Nykarleby i dagspressen 1905

Konstaterade att det inte fanns en enda artikel från 1905 i artikelförteckningen, så jag kollade vad Nationalbibliotekets digitala samlingar kunde erbjuda vid sökning på nykarleby. Tanken var att en notis skulle publiceras, men av de cirka 1300 förekomsterna jag orkade skrolla igenom blev resultatet ca 40 notiser.

De flesta sidorna innehåller lantdagsmannaval, reklam för juridiska byrån Calamnius, lärarutnämningar vid seminariet, ankomna resande, tidtabeller och annat som inte tillför mer än själva ordet Nykarleby.

Samma notis publicerades i många olika tidningar, oftast ordagrant.

Diverse

Hallå! Flickor, en bildad nittonåring önskar byta vy- och fantasikort, svar till Hägge, Nykarleby poste restante.


Hufvudstadsbladet, 1 februari 1905, nr 31, s. 12.
Originalet i Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2018-05-10.)

Diverse

Hej Flickor! Fyra glada gossar önska byta vy- och fantasikort med likasinnade flickor. Svar till ”Rafael”,  ”Rolf”, ”Rudolf” och”Jarl”, Nykarleby P. rest.


Västra Finland, 1 februari 1905, nr 9, s. 4.
Originalet i Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2018-05-10.)

Jeppo.

Mål angående misshandel. Vid urtima ting i Nykarleby den 30 jan. behandlades ett af fabriksegaren Hugo Grönlund mot fabriksegaren Jonatan v. Essen och fyra dennes söner väckt mål angående misshandel. Då herr Grönlund söndagen den 15 jan., efter att med tåget hafva anländt till Jeppo station och därstädes besökt stationskontoret var i beråd att utträda från väntsalen, möttes han i dörren af nämda fem herrar v. Essen, hvilka öfverföllo honom med slag och sparkar. Herr G. trängdes först mot väntsalens vägg och därifrån in i kontoret och slutligen in i en garderob bakom kontoret, allt under det han misshandlades af angriparne. Efter detta första anfall begaf sig hr G. tillbaka ut i väntsalen men blef ånyo angripen och förföljd in i stationskontorut, där bl. a. herrarna v Essen skuffade honom mot fönstret så att hans hufvud tryckte ut en ruta. Först efter det herr G. härefter beväpnat sig med en stol, drogo anfallarena tillbaka.

Rätten dömde svarandena Jörgen von Essen till 2 månaders och Veikko von Essen till 1 månads fängelse samt Charles von Essen till 200 mks böter, hvarjämte dessa ålades att för värk, sveda och hinder i näring ersätta klaganden med 500 mk och att i expenser utbetala 150 mk. Fabriksegaren Jonatan von Essen och sonen Gösta frikändes på grund af brist på bevis. Hvardera parten anmälde missnöje. Som aktör fungerade stadsfiskalen F. Olsson, som klagandens ombud kronolänsmannen E. O. Söderström och som svarandenas ombud vicehäradshöfding J. Malmberg.


Folket, 4 Februari 1905, nr 5, s. 2.
Originalet i Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2018-05-10.)

Ett sinnessjukhus har Nykarleby landskommun å kommunalstämma den 11 februari beslulit inrätta.


Österbottningen, 28 februari 1905, nr 17, s. 2.
Originalet i Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2018-05-10.)

Gårdsauktion.

Till gäldande af Vasa Aktie Banks hos agenten Alexander Sandell och hans hustru Jehanna Sandell egande fordran kommer deras egande gård och tomt N:o 34 i denna stad [Nordvästra hörnet vid korsningen Bankgatan-Karleborgsgatan; Runar Renvall, Gösta Willman, ...] att försäljas å offentlig exekutiv auktion fredagen den 10 nästkommande mars kl. 11 f. m., hvarom härmed kungöres samt att auktionen förrättas å stället.
     Nykarleby stad den 23 febr. 1905.
165 (Ö. P.) J. F. Grenman.


Folket, 25 februari 1905, nr 8, s. 4.
Originalet i Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2018-05-10.)

Dödsfall. Den 21 mars afled i Nykarleby en af ortens mera bemärkta personligheter, förre tullförvaltaren assessor Oskar Lindbohm. Den aflidne var född den 9 april 1829 i Viitasaari, där fadern var länsman. Efter att hafva genomgått Kuopio gymnasium, medan J. W. Snellman var rektor därstädes, inskrefs L. vid universitetet, där han bedref juridiska studier, tills han 1857 aflade domareexamen. Kort därpå antagen till auskultant i Vasa hofrätt blef han 1860 vicehäradshöfding och förvaltade som ung jurist, domareämbetet i flere domsagor i Österbotten under kortare tider och var jämväl förordnad att sköta borgmästaretjänsterna i Gamlakarleby och Kristinestad. År 1864 antagen till extra ordinarie kopist i senatens ekonomiedepartement blef han 1865 utnämnd till kammarskrifvare i finansexpeditionen. Enligt förordnande skötte han en tid 1866 tullförvaltaretjänsten i Nykarleby, till hvilken befattning han år 1867 utnämndes. År 1886 blef han transporterad till tullförvaltare i Uleåborg, där han kvarstod i sin befattning till den 15 november 1893, då han på begäran erhöll afsked med pension. Han återvände då till Nykarleby, där han tillbragt sin bästa mannaålder, där han hade vänner och anförvandter, och där en bekväm villa, omgifven af en vacker trädgård, erbjöd honom ålderdomens ro.

Assessor Lindbohms intressen sträckte sig vidt utöfver tjänstemannavärksamheten. På 1870- och 1880 talen tog han lifligt del i Nykarleby stads kommunala lif, och ända in i det sista sysselsatte sig hans tankar med genealogiska, historiska och politiska spörsmål. För värklig nöd hade den aflidne ett känsligt hjärta, och mången blef af honom i tysthet hjälpt. Att hans hand äfven i öfrigt var öppen, därom bär den vackra altartaflan i Nykarleby kyrka vittne.

Assessor Lindbohm sörjes af maka, född Falck, bröder och broderbarn samt talrika anförvandter och vänner.


Åbo Underrättelser, 27 mars 1905, nr 83, s. 3. (Ö. P.)
Originalet i Nationalbibliotekets digitala samlingar.
Alla sidor där Lindbohm nämns.
(Inf. 2018-05-10.)

Nykarleby.

De för orgelnisttjänsten i Nykarleby föreslagna äro anvisade att aflägga prof för nämda tjänst, fröken Castrén söndagen den 7 maj och organisten Mäntynen söndagen den 14 maj.


Folket, 8 april 1905, nr 14, s. 3. (Ö. P.)
Nästa notis i ärendet.
Originalet i Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2018-05-10.)

— Dödsfall. Förre provinsialläkaren, doktor Kristian Fredrik Forsius, som afled i Borgå den 8 dennes, var född därstädes 1825, blef student 1873, absolverade filosofiekandidatexamen 1850, blef medicinekaudidat 1854, licentiat 1860 samt disputerade samma år för medicine- och kirurgiedoktorsvärdigheten med en afhandling om nikotinförgiftning. —

Efter att en tid ha tjänstgjort som biträdande provinsialläkare i Helsingfors, utnämndes han år 1861 till provinsialläkare i Nykarleby distrikt, i hvilken befattning han kvarstod ända till år 1889, då han erhöll ansökt afsked med pension. I Nykarleby handhade F. äfven stadsläkaretjänsten alltsedan 1861.


Åbo Underrättelser, 10 april 1905, nr 97, s. 2. (H. P.)
Originalet i Nationalbibliotekets digitala samlingar.
Alla sidor där Forsius nämns.
(Inf. 2018-05-10.)

En Handskfabrik startades i Nykarleby för några veckor sedan under ledning af en mästare från Danmark och har fabriken redan utvidgats, så att den f. n. sysselsätter 5 arbetare. Handskar af de mast olika slag från extra fina till billigare tillvärkas för herrar och damer. Resp. kunder ha att vända sig till Herler & Lönneströms handskfabrik, Nykarleby.


Folket, 6 maj 1905, nr 18, s. 2.
Originalet i Nationalbibliotekets digitala samlingar.
Annons Hufvudstadsbladet, 08.09.1905, nr 243, s. 10.
Originalet i Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2018-05-10.)


Stockholms-Tidningen 29 september 1905, sid 8.
Hela KB:s Svenska Dagstidningar var tillfälligt öppet under Corona-krisen våren 2020.
(Inf. 2020-05-18.)

— Öfversvämningar i Österbotten. Från Nykarleby skrifves i ortens blad den 5 d:s:

Islossningen i älfven försiggick härstädes den 30 april på e. m. Såsom var att förutse, då veckan förut regn och blåst, ihållande härskat och drifvorna så hastigt smält, blef islossningen särdeles våldsam och vårfloden ovanligt hög. Ner kom i svindlande fart grof is, sopande rent vid stränderna och förande med sig allt, som var löst eller kunde lossna: broar, färjor, dammar, stock och props, gärdesgårdar, träd och dyl. Skadorna äro mångenstädes stora och vattnet står fortfarande så högt, att allt lågland är öfversvämmadt. I mannaminne har inte en så stor vårflod förekommit.


Islossning i Nykarleby. Foto från Wasa-Posten, 29 december 1905, nr 103, s. 19. I Veckans Krönika, 13 maj 1905, nr 19, s. 10. står att det är Foto J. Schalin, men i nedre högra hörnet finns K. N. Förstoring.


Åbo Underrättelser, 7 maj 1905, nr 121A, s. 2. (ÖP)
Originalet i Nationalbibliotekets digitala samlingar.
Islossningar av Erik Birck.


 


(Inf. 2018-05-10.)

Kyrkostämmor i och för bildande af nytt pastorat. Domkapitlet har på Jeppo församlings anhållan förordnat t.f. kontraktsprosten I. N. Forsman att hålla kyrkostämmor i Jeppo och Nykarleby församlingar för behandling af frågan om Jeppo församlings skiljande från Nykarleby pastorat för att ombildas till ett själfständigt sådant.


Österbottningen, 16 maj 1905, nr 38, s. 2. (W. P.)
Originalet i Nationalbibliotekets digitala samlingar.
1906 blev Jeppo en självständig församling, men 2013 slogs den igen ihop med Nykarleby församling.
(Inf. 2018-05-10.)

— Idealiska förhållanden. [Sic!] Utan polis är för närvarande staden Nykarleby, uppgifves i Ö. P.


Åbo Tidning, 16 maj 1905, nr 130, s. 3. Lite märkligt, för konstapel Grenman beviljades avsked den 30 juni och Birck ansökte den 28 november om avsked.]
Originalet i Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2018-05-10.)

— Aftäckningen af Z. Topelius' grafvård försiggick i måndags å Helsingfors kyrkogård [Sandudds begravningsplats], där vården står upprest till höger om ingången med utsikt öfver sjön. Strax efter kl. 10 infann sig Finsk kvinnoförening, sång utfördes af en blandad kör och friherrinnan S. v. Willebrand höll på svenska ett tal till Topelius minne, hvarpå kören sjöng ”På Roines strand”. Härefter hölls ett tal på finska af fröken Alexandra Gripenberg och fröken Kaarola Avellan uppläste nedan införda för tillfället författade svensk dikt af Topelius' dotterson, lektor M. Nyberg. Härpå nedlades en massa kransar och akten afslöts med ”Vårt land”, hvari publiken instämde.

Mellan kl. 11 — 1 uppvaktades vården af särskilda skolor, hvars elever utförde sång och nedlade kransar.

Bland öfriga kransar, som under dagens lopp nedlades, må nämnas sådana från Finska Litteratursällskapet, Arbetets Vänner jämte filialer, Viborgs kvinnoförening, Djurskyddsföreningen i Helsingfors, Heinola kvinnoförening, Finska fruntimmersskolans i Björneborg konvent, skolbarnen i Nykarleby, medborgare i Brahestad, kvinnoföreningarna i Lappo och i Björneborg.


Stig högt, stig högt i dag vår sång,
Då hela Suomis folk en gång
Sig åter samlar kring ett minne,
Som lyser håg och värmer sinne.

Stig högt, vår sång, och båda gladt,
Att nu är ändad kvalfyld natt,
Att tid af kärlek randas ny,
Att afund, hat och misstro fly,
Att hårda hjärtan mjukna åter,
Att glädjen torkar tår, som gråter.

Ty han, hvars minne nu skall firas,
Hvars grafvård rests att blomstersiras,
Han, stora, ädla tankars tolk,
Gaf kärleks arf åt land och folk.
Ett folk han såg, en brödraskara,
Ett land att älska och försvara,
En lätt att värna och bevara,
Ett mål att drömma och förklara:
O bröder, älsken, älsken blott!
Där kärlek rår, är allting godt,
Där trifs ej orätt, våld och list.
Där finns ej nöd, där finns ej brist,
Där växer kraft, där blomstrar lycka,
Som intet kan ifrån oss rycka.

Stig högt, vår sång,
och fyll hvart bröst
Med hoppets ljusa, glada tröst!
Som morgonfrisk ur nattens sköte
Har vaknat ljus och dag till möte,
Så vakne kärleken igen!
All mörkrets makt skall fly för den.

Stig högt, vår sång,
från sångarns graf
Med tack för arfvet, som han gaf
Af djupa tankar, sköna, rika

Om hopp och tro, som aldrig svika,
Om kärlek, som sig själf förglömmer
Och andras fel med saktmod dömmer,
Om enig kraft, som allt förmår,
Om framtid, som mot ljuset går.
Stig högt, vår sång, ljud rik, ljud klar!
Vi hafva stora minnen kvar.
Sjung Herrens lof också för dem,
Sjung, sjung i alla Finlands hem
Och bed, att Herren, som dem gett,
Ock lär oss bruka arfvet rätt!

Sordavala 28. 5. 05.
Mikael Nyberg.


Topelius gravvård. Ängeln är skulpterad av Walter Runeberg, men huruvida han formgivit hela anläggningen är mig obekant. Bild från engelska wikipedia, beskuren.


Åland, 3 juni 1905, nr 42, s. 2. (H. P.)
Originalet i Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2018-05-10.)

— En modern Esau. Som bekant är organisttjänsten i Nykarleby för närvarande vakant och har nyligen ansökts af två personer. När så tiden för sökandena i det närmaste var inne att aflägga föreskrifna prof, fick den ena af de två från sin medtäflare en skrifvelse af innehåll, att denne senare visserligen var skickligare i sitt fack och mera meriterad och sålunda hade större utsikter att erhålla tjänsten, men ville han emellertid afstå sin odiskutabla företrädesrätt — visserligen icke för en grynvälling, utan i stället för blygsamma 50 finska.
     Dessa lär han dock ännu förgäfves vänta på. Men han uteblef från profvet och har sålunda enligt sin egen framställning alldeles gratis skänkt sin medtäflare orgelnisttjänsten i Nykarleby.

[Esau sålde så sin förstfödslorätt till sin tvillingbror Jakob.]


Wasa-Posten, 28 juni 1905, nr 51, s. 2.
Originalet i Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2018-05-10.)

— Kvinlig orgelnist. Vid den 25 juni förrättadt orgelnistval i Nykarleby blef fröken Maria Castrén enhälligt vald till orgelnist för stads- och landsförsamlingen.


Ålands Sjöfartstidning, 4 juli 1905, nr 73, s. 3 . (Ö. P.)
Originalet i Nationalbibliotekets digitala samlingar.
Nästa notis i ärendet.
(Inf. 2018-05-10.)

Grundet Helsingkallan utanför Nykarleby är för närvarande utan fyrfartyg, emedan detta undergår remont. Det reservfyrfartyg, som brukar vikariera, då de ordinarie fyrfartygen äro hindrade att vara på sin post, är för närvarande stationeradt i Helsingfors för krigets i Ostasien skull.


Åbo Underrättelser, 8 juli1905, nr 180, s. 4. (Vbl.)
Originalet i Nationalbibliotekets digitala samlingar.
Helsingkallan brukar oftast nämnas i samband med drunkningskatastrofen 1680.
(Inf. 2018-05-10.)

Ångprepareradt benmjöl

för rågsådden af bästa kvalité af Ny-
karleby fabriks tillverkning till salu å

Kärrfors fabrik.    


Österbottningen, 25 juli 1905, nr 57, s. 4.
Originalet i Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2018-05-10.)

— Sorglig olyckshändelse. Den 31 juli omkom genom olyckshändelse handlanden J. Holstius' treårige son Bjarne. Den lille hade ensam begifvit sig ut på bryggan vid herrskapet H:s' landtställe på Djupsten vid Nykarleby och osedd fallit i vattnet samt drunknat.


Hufvudstadsbladet, 6 augusti 1905, nr 210, s. 5. (Ö. P.)
Originalet i Nationalbibliotekets digitala samlingar.
en karta från 1902/1905 över Djupsten finns inte Holstius upptagna som villaägare.
Drunkningsolyckor och -tillbud.
(Inf. 2018-05-10.)

— Vacker gåfva till folkskola. Från staden Johannesburg i Sydafrika vistande österbottningar från Nykarleby landsförsamling, Munsala socken, Pedersö landsförsamling, Oravais och Vörå, har folkskolan i Kofjoki by i Nykarleby landsförsamling fått emottaga 25 pund sterling motsvarande 625 finska mark, för inköp af en ny orgel till skolan.


Ålands Sjöfartstidning, 26 augusti 1905, nr 96, s. 2.
Originalet i Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2018-05-10.)

FINLAND.

Vapenbeslaget vid Jakobstad. För närvarande ligger ångaren John Grafton med fören och aktern obetydligt öfver vattenytan. Den har stannat på en 10 à 12 fots sten, omgifven af 22 fots vatten. Explosionen var så stark, att knallen hörts ända till Nedervetil och till Esse. Om dess styrka vittnar äfven, att ett par kvadratmeter stor plåt från fartygets sida hittats på stranden, dit den slungats vid explosionen.

Af undersökningarna i saken har ingenting annat af intresse framgått, än att några obekanta personer låtit skjutsa sig söderut, nämligen 3 personer från Kackurs till Jakobstads station och 2 personer från Oygmo [Eugmo] i riktning mot Nykarleby. Hvarifrån har nu det egendomliga fartyget kommit? Guvernör Knipovitsch har uttalat den förmodan, att lasten var afsedd för de revolutionära i Ryssland, samt att japanerna sannolikt stått bakom det hela.

Den från Sveaborg till haveriplatsen utanför Jakobstad anlända dykerikommenderingen skulle under senaste vecka begynna med sina undersökningar, men svår storm har hindrat dess arbete. Beträffande besättningen å haveristen uppgifves, att man lyckats utreda, att 3 man före haveriet och 2 man efter detsamma gått i land samt begifvit sig inåt landet.


Svenska Dagbladet, 21 september 1905, s. 6.
Hela KB:s Svenska Dagstidningar var tillfälligt öppet under Corona-krisen våren 2020.
(Inf. 2020-05-18.)

Ilanddrifven ångare. Natten mot i söndags blef skottska ångaren „Lowart” ilanddrifven på Alöskatan utanför Nykarleby. Ångaren är hemma i Boness [ca 10 km västnordväst om Edinburgh] om i Skottland och mäter 815 reg. tons. Den hade intagit propslast i Nykarleby och var destinerad till Hartlepool. Bärgningsångaren Merkur har från Yxpila beordrats till strandningsstället.


Vasabladet, 19 september 1905, nr 112, s. 3.
Originalet i Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2018-05-10.)

— Sjöolycka. Nykarleby, 22 sept. Natten mot i söndags blef skottska ångaren Lovart, som lastat props på Thorsö fjärd, under en hastigt påkommen stormby ilanddrifven till Alö norra udde. Bärgningsångaren Merkur anlände visserligen från Yxpila till strandningsstället, men behöfde ej assistera, då det lyckades lastångaren att med egen kraft och tillhjälp af en mindre bogserbåt åter komma på flott.


Hufvudstadsbladet, 26 september 1905, nr 261, s. 6. (Ö. P.).
Originalet i Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2018-05-10.)

Nykarleby.

Till kommunalveterinärläkare i Nykarleby m. fl. kommuner har valts veterinärläkaren Carl Gahmberg, f. n. assistent i Helsingfors djurklinik. Öfriga sökande voro veterinärläkarena J. W. Lindholm, C. J. Platin och J. A. Marcén.


Folket, 7 oktober 1905, nr 40, s. 2.
Originalet i Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2018-05-10.)

Kryssaren „Asia” och torpedbåten 112 anlände hit i går, på genomresa från vapenfyndplatserna norrut. Fartygen afgingo hvardera i går morse kl. 6 från Jakobstad, torpedbåten med en afstickare till Gamlakarleby, „112”, lastad med de funna vapnen, direkte hit. Under vägen ungefär mellan Jakobstad och Nykarleby lastades från „Asia” en stor mängd lådor med sjöskadade patroner och dynamit i hafvet. Hvartdera fartygen ankom oaktadt vägskillnaden, hit ungefär samtidigt, kl. ½ 5 e. m. Dessutom gick „112” yttre vägen, men torpedbåten skärgårdsvägen. Den senare gjorde l7 knop.      
     Vapenlasten kommer att föras till Kronstadt.
     Fartygen skulle afgå härifrån i dag kl. 6 f. m.

 


Svårt att säga var ”ungefär mellan Jakobstad och Nykarleby” är, men det kan vara utanför Grisselören. Från google maps.


Wasa-Posten, 11 oktober 1905, nr 81, s. 2.
Originalet i Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2018-05-10.)

Dödsfall. I tisdags afled enligt Hbl. i Helsingfors efter en längre tids sjukdom sjökaptenen Gustaf Emil Nyman i en ålder af 55 år. Efter att hafva genomgått lägre elementarskolan i Nykarleby, begaf sig N. i unga år till sjöss. Redan därförinnan hade han under skolferierna seglat å fartyg från hemorten. År 1870 aflade Nyman styrmansexamen vid Vasa navigationsskola och år 1875 kaptensexamen vid samma skola. Under en följd af år seglade han såsom styrman å fartyg från Vasa och Brahestad samt därefter under 7 års tid å norska och svenska fartyg. Efter att en tid hafva tjänstgjort såsom styrman i Finska Ångfartygsaktiebolagets tjänst förde N. under 7 år befälet å Borgå ångaren Runeberg, tills båten försåldes. Härefter var han 2 år styrman å ångaren Linnea och förde därpå ryska ångaren Rossia under 2 år å linjen Kina—Japan—Port Artur. På grund af tilltagande sjuklighet i njurlidande, lämnade han denna befattning och återvände till hemlandet. Under de senaste två åren var N. befälhafvare å bärgningsångaren Kim. Å denna plats kvarstod han ända till det sista.
För aflönande af kommunal djurläkare
har senaten beviljat Nykarleby stad samt Nykarleby och Jeppo kommuner ett årligt statsunderstöd om 1.200 mark till den 1 januari 1908.


Österbottningen, 31 oktober 1905, nr 85, s. 2.
Originalet i Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2018-05-10.)

— Den första banken i Österbottniska landsorten öppnas i morgon den 1 november, då Nykarleby aktiebanks filialkontor i Wörå vidtager med sin värksamhet. Banken är inrymd i förra gästgifveribyggnaden i Nygårds hemman i Miemois by. Värkställande direktör är tilsvidare folkskolläraren K. W. Eriksson och direktionsmedlemmar mejeridisponenten Alfred Rosengren och nämdemannen Herman Murkais.


Åbo Tidning, 31 oktober 1905, nr 296, s. 2. (V. P.)
Originalet i Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2018-05-10.)

Från Nykarleby

meddelas att därstädes förklarats allmän strejk; all affärs- och annan rörelse afstannat. Polisen Birck uppmanad att afgå, svarade med att draga blankt, men afväpnades genast af folkmassan och försattes ur tjänstgöring. Härefter begaf sig folkmassan till gendarmens bostad, han anträffades ute på gatan och alla vapen fråntogos honom; alla gendarmeriets papper hafva tagits i beslag.


Vasabladet, 4 november 1905, nr 132, s. 2.
Originalet i Nationalbibliotekets digitala samlingar.
Storstrejken av Erik Birck.
(Inf. 2018-05-10.)

Nykarleby.

Med anledning af strejken sammankommo tisdagen den 31 oktober på aftonen ett stort antal medborgare till ett medborgerligt möte i rådhuslokalen, hvarvid fattades följande resolutioner:

1. Medborgarne fordra den lagliga ordningens återställande i landet.

2. De ämbets- och tjänstemän, som medvärkat till införande af olag, må åtalas.

3. Alla olagligen afsatta ämbets- och tjänstemän böra insättas i sina befattningar.

4. Olagligt utnämda tjänstemän böra afskedas.

5. Gendarmkåren bör ur landet aflägsnas, och gendarmerna ej vidare tålas i staden.

6. Medborgarna fordra, att landtdagen omedelbart sammankallas.

7. Mötet fordrar, att den olagliga poliskammarinstitutionen upphäfves och att Magistraten lag likmätigt öfvertager polisvården i staden.

8. Mötet uttalar sig för rusdrycksförsäljningens inskränkning på laglig väg äfvensom att stadens utskänkningsställen tills vidare stängas.

Följande morgon kl. 9 samlades arbetarne i sin lokal hvarifrån de tågade under sång med socialdemokraternas röda och en nationell blåhvit fana i spetsen till torget. På långt håll syntes den röda fanans hvita inskrift: Vapaus-Frihet. På torget uppställde sig arbetarne, och snickaren Friman uppläste i svensk öfversättning de klämmar som arbetarne framställt på medborgarmötet. Tillika tolkade han kort och kraftigt deras innebörd och betydelse. Där upplästes ock ett telegram från Helsingfors, adresseradt till „Folket” i Nykarleby. Sedan tågade arbetarne till gendarmen, som blef af dem afväpnad, vidare till poliskammaren, till Stadshotellet, som på arbetarnes fordran stängdes, och till ölbryggeriet, där de till en början rönte motsägelse. Sedermera nedlades dock arbetet äfven där.

Efter förrättadt värf samlades demonstranterna åter på torget, där föredrag och tal och hurrarop hördes i mängd.

På magistratens föranstaltande stängdes samtliga utskänkningsställen i staden tills vidare och ordningen upprätthålles af valda medborgare.

Arbetet i skolor och handtvärkerier af bröts. Lektionerna vid seminariet upphörde tisdagen den 31 okt. på kvällen. På onsdagen erhöll seminariets direktor telegrafiskt bemyndigande att inställa arbetet på en vecka, hvilket ock skedde. Äfven stadens flickskola hade tagit sig lof med anledning af den allmänna oron.


Jakobstad, 15 november 1905, nr 2, s. 2. (Ö. P.)
Originalet i Nationalbibliotekets digitala samlingar.
Storstrejken av Erik Birck.
(Inf. 2018-05-10.)

— Dödsfall. Den 22 dennes afled härstädes i följd af hjärtslag apotekaren Uriel August Heikel. Han var född i Nykarleby år 1857. Hans föräldrar voro vice pastorn August Heikel och Aurora Emilia von Knorring. Efter åtnjuten skolundervisning i Vasa lyceum inskrefs han såsom elev hos apot. Lindebäck i Vasa och aflade farmaceutexamen år 1877. Sedermera konditionerade han å apotek i Åbo, Akkas och Vasa hvarefter han tog sin provisorexamen år 1881. Som provisor tjänstgjorde han hos apot. Ahnger i Helsingfors och förestod apoteksfilialen i Jalasjärvi mellan åren 1882 och 1890. Sistnämnda år erhöll han privilegierna å apoteks inrättande i Virdois, hvilket apotek han innehade till hösten år 1903, då honom tilldelades privilegierna å andra apoteket i Borgå, hvilket af honom uppställdes och öppnades om sommaren 1904.

Under den jämförelsevis korta tid, apotekar Heikel lefde och verkade i Borgå gjorde han sig känd som en i sitt fack skicklig och för detsamma intresserad person. Genom sitt godhjärtade väsen, sitt rättrådiga fosterländska sinnelag skaffade han sig många vänner härstädes och hans vakna intresse för framåtskridandet såväl på den andliga som materiella odlingens område skattades högt.

Han sörjes närmast af maka och bröder.


Borgåbladet, 25 november 1905, nr 90, s. 2.
Originalet i Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2018-05-10.)

Nykarleby.

Gendarmrapporter. Under sträjkveckan lades beslag på de anteckningar, som den i Nykarleby boende gendarmen gjort. Då dessa anteckningar numera blifvit öfversatta, och då kringspridda rykten måhända gifvit en oriktig mening åt innehållet i dem, tillåta vi oss anföra några rapporter såsom prof. Att de i sakligt afseende äro ofarliga, ligger i öppen dag. Huru litet sanning de innehålla, behöfver icke påpekas. Gendarmen skrifver bl. a.:

”Borgmästaren O. Calamnius gjorde år 1903 å järnvägsstationen en sträng anmärkning mot polisen Birck, för att denne öfvertalade värnepliktige att infinna sig till uppbådet. Har förbjudit polisen att närvara vid intelligensens soaréer, emedan han fruktat, att den skulle märka något skadligt . . .

Rådman C. F. Öhrling tillhör det agiterande partiet. Enl. berättelse af f. d. polisen Nieminen afsände han till aftryckning bilder, hvilka blifvit ritade af ortens agitatorer.

Postiljon H. Häggström skrattade öfver och gillade mordet å inrikesministern (Plehve) och generaladjutanten Bobrikoff, kallade konstapeln Birck dumbom (durak), för att denne tyckte om gendarmens ankomst till Nykarleby, står i nära beröring med stadens agitatorer.

Apotekar G. Roos hör till de politiskt misstänkta, har enl. meddelande af polisen Birck hela tiden fått misstänkliga tidningar från utlandet och spridt ut i staden lögnaktiga rykten.

Länsman Fredrik Olson gaf i början af januari åt polisen Birck uppsträckning för att denne ofta ses samtala med gendarmen, hvartill Birck svarade, att han aldrig med gendarmen talat något brottsligt och ej häller komme att mera samtala med honom. Birck varnade med anledning häraf de öfriga konstaplarne, af hvilka Jakob Levko (Loukko?) berättade detta för mig och bad mig icke förråda hans familj, ty länsmannen kan skilja honom från tjänsten och beröfva honom hans lefvebröd.

Nykarleby seminarister afreste d. 13 febr. på järnväg och återvände den 14 om aftonen. Nu har det utredts, att de, enl. polisen Bircks berättelse, reste till Kronoby till ett stort möte. Tillsammans med lärjungarna återvände lektorerna Erik Hedström, Adolf Mennander och Karl Hagfors. Hvad som försiggick å mötet har ej blifvit utredt; att mötet ej aflupit utan politik är troligt, ty föreståndaren för Kronoby folkhögskola J. Klockars är en känd politiker.

Telegrafchefen Strengberg klandrade en gång om sommaren målaren August Ekman för bekantskapen med gendarmen, hvarför Ekman gaf mig en skrifvelse om att Strengberg sagt honom detta och bad mig öfverstyra skrifvelsen till chefskapet, men hittills intet resultat, hvarför Ekman tycks förlorat all förhoppning att få hjälp genom gendarmerna. Han har icke talat med mig härom utan med polisen Birck, som berättade åt mig och sade, att Holmqvistens gossar föga skulle intyga detta, om vi skrifva till länsmannen . . .

Hr Söderström . . . idkar umgänge med alla politiskt misstänkta personer, bor 2 kilometer från staden, är af medellängd, regelbunden kroppskonstitution, ganska fet, har hår på hufvudet, skägget rödaktigt, klippt kilformigt, axlarna breda, kläder sig vanligen svart, till utseendet omkring 40 år. Går alltid med käpp.”


Jakobstad, 29 november 1905, nr 6, s. 2.
Originalet i Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2018-05-10.)

Ångbåtsbolag under bildning. Den 27 nov. sammanträdde å rådhuset i Nykarleby intresserade affärsmän och andra personer för att diskutera frågan om bildandet af ett bolag för inköp af en mindre ångare. En interimsbestyrelse, bestående af hrr Vilh. Jakobson, Axel Kisor, J. V. Nessler, Gh. Roos och K. F. Spolander, skulle utsända listor för en förberedande aktieteckning. Som grundkapital ansågs ett belopp af trettio tusen mark erforderligt. Aktiernas pris bestämdes till 100 mk, och skulle man söka tecknare i Nykarleby, Munsala och Oravais. Den nya ångaren skulle föra landtmannaprodukter till Sverige och förmedla kusttrafiken mellan Vasa, Oravais, Nykarleby, Jakobstad och Gamlakarleby. — Ö. P.
Löneförhöjning.
Stationskarlarna å Kovjoki ha till direktionen för Nykarleby järnväg inkommit med en skrifvelse, hvari de anhålla om löneförhöjning på grund
af att arbetet ökats äfvensom på grund däraf, att de blifvit bortglömda, då den öfriga personalen vid Nykarleby järnväg fått sina lönevillkor förbättrade. För närvarande åtnjuter stationsbetjäningen i Kovjoki en aflöning af 15 mk i månaden per man från Nykarleby järnväg.

Järnvägsdirektionen har beslutit att afstyrka den begärda löneförhöjningen och hänvisat stationsbetjäningen till järnvägsstyrelsen.


Jakobstad, 2 december 1905, nr 7, s. 2.
Originalet i Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2018-05-10.)

Telegrafvärket. Chefen för Nykarleby telegrafafdelning, kollegieregistratorn O. Strengberg har transporterats till Nystads telegrafkontor som posttelegraftjänsteman af femte klassen från den 14 oktober. — Hr Strengberg, som i öfver fjorton års tid varit stationerad i Nykarleby, har i dagarna lämnat orten. — Ö. P.

En arbetarförening med socialdemokratiskt program har bildats i Nykarleby. Antecknade medlemmar äro tills vidare 62, flertalet svenska talande. — Ö. P.

John Graftons ägare stämd. Genom rådstufvurättens i Jakobstad utslag af den 4 dennes är ägaren till ifrån John Grafton bärgadt gods, på yrkande af tullförvaltaren i Jakobstad, kallad att den 5 instundande februari vid talans förlust infinna sig vid rätten och stå till ansvar för oloflig varuinförsel.
     Det skall blifva intressant att se den märklige mannen!

Dyra saker. Den från John Graftons vrak bärgade lasten, består enligt en från Guvernörsämbetet i Wasa län till tullkammaren i Jakobstad insänd förteckning af följande till införsel förbjudna vapen, ammunition och sprängämnen. Värdena äro åsatta af f. d. s. k. guvernören Knipowitsch och kronofogden Olof Alenius samt sedermera något omjusterade af handlanden Aug. Vinberg och ingeniören Gunnar Eklund, hvilka af magistraten i Jakobstad utsetts att värdera godset.


8,881

st. gevär à 15 mk

133,215: —

557

„ större revolvrar à 30 mk

16,110: —

132

st. mindre d:o à 15 mk

1,980: —

4,665

st. bajonetter à l mk

4,665: —

332,000

patroner à 10 pi

33,200: —

100

lådor Blasting Gelatine à 50 mk

5,000: —

13,9

kg stubintråd  à 5 mk

69:50: —

1

låda detonatorer, kunde ej uppskattas.

 

1

låda med okändt innehåll, kunde ej uppskattas.

 

 

Fmk

194,269:50


Jakobstad, 9 december 1905, nr 9, s. 2.
Originalet i Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2018-05-10.)

Till underrättelse för sjöfarande varder härmed kungjordt, att i Bottniska viken följande ledfyrar med anledning af vinterns inbrott och seglationens upphörande blifvit släckta: Socklothällan (Hellgrund) vid inloppet till Nykarleby den 9 dennes samt inloppsfyrarna till Jakobstads hamn (4 st.) den 13 dennes.
     Helsingfors, i Öfverstyrelsen för lots- och fyrinrättningen, den 20 December 1905.
N. Sjöman. [Passande namn!]

6516(3-3)
J. Indrenius,
t. f.


Finlands Allmänna Tidning, 28 december 1905, nr 295, s. 2.
Originalet i Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2018-05-10.)

Dödsfall. I söndags afled i H:fors apotekaren Evald Sarlin efter en kortare tids sjuklighet.
     Sarlin föddes i Nykarleby 1865 och inträdde tidigt på apoteksbanan. Som provisor var han flere år anställd vid Kotka apotek. Han sörjes närmast af maka, född Lagerstam och dotter till framlidne handl. Lagerstam i Kotka, samt en son.


Kotka Nyheter, 23 december 1905, nr 96, s. 3.
Originalet i Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2018-05-10.)

Sllfverbröllop firades den 25 dennes i familjekretsen af vordne seminariedirektorn Z. Schalin och hans maka Alma, född Montin. Silfverbrudparet uppvaktades af bl. a. lärarekåren vid Nykarleby seminarium med en praktfull blomsterpjes.


Åbo Underrättelser, 27 december 1905, nr 343, s. 2.
Originalet i Nationalbibliotekets digitala samlingar.Blomsterhyllningar från Schalins guldbröllop. Gipsreliefen gjordes av Teodor Schalin. Förstoring.
Mikael Schalin tillandahöll bild och fakta.


(Inf. 2018-05-10.)

Nykarleby

 

Nykarleby landtmannagille konstituerade sig i förra veckan vid ett möte i socknestugan i Nykarleby landsförsamling. Mötet öppnades af bonden J. Andersson från Soklot, hvarefter folkskolläraren E. Kjellberg utsågs att leda förhandlingarna. Sedan mötet enat sig om nyttan och nödvändigheten af ett landtmannagille, tillsattes en interimsbestyrelse, hvilken fick i uppdrag att utarbeta stadgar för föreningen, och uppläste ordföranden Mustasaari landtmannagilles stadgar såsom tjänliga att i tillämpliga delar därvid följas. Utan att sammankalla något nytt möte finge bestyrelsen insända de uppgjorda stadgarna till Vasa läns svenska landtbrukssällskap i och för stadfästelse. Nykarleby landtmannagille kommer nämligen att utgöra en filial af nämnda sällskap. — Ö. P.

[Fler föreningar.]

Nykarleby seminarium. Senaten har beslutit hemställa om beviljande af ett anslag om 187,320 mk för uppförande af nya lokaler för normalskolan vid Nykarleby seminarium.

Kovjoki

Ett nykterhetsmöte besökt af 150 à 200 personer, hölls annandag jul i Kovjoki folkskola. Det inleddes med bibelförklaring af kyrkoherden K. B. Petrell. Därefter höll folkskolläraren E. Kjellberg ett tal om spritdryckerna vid allmogens fester och särskildt om julbrännvinet. Tre små flickor utförde ett stycke med sång, och Jonas
Petas uppläste ett flygblad, som behandlade nykterhetsfrågan. Nykterhetsrörelsen i Kovjoki har gått raskt framåt, sedan Soklotföreningen i fjol gjorde ett anfallsmöte hos grannarna i Kovjoki. Föreningen i sistnämnda by räknar nu omkring 50 medlemmar. — Ö. P.


Jakobstad, 30 december 1905, nr 14, s. 3.
Originalet i Nationalbibliotekets digitala samlingar.
Kovjoki Nykterhetsförening.
(Inf. 2018-05-10.)Läs mer:
Fler artiklar ur tidningarna.
(Inf. 2018-05-10, rev. 2022-02-06 .)