Smådrag från 1850-talets Nykarleby

 

Av en händelse har fyra årgångar av Finlands statskalender, som i tiden tillhört tullförvaltaren Petter Jacob Falck i Nykarleby kommit i min ägo*. De är från åren 1851, 1857, 1858, och 1865. Ägaren har i dem gjort anteckningar, som på ort och ställe torde påräkna intresse om de görs kända, i varje fall innehåller de små bidrag till Nykarlebys historia.

* Inropat på auktion efter assessorska A. Lindbohm av seminaristen V. Ahlskog.

 

I kalendern för 1865 har Petter Falck antecknat:

D 14 april. Erhöll för 24 år tillbaka [1841] fullmakt att vara tullförvaltare i Nykarleby.

D. 2 juli. Mottog den 2 juli 18451 tullförvaltartjänsten i Nykarleby av P. Lundmark, således för 24 år sedan.

 

I kalender för 1851 får man veta följande om tullförvaltare Falck:

D. 8 april var Ullas och min bröllopsdag för 18 år sedan.

D. 13 oktober. Firade min 50:de år. Bjudna gäster var 82 närvarande, inberäknat 84 egna, 84 personer. Dans och supé, som slöts på morgonen påföljande dag å Kuddnäs egendom, där jag då bodde. En surpris, som ej bör glömmas, var att ett brudpar jämte bröllopsgäster och spelman, alla i kostym, infunno sig sedan gästerna var församlade; sällskapet var stadens ungdom, vilken på mig, som ej det ringaste visste därav förut, gjorde ett bland de få glada intryck jag under min levnad njutit, och vilket för tillfället gjorde mig stum och rörd mer än jag någonsin varit vid dylika tillfällen.

 

I kalendern för 1857 har han antecknat:

D. 30 juli. Erhöll den mig beviljade krigsmedaljen.

D. 18 oktober. Kl. ¼ på f.m. lämnade svärmor Eva Lönnroth detta jordiska livet lugnt. Gud vare henne nådelig!


[Efter dessa biografiska uppgifter, varav vi får veta, att tullförvaltaren Petter Jacob Falck var född den 13 oktober 1804, blev tullförvaltare i Nykarleby 1841, gifte sig den 8 april med Ulla Lönnroth, bodde å Kuddnäs gård och fick en medalj för sina tjänster under krigsåren 1854–55, lämpar det sig att få del av det övriga av hans anteckningar, som något förtydligar denna silhuett och som kunde ge ledning för äldre Nykarlebybor att fullständiga denna teckning.]

 

Kalendern för 1854 innehåller följande anteckningar:

D. 7 januari. Firade August hos Lybeck.

D. 26. Började en hyacint spricka ut (röd) – Barndans för de mindre.

D. 31. Gossarna avreste [Falks två söner Frans och Knut] till Vasa trivialskola.D. 3. Fyllde doktorinnan Topelius 59 år. [Skaldens mor Catharina Sofia Calamnius uppges vara född 3/3 1791, vilket är oriktigt.]

D. 12. Avreste med Malmberg och Amanda till Helsingfors.

D. 15. Natt på Ruokola.

D. 16. I Helsingfors.

D. 23. Till Borgå på spektakel. Stjernströms trupp där. Magister Berndtson skaffade biljett.

D. 24. Till Lovisa, Hardom, hos J. Björkstén med H.

D. 25. Åker till Borgå efter intagen frukost med apot. Åberg Öhrn. Natt i Borgå på sjuktaket. [?]

D. 26. Avreste till Helsingfors.D. 13 mars kl. 2 ankom tronföljaren Ceasarewisch med flygeladjutanten Rostoffsoff, överste Adlerberg och Guvernör Kothen.

D. 14. Stor parad och vad mera ögon och öron vittnar.

D. 15. Avreste jag allena hemåt.

D.16. Natt på Ruokola.

D. 17. Natt på Tullijoki.

D. 18. besök hos Aminoff på Ponsa, där hela uppbördsföljet Träffades. Natt på Salmi.

D. 19. Kl ½ 5 e.m. kom lyckligt hem där alla Gudi lov var friska.

D. 21. Ankom Charlotte och Dorothe till Borgå, där Dorothe den 25 kl. 10 avsomnade i föräldrarnas hus. Gud välsigne hennes stoft och var henne nådelig. De gamla leva, och de blomstrande unga dö, så var fallet med den goda Dorothe Lönnroth, som dog innan hennes trolovade man hann hemkomma.D. 7 april kom Elis.

D. 9 följde Elis till Jakobstad, firade Dreilich, Otto [dagen] och kom hem om natten.

D. 13. Bjuden till middag hos Hammarins, på Blancks tredje lysningsdag (njutn.) på afton som hastigast.

D. 15. På begravning hos Kjellman [deras son].

D. 20. Kl. 1 på morgonen sköt resten av ån mellan forsen och Ragnörn. Regn. Kl. 2 e.m. kom snöslask.

D. 24. Doktor Blanks och mansell Sjöbergs bröllop i Vasa (njutn.) Snö föll nästan hela dagen. Gör guld och silver. Brygd av fint mjöd på franskt vis.D. 1 maj. Spradebask (uppsito) av damerna i staden på prostgården, dit herrarna - - även infunno sig, afton hos Aspegrens.

D. 3. På jakt på Pörkenäs med Dreilick, Thure Malm och tvenne Vinstenar.

D. 6. Återkom med en hare. Bröllop hos Fellmans, var ej där ehuru bjuden.

D. 15. Sofiadagen. Sofi, doktorinnan Topelius fyller idag 60 år 102 dagar. [se 3 febr.]

D. 23. Invigde holmen, där Strengberg även var.D. 14 juni. Gossarna ha examen.D. 6 juli. Hemkom Amanda och Lena Grundfeldt.

D. 10. Föll stora hagel på e.m. med 12 graders värme.

D. 11. Dito.

D. 18 juli. Seglade med P.B. och gossarna till Kubban.

D. 19. Till Jakobstad och därifrån till Jakobstads båk.

D. 20. Hårt väder och motvind.

D. 21. Lättade ankar kl. 8 f.m. och kryssade hemåt, kl. 1 vid båken på Hällan, kl. ½ 6 ankom till åminnet.

D. 21. Stor bal hos Blanks och Dyhrs rum (njutn.l.)

D. 22. På jungfru Bloms dans hos d:o.

D. 23. Bjuden till Jakobstad, avreste kl. 1 e.m. med Z. Topelius till Runebergs torp, där stadens nobless av fruntimmer och herrar voro samlade jämte Runeberg och hans reskamrat Duncker, herre till Kintula. [Se om Runebergs besök här i Vests biografi, sid 244.]

D. 24. hemma. På begravning hos Lagermarks och sedan till Juthas för att taga avsked av Runeberg. [Här fortsätter Falcks anteckning av meningen på grekiska eller med grekiska bokstäver. I samma kalender förekommer anteckningar med grekiska bokstäver även för den 10 och 27 januari.]D. 7 oktober. Rest till Jakobstad marknad i sällskap med apot. Malmberg, Hammarin, Enegren, Vaselius, Granholm och Kellman.

D. 8. Middag åter.

D. 27. Första snön.D. 8 novembär. Firade Teodor Enegrens namnsdag hos Bastenge Jamarin, dit jag, m.fl. voro bjudna till middag och kväll.

D. 15 Reste till Jakobstad och Hitens [sic!] villa, sköt en järpe och återvände samma afton.

D. 23. Emottog H.H. Nattvard jämte Ulla, Lovis och Amanda, af Alcenius och Favorin. Predikant Roos.

D. 30. Firade Anders hos Olson på afton.D. 1. december Firade Anders hos kapten Granholm. Stor supé. Gick hem före.

D. 2. På Svanströms och Lenas bröllop. Dreilick och Strengberg i staden.

D.6. Malmberg, Niklas, namnsdagsprasnik med supé. Reste med Malmberg till Gamlakarleby. Afton hos Stening.

D. 11. Frukost hos Taml[ander] och kväll hos d:o.

D. 12. Frukost hos aptekare, avreste till J:stad. Kvällen på klubben.

D. 13. Frukost hos Strengberg, kl. 4 e.m. hem.

D. 18. Bal arrangerad av jungfru Blom uti änkefru Lybecks gård.

D. 20. Frukost hemma, på afton hos doktor Blanck som räckte till ½ 5 på morgonen.

(Inf. 2013-10-06.)

I kalendern för 1857 finns följande anteckningar.

D. 10 mars Konsulinnan Lindqvists begravning kl. ½ 1 i e.m.D. 1 maj firades på prostgården.

D. 11. Olof Holmbergs födelsedag. Han är 58 år.D. 25 augusti. Gick briggen Onni av stapeln på Alörn.D. 4 september. Skeppet Alkus utskjutning från stapeln på Alörn.

 

Från 1865 antecknas följande:

D. 6 mars. Auktion på Nymans brännvin kl. 11 f.m.D. 13 oktober. Fru Kjellmans begravning. Jordfästning i Nykarleby kyrka kl. 1, bjuden kl. 11.

D. 16. Första snön. Litet.

D. 17. mera snö, litet före. D. 6 november. Kl. 10 auktion på Häggblads varor.D. 20 december. Frans kom hem från Helsingfors med patent å rättigheter att föra finskt ångfartyg.Den sista anteckningen leder till erinring om tullförvaltare Falcks barn. På pärmen till kalendern för 1851 finns antecknade Knuts och Frans vitsord från Vasa trivialskola där de gått tre år. Vitsorden visar att den förra hade i allmänhet ”försvarliga kunskaper” och den senare ”svaga”. Frans har inte fått något omnämnande i Vasa trivialskolas historia. Anteckningarna visar att Frans blev kapten. Om Knut, född i Helsingfors 1837, visar Vasa trivialskolas historia att han blev student men dog under en badresa i Stockholm den 5 nov. 1863. Genom dottern Alexandra Falck, gift med assessor Oskar Leonard Lindbohm (vilka donerade en altartavla) har tullförvaltarns kalendrar råkat i händerna på lokala hembygdsforskare och räddats för eftervärden och den glömska dylika anteckningar oftast är dömda till.

Tullförvaltaren Petter Jacob Falck har i dessa strödda anteckningar framställt sig som en levnadsfrisk tjänsteman, uppburen och livligt med i sällskapslivet i Nykarleby och Jakobstad och även uppskattad av myndigheterna. Men om några starkt framträdande intressen, litterära, kommunala, kyrkliga eller ekonomiska , talar de ej , snarast om ett sorglöst och sorgfritt leverne, sådant som man tänker sig det i den gamla goda tiden före stadens brand och sjöfartens avtynande.

(Inf. 2013-10-08.)

 

Lars Pensar digitaliserade, redigerade och tillhandahöll.


Läs mer:
Petter Jacob Falck - Tullförvaltare och personlighet i 1800-talets Nykarleby av Karl Wenelius.
(Inf. 2013-10-06, rev. 2013-10-08 .)