen verkade 1919–1926.
Kraftverket byggdes 1926.
En fiskodlingsanstalt anlades 1939.


Läs mer:
Detta är finlands första sf-alster.
I Gamla stugan av Topelius finns också en framtidsvision.
Fler artiklar ur tidningen
(Inf. 2005-03-27/HK-F, rev. 2018-07-20 .)