UNDER ARBETE
Ab Farm Frys Oy

ÅminnevägenNågra milstolpar

Fodertankbilarna av Johan Willman.

   
   

Artiklar

 
Farm-Frys fördubblar sin lagringskapacitet 1969
   
   
   
Äntligen ett gott år med gott om arbetskraft 1981
Farm Frys’ verkstad svårt brandskadad 1989
Oklart i Vexala om foderleveranser
   
Epilog  
Nyko bjuder på Farm-Frys 1991
Nyko köper lager av Farm-Frys
Feora köper resten av Farm Frys 1993
Gammalt fryseri  får nytt liv. Spannmål tas emot
i Nykarleby
Nu tar Lillebror över

 

 

*     *     *

Nkby-minken i stark expansion

 

FRYSERIER O.  FARMER

 

Farm-Frys fördubblar sin lagringskapacitet

FARM-FRYS i Nykarleby skall utvidga sina anläggningar genomen tillbyggnad som mer än fördubblar företagets lagringskapacitet. Aktionärerna gav styrelsen i uppdrag på årsstämman att beställa konstruktionsritningar och sköta om att bygget kommer i gång.


Ännu har vi inte beslutat om bygget skall utges på entreprenad eller om det ska ske i egen regi, säger bolagets disponent Matts Riska. Preliminär byggnadsyta på tillbyggnaden är 760 kvadratmeter. Det nya lagerrummet skall rymma ca en milj. kg fruset foder. Sociala utrymmen och kontorslokaler ingår också i tillbyggnaden.

I de två lagerrum som Farm-Frys nu disponerar ryms ca 760 000 kg fruset foder. Foderköket skall också förstoras, samtidigt som man bygger ut ett torrfoderlager ovanför foderköket.

Ritningarna till utbygganden har gjorts av Gunnar Kronqvist. Det gamla foderköket är ca 200 kvm och den nya delen blir 149 kvm.

Bolaget Farm-Frys bildades 1965 och köpte då de nuvarande lokaliteterna av Gunnar Willman. Sedan dess har man inte förstorat anläggningen.

— Vi är tvungna att förstora nu, säger disponent Matts Riska. För det första väntar vi en ökning på matförbrukningen med 25—30 procent. Maten från foderköket körs ut med tre tankvagnar till 111 olika kunder. Det blir en daglig körsträcka på ca 400 km beroende på att kunderna finns i så många kommuner.Telefonen är ett viktigt redskap för disponent Matts Riska på Farm-Frys. Andra ändan av tråden finns i Tromsö, Norge där långtradare hämtar torsk åt bolaget.


— Dessutom måste fryserierna numera lagra en större del av sitt foder själva än tidigare, säger Riska. Kontrakten som uppgörs för det frusna fodret förpliktigar fryserierna att ta ut 40 proc. av sin årskvot första halvåret, medan förbrukningen under den tiden är endast 20 procent.

Tillbyggnaden uppförs som en flygel till de tidigare anläggningarna, vilket medför att det hus som nu används som kontor måste rivas för att ge plats åt det nya. Kostnaderna för tillbyggnaden beräknar Riska till 400 000—500 000 mk.Kontorsutrymmen ingår i den del som Farm-Frys skall bygga ut, och är planerade längst ut mot vägen.


Farm-Frys håller sig också med minkfarm, som just nu har 4 400 avelsdjur. Totalt beräknar Riska att det finns inemot 28 00 avelsdjur som utfodras med minkmat från Farm-Frys.

Vid årsstämman gav man styrelsen fullmakt att fullfölja projektet så fort som möjligt. Man hoppas ha tillbyggnaden klar att tas i användning vid årsskiftet.


Cander, Jakobstads Tidning den 2 april 1969. Parallellartikel om Nyko-Frys i samma nummer.
(Inf. 2021-02-14.)


*     *     *

Farm Frys’ verkstad
svårt brandskadad

Verkstaden vid Farm Frys i Nykarleby fick omfattande skador vid en brand som uppstod på lördagsmorgonen.

Alarm gavs klockan 8.40, och på grund av att verkstadsdagen var sammanbyggd med fryserikomplexet kallades också brandkårer utanför stadskärnan till platsen.

Eftersom byggnaden var väl isolerad från den övriga delen hölls branden dock begränsad till endast verkstaden, men brinnande kablar och inventarier gav upphov till kraftig rökutveckling. Släckningsmanskapet tvingades i brandens inledningsskede arbeta med rökdykarutrustning för att komma åt brandhärden.

En större hjullastare som stod i verkstaden kunde köras ut utan större skador, medan en traktor längre in i verkstaden skadades. Likaså skadades en del av verkstadens maskinpark och elutrustning.

I undersökningarna av branden har det enligt Ronny Krohn vid kriminalen framgått att man en halv timme före brandens utbrott svetsat plåt på platsen samt smärglat plåten.

Troligen har en gnista från detta antänt något brännbart.Foto: Johan Sandberg
[Kolorering: Peter Gullback 2021-08-31]
Verkstaden fick omfattande skador i branden.


Johan Sandberg, Jakobstads Tidning den 2 april 1989.


Läs mer:
Bränder.
(Inf. 2021-08-25, rev. 2021-08-25.)


*     *     *

 


Jakobstads Tidning den .
(Inf. 2021-0.)


*     *     *

 


Jakobstads Tidning den .
(Inf. 2021-0.)Margite Enlund tillhandahöll artiklar Jakobstads Tidning och Österbottens Tidning.


Läs mer:
Farm-Frys av Erik Birck.
Företagen på Kampen.
Fler artiklar ur JT.
(Inf. 2021-01-11, rev. 2021-08-31 .)